Ekonomiskt ansvar

Lantmäteriet har en bred påverkan på Sveriges ekonomi, exempelvis är vårt fastighetsregister en central källa för grunddata, våra förrättningar bidrar till ett tryggt fastighetsägande och en stabil samhällsekonomi och vårt geodata bidrar bl. a till en effektivare samhällsutveckling och genomförandet av Agenda 2030 i Sverige.

Delmål 1.4

Delmål 1.4 innebär lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser.

Genom effektiv, rättssäker fastighetsbildning skapar Lantmäteriet förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället. Det lägger grunden för ett tryggt fastighetsägande och bidrar till en stabil samhällsekonomi. Att säkra ägandet är grunden för marknadsekonomi och en fungerande kreditmarknad. Detta är självklart i Sverige men saknas i många delar världen. Osäkra eller inga gränser för fastigheter är en stor källa till oro och krig i världen. Lantmäteriet säkerställer Sveriges fastigheter.

Lantmäteriet bidrar till delmål 1.4 genom sina tjänster på ett flertal sätt:

  • Vid osäkerhet om var en fastighetsgräns går, kan Lantmäteriet genom en gränsbestämning fatta juridiskt bindande beslut om gränsens placering. Ägorätten fastslås och fastighetsägaren kan bruka fastigheten med vissheten att man gör det på egen mark.
  • Lantmäteriet för register över ägare och innehav till samtliga ca 3,5 miljoner fastigheter i Sverige. Detta ger ett rättssäkert och tryggt ägande och är en förutsättning för kreditgivning med fastigheter som säkerhet. Fastighetsägare kan investera i den egna fastigheten, samt även belåna fastigheten och använda den som pant för investeringarna.
  • Lantmäteriets kan också besluta om gemensamhetsanläggningar som bland annat tillgodoser flera fastigheters gemensamma behov av vägar, vatten och bredband.

Delmål 9.1

Delmål 9.1 innebär att skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer. Infrastruktur kan, utöver järnväg, väg eller va-system, inkludera en nationell infrastruktur för geodata.

Lantmäteriets arbete med den nationella infrastrukturen för geodata ger nödvändiga förutsättningar för en mängd aktiviteter. Kännedom om landskapet och naturförhållandena likaväl som byggda strukturer är en utgångspunkt för hushållning med resurser, samhällsbyggande, ekonomisk utveckling, kartläggning av önskade och oönskade företeelser och överhuvudtaget utveckling av ett hållbart samhälle.

Säkerställande av järnväg och väg

Vid ny sträckning av järnväg är Lantmäteriet med och bildar fastigheter för detta och kan handlägga hela ärendet med inlösen av fastighet och ersättningar. För ledningsdragningar kan Lantmäteriet medverka till att lösa frågan om rätt att dra ledning över annans mark samt ersättningsfrågan genom ett förrättningsförfarande för ledningsrätt. Lantmäteriet medverkar till stora delar av det privata vägnätet (enskild väg) genom att besluta om gemensamhetsanläggningar där det avgörs hur mycket var och en av fastigheterna ska vara med och betala i nybyggnation och drift av väg.

Stora kostnadsbesparingar med GNSS-teknik

De nationella geodetiska referenssystemen och tillgången till Lantmäteriets Swepossystem för realtidskorrigeringar är viktiga förutsättningar för effektiv precisionsmätning vid bl.a. väg- och järnvägsbygge och andra infrastruktursatsningar.

I järnvägsprojektet Norrbotniabanan (Umeå-Skellefteå) har 15 nya referensstationer där nätverks-RTK används satts upp för delsträckan Umeå-Dåva. Genom att använda GNSS-teknik (nätverks-RTK) istället för traditionell mätning har Trafikverket uppskattat kostnadsbesparingar på ca 650 miljoner kronor där den största besparingen består utav användning av GNSS-teknik på maskiner.