Globalt partnerskap

Lantmäteriets deltagande i internationella organisationer är stort. Genom både internationella och europeiska samarbeten möjliggörs en effektivare implementering och uppföljning av Agenda 2030.

Delmål 17.6 och 17.18

Vi bidrar främst till delmål 17.6 - Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation och 17.18 - Stöd insamling och spridning av tillförlitliga data.

UN-GGIM

Lantmäteriet är bland annat Sveriges utpekade myndighet för deltagande i UN-GGIM. UN-GGIM är FN-initiativ som drivs av medlemsländerna och bildades för att fatta gemensamma beslut och fastställa riktlinjer för produktion, tillgänglighet och användning av geospatial information.

UN-GGIM har en stark koppling till Agenda 2030 genom användning av geospatial information vid implementeringen av agendan. Lantmäteriet deltar även i UN-GGIM Europe.

UN-Habitat

UN-Habitat är FN:s program för att göra en bättre urban framtid. Habitats roll är att främja socialt och miljömässigt hållbar utveckling av boende och för att uppnå rimliga bostäder för alla.

Lantmäteriet med flera tog 2017 fram den nationella rapporten för genomförande av Habitat II-agendan som har en stark koppling till Agenda 2030 genom sitt fokus på att skapa säkrare, hälsosammare och beboelig bosättningar och städer. 

Fler samarbeten

Lantmäteriets bidrag till delmålen sker även genom samverkan eller deltagande i: