Vårt bidrag till Agenda 2030

Lantmäteriets verksamhet påverkar agendan inom samtliga hållbarhetsområden, miljö-, social/samhälle- och ekonomisk utveckling. Genom en analys har 11 delmål identifierats där vi har direkt påverkan nationellt. 

Vår internationella verksamhet

Lantmäteriet även har en internationell verksamhet har ytterligare en analys genomförts för att identifiera delmål där dessa projekt har en stor påverkan.

Läs mer om:

Ekonomiskt ansvar

Lantmäteriet har en bred påverkan på Sveriges ekonomi. Vårt fastighetsregister är tillsammans med folkbokföringsregistret och bolagsregistret centrala källor för grunddata inom Sverige.

Fastighetsregistret är svenska statens officiella register över landets alla fastigheter. Det innehåller till exempel information om hur marken är uppdelad och vem som äger vad, men även taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader. Fastighetsregistrets olika delar kan användas till kreditgivning, samhällsbyggnadsprocessen och nybyggnationer. Om en privatperson eller organisation vill köpa, sälja eller förändra sin fastighet så säkerställer Lantmäteriet detta genom en förrättning vilket bidrar till en ekonomisk utveckling.

Vi bidrar till följande delmål:

 • Delmål 1.4 - Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser
 • Delmål 9.1 - Skapa hållbara motståndskraftiga och inkluderande infrastruktur

Läs mer om:

Samhällsansvar

Lantmäteriet är en viktig aktör i samhällsbyggandet genom fastighetsbildning och fastighetsinskrivning men även med vår geodata.

En tryggad äganderätt är en förutsättning för viljan att investera i och utveckla mark, byggnader och andra anläggningar. Tillsammans är möjligheterna till krediter och den säkra äganderätten fundament i marknadsekonomin, och en förutsättning för att många av de globala målen ska kunna nås. En lagstiftning som säkerställer kvinnors och mäns möjlighet att äga en fastighet är en självklar del i vårt samhälle och möjliggör för att själv i större grad kunna påverka sitt liv och samhället.

Lantmäteriet har även ett nationellt samordningsansvar för geodata. Det betyder att myndigheten leder arbetet med att ta fram en nationell geodatastrategi. Den strategin är viktig för Sveriges samhällsutveckling och utgår därför från fyra viktiga samhällsutmaningar där geodata och aktörerna inom geodataområdet kan bidra till ett hållbart samhälle. Läs mer om den nationella geodatastrategin.

Vi bidrar till följande delmål:

 • Delmål 1.4 - Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser
 • Delmål 11.3 - Inkluderande och hållbar urbanisering
 • Delmål 16.6 - Bygg effektiva, tillförlitliga och transparanta institutioner
 • Delmål 16.10 - Säkerställ allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna

Läs mer om:

Miljömässigt ansvar

Lantmäteriet bidrar till miljömässig hållbarhet och miljörelaterade mål inom agenda 2030 bland annat genom vår geodata.

Då de svenska miljömålen är riktmärken för Sveriges miljöarbete och visar vägen mot den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 så bidrar Lantmäteriet både till Agenda 2030 och våra nationella miljömål genom våra produkter och tjänster.

Tillsammans med andra myndigheter kan Lantmäteriet bidra till miljömässig hållbarhet i en rad olika mål, t ex vattenförvaltning, klimatanpassning men även för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Vi bidrar till följande delmål:

 • Delmål 6.5 - Integrerad förvaltning av vattenresurser
 • Delmål 13.1 - Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer
 • Delmål 13.2 - Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering
 • Delmål 15.1 - Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land i sötvatten

Lär mer om:

Globalt partnerskap

Lantmäteriet har en välutvecklad internationell samverkan som en del i att nå våra förväntade mål. Den internationella samverkan är reglerad genom vår instruktion. Det gäller såväl samverkan med europeiska och internationella organisationer som deltagande i EU-projekt och tjänsteexport.

Lantmäteriet bidrar till global utveckling genom aktivt deltagande i t.ex. FN-arbete och andra internationella organisationer men medverkar även i flera europeiska och internationella organisationer för att följa vad den internationella trenden är, ta fram och driva gemensamma policyfrågor och för att bidra till utvecklingen av harmoniserade data och tjänster. Lantmäteriet bidrar även till svensk biståndspolitik genom att ha en väl utvecklad tjänsteexport.

Vi bidrar till följande delmål:

 • Delmål 17.6 -  Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation
 • Delmål 17.18 - Stöd insamling och spridning av tillförlitliga data

Läs mer om: