Samhällsansvar

Lantmäteriet är en viktig aktör i samhällsbyggandet och genomförandet av Agenda 2030 i Sverige genom fastighetsbildning och fastighetsinskrivning men även med vår geodata.

Delmål 1.4

Delmål 1.4 innebär lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser.

Genom effektiv, rättssäker fastighetsbildning skapar Lantmäteriet förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället. Det lägger grunden för ett tryggt fastighetsägande och bidrar till en stabil samhällsekonomi.

Att säkra ägandet är grunden för marknadsekonomi och en fungerande kreditmarknad. Detta är självklart i Sverige men saknas i många delar världen. Osäkra eller inga gränser för fastigheter är en stor källa till oro och krig i världen. Lantmäteriet säkerställer Sveriges fastigheter.

Lantmäteriet bidrar till delmål 1.4 genom sina tjänster på ett flertal sätt:

  • Vid osäkerhet om var en fastighetsgräns går, kan Lantmäteriet genom en fastighetsbestämning fatta juridiskt bindande beslut om gränsens placering. Ägorätten fastslås och fastighetsägaren kan bruka fastigheten med vissheten att man gör det på egen mark.
  • Lantmäteriet för register över ägare och innehav till samtliga ca 3,5 miljoner fastigheter i Sverige. Detta ger ett rättssäkert och tryggt ägande och är en förutsättning för kreditgivning med fastigheter som säkerhet. Fastighetsägare kan investera i den egna fastigheten, samt även belåna fastigheten och använda den som pant för investeringarna.
  • Lantmäteriets kan också besluta om gemensamhetsanläggningar som bland annat tillgodoser flera fastigheters gemensamma behov av vägar, vatten och bredband.

Delmål 11.3

Delmål 11.3 innebär inkluderande och hållbar urbanisering.

Smartare samhällsbyggnadsprocess

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor och påverkar hela den bebyggda miljön. Lantmäteriet har fått i uppdrag av regeringen att arbeta för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Första steget mot en smartare samhällsbyggnadsprocess är nationell tillgång till geodata som bl.a. ger byggherrar, myndigheter och andra intressenter tillgång till en samordnad digital process som ska göra det enklare att planera för nya bostäder, grön infrastruktur och klimatanpassning.

Planprocessen

Lantmäteriet har en viktig roll i kommunernas planprocesser. Lantmäteriets formella ansvar i planprocessen är att verka för en korrekt användning av vissa typer av planbestämmelser och att en tydlig och korrekt redovisning sker av vissa frågor i planbeskrivningen. När detaljplan är beslutad gör Lantmäteriet förrättningarna i enlighet med planen.

Göta älv - skredsäkring

Med tanke på att 700 000 människor har sin dricksvattentäkt i Göta Älv skulle ett jordskred i ett förorenat område innebära en katastrof. Därför pågår ett arbeta för att skredsäkra området kring Göta Älv. Lantmäteriet har levererat fastighetsutredningar på uppdrag av SGI inom områden där skredsäkring behövs. Samtidigt ska förvaltningen av kommande anläggningar för skredsäkring på något sätt säkerställas.

I MSB-ledda Arbetsgruppen Naturolyckor (nytt fönster) där Lantmäteriet ingår, och projektet Gemensamhetsanläggningar för klimatanpassningsåtgärder utreds möjligheten att bilda gemensamhetsanläggningar för att säkerställa förvaltningen av anläggningarna.

Delmål 16.6 och Delmål 16.10

Delmål 16.6 går ut på att bygga effektiva, tillförlitliga och transparanta institutioner. Delmål 16.10 går ut på att säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna.

Lantmäteriet har som myndighet ett stort ansvar mot samhället, detta betyder att myndighetsutövning ska vara transparent och att varje medborgare har rätt att ta del av myndigheters offentliga handlingar men även skydda uppgifter kopplade till person eller för rikets säkerhet.

För att säkerställa att varje medarbetare förstår sitt ansvar får samtliga utbildning i statstjänstemannarollen. Lagar som styr vårt arbete inom dessa två delmål är t ex:

  • Offentlighetsprincipen
  • Informationssäkerhet
  • GDPR
  • Tillgänglighetsdirektivet
  • PSI-direktivet