Internationellt bidrag

Lantmäteriet bidrar till den svenska politiken för global utveckling och Agenda 2030 genom vår tjänsteexport.

Vi bidrar genom vår tjänsteexport

Lantmäteriet bidrar till den svenska politiken för global utveckling och Agenda 2030 genom vår tjänsteexport. Insatserna här koncentreras på att bekämpa fattigdom och ge ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

Lantmäteriets bidrag utgår från vårt myndighetsuppdrag dvs fastighetsindelning, grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inskrivning enligt jordabalken samt geodetiska referenssystem.

Tjänsteexporten bedrivs främst som myndighetssamarbete med lantmäterimyndigheter inom ramen för Sidas utvecklingsarbete, med fokus på Afrika och EU-nära länder.

Fördjupade analyser och integrering av agendan

En fördjupad analys med fokus på tjänsteexportens bidrag till delmålen i Agenda 2030 har genomförts i två steg. Dels på övergripande nivå där de vanligast förekommande delmålen identifierats utifrån pågående insatser och tidigare erfarenheter samt Lantmäteriets kärnverksamhet. Lantmäteriets tjänsteexport har ett kapacitetsbyggande fokus, anpassat efter samarbetsländerna, vilket medför skillnader på vilka delmål arbetet bidrar till.

Tjänsteexportens projektstyrningsmodell, mallar, rapporter och planer har uppdaterats för att integrera Agenda 2030. Både arbetsplaner och årsrapporter innehåller beskrivningar av kopplingar och bidrag till de globala hållbarhetsmålen. Vid framtagandet av nya projektförslag påbörjas en analys av det aktuella landets prioriteringar av delmål och hur det tänkta projektet kan bidra till att nå dessa.

Bilden visar Tjänsteexportens vanligast förekommande delmål där påverkan sker. Delmålen är följande: 1.4, 1.B, 5.A, 5.B, 11.3, 16.5, 16.6, 16.7, 16.10, 16.B, 17.8, 17.17.

Projektspecifika hållbarhetsanalyser

Då de olika projekten kan påverka olika delmål genomförs en projektspecifik hållbarhetsanalys utifrån det aktuella projektets mål och samarbetslandets fokusområden för Agenda 2030. Under detta arbete kopplas projektets mål till delmålen i Agenda 2030 med fokus i första hand på samarbetslandets prioriterade delmål.

Hållbarhetsanalysen över projektet i Rwanda visar vilka delmål som påverkas och hur stor påverkan de olika aktiviteterna i projektet har i förhållande till arbetsinsats. Genom hållbarhetsanalysen är det möjligt att identifiera aktiviteter som både kan bidra till fler delmål men även till samhället i stort.

Bilden visar Rwanda-projekts hållbarhetsanalys där projektet identifierat 18 olika delmål inom Agenda 2030. Projektets delmål har analyserats utifrån dess påverkan kontra projektets arbetsinsats, detta  för att kunna se hur förändringar i projektet påverkar delmålen. De delmål som har både störst påverkan och störst arbetsinsats är 1.4 Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser samt delmål 16.6 Bygg effektiva, tillförlitliga och transparanta institutioner.

Projektet i Rwanda har under 2020 bidragit till bland annat delmål 16.6 (Bygg effektiva och transparenta institutioner), vilket identifierats som prioriterat i Rwanda. Detta genom tekniskt stöd inom Lantmäteriets kärnverksamhetsområden (med fokus på myndighetsutövande, lärande och kapacitetsuppbyggnad) samt att i det dagliga arbetet dela den svenska statliga värdegrundens principer för en god förvaltning (inklusive bland andra demokrati, legalitet och respekt) och Lantmäteriets kompletterande värdegrund (service, öppenhet och handlingskraft).

Exempel på hur våra internationella projekt bidrar

1.4) Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster teknologi och ekonomiska resurser

Rätten till fast egendom är en viktig del för länders ekonomiska, demokratiska och sociala utveckling. För att möjliggöra lika rätt till land för alla behövs en väl fungerande landmyndighet (myndighet som hanterar markfrågor) med tillräcklig kapacitet för att på ett effektivt sätt kunna erbjuda medborgarna den service som behövs.

För att kunna tillgodogöra sig sina rättigheter behöver den enskilde individen dels ha dem säkrade i lagar och processer men även känna till dem. I många länder Lantmäteriet verkar i finns en lagstiftning som skyddar individens rätt till land men den utövas inte i tillräckligt hög grad i samhället. Det kan ofta bero på brist på kunskap, erfarenhet och kapacitet.

Utbildning och information är områden som Lantmäteriet hjälper till att utveckla. Det omfattar såväl myndighetssamarbete som att dela data med privata organisationer och information till medborgarna.

Ett exempel på en informationsinsats är vårt projekt i Rwanda. Där stöd till radiokampanjer om landfrågor med fokus på kvinnors lika rätt att äga och nyttja land ges. Projektet har även fokuserat på att sprida Information om landfrågor (lagstiftning, processer och jämställdhet) och utbildning av lokala ledare.

Utöver detta utbildas även personal på den lokala landmyndigheten och rådgivare från stödorganisationer som arbetar med jämställdhet. Denna satsning på att bygga kapacitet genom utbildning och information om rätten till mark oavsett kön, bidrar även till den demokratiska, sociala och ekonomiska utvecklingen.

I projektet i Liberia sprider Lantmäteriet information om de grundläggande rättigheterna kring att äga mark genom bland annat så kallade ”Talking books”, med förinspelade budskap på det språk som människorna själv talar. Dessa ”Talking books” kräver ingen uppkoppling mot internet eller el och informationen är anpassad efter den lokala kontexten. Genom ”Talking books” nås betydligt fler kvinnor och unga än tidigare av informationen.

5b) Stärk kvinnors roll med hjälp av teknologi

En viktig del i Lantmäteriets internationella projekt är att skapa förutsättningar för kvinnor att delta i projekten och få nytta av resultaten. Vid utbildningsinsatser ute i fält finns ett särskilt fokus på att kvinnor får chansen att lära sig tekniska verktyg och system som krävs för att till exempel genomföra en fastighetsbildning. Detta eftersom det är vanligt i de länder vi verkar att endast män har tillgång till teknisk utbildning och tekniska arbeten, särskilt sådana som innefattar beslutsfattande och ny teknik.

Att bidra till fler kvinnor inom tekniska yrken, stärker inte bara de specifika kvinnornas roll utan även kvinnors roll generellt. Tillgången till geodata (geografi, fastigheter, befolkning mm) är i många länder en maktfaktor främst förunnade män. Kvinnor som via teknik får tillgång till geodata möjliggör en starkare position i arbetslivet.

Att äga sin egen fastighet, veta om och kunna tillgodogöra sig sina rättigheter är i många fall en nödvändig plattform för att kunna verka i det offentliga (arbetslivet). Kopplingen mellan markfrågor och jämställdhet är stark och i många fall är jämställdheten eftersatt rörande tillgång till och ägande av mark. De kvinnor som kan få tillgång till tekniska och beslutsfattande yrken kan vara förebilder för andra kvinnor och värdefulla som rådgivare, föregångare och lokala ledare.

I Liberia utbildar Lantmäteriet ett tiotal kvinnor, främst från vår systermyndighet, LLA (Liberia Land Authority) inom mätteknik. Utbildningen omfattar bland annat geodesi, matematik, geodata och andra tekniska ämnen. Denna utbildning kommer att möjliggöra att dessa kvinnor får mer avancerade tekniska arbetsuppgifter, större förtroende och vara mer aktiva i rådgivning och beslutsfattande. Detta är särskilt viktigt då det råder akut brist på mätningsingenjörer i Liberia.

16.6) Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner

I Lantmäteriets projekt i Bosnien och Hercegovina stödjer Lantmäteriet uppbyggnaden av två lantmäterimyndigheter genom att samla in adress- och försäljningsinformation och att skapa digitala tjänster för medborgare och andra myndigheter. Arbetet sker med stöd av experter från Lantmäteriet och personal från de lokala myndigheterna.

Ett långsiktigt perspektiv kring en effektiv och tillförlitlig förvaltning och processer har varit i fokus under projektet, vilket har möjliggjort ett avtal med kommuner och myndigheter kring informationsutbyte. Med effektivare processer och IT-system ökar även spårbarheten och transparensen i beslut som tas av myndigheterna. Effektiva IT-system möjliggör även en god planering av myndighetens verksamhet samt förbättrar uppföljningsarbetet. Insatserna i Bosnien och Hercegovina är ett exempel på hur Lantmäteriet bidrar till delmål 16.6.