Ortofoto historiska Nedladdning

Produkten Ortofoto historiska Nedladdning är framställd ur äldre inskannade flygbilder som är geometriskt projicerade till en ortogonal, d.v.s. skalriktig, kartprojektion med stöd av en höjdmodell.

Kort om produkten

Då det inte finns flygbilder över hela Sverige från ett och samma år så använder vi begreppet referensår. Referensår 1960 innehåller ett lager av ortofoton från årtal så nära 1960 som möjligt för att få rikstäckning, vilket innebär att det är uppbyggt av ortofoton från 1949 till 1970. Referensår 1975 är under uppbyggnad och kommer att bestå av ortofoton från främst 1970- och 1980-talet.
Dessa äldre ortofoton kan användas för till exempel:

  • uppföljning av förändringar i vegetation och bebyggelse
  • identifiering av gamla rågångar som tidigare varit huggna
  • att lokalisera gamla deponier av miljöfarligt gods runt industrier och andra potentiella och numera osynliga miljörisker
  • som underlag för återskapande av våtmarker.

Så ofta uppdateras informationen

I vårt flygbildsarkiv har vi 1,2 miljoner negativ, samt ett stort antal flygbilder på papper och mikrofilm. Vi jobbar löpande med att skanna in dessa bilder, bestämma deras geografiska positioner och på så vis skapa digitala ortofoton över hela landet. Målsättningen är att skapa rikstäckande lager för olika referensår.

En Sverigetäckning med ortofoton från flygfotografering mellan 1949 och 1970 finns redan tillgänglig (Referensår 1960). Arbete pågår med uppbyggnad av en Sverigetäckning av ortofoton från flygfotografering mellan främst 1970- och 1980-talet (Referensår 1975).

Beställ produkt

Produkten tillhandahålls som öppna data. Beställning sker via Geotorget beställning.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.

Planer och utfall

Framställning av ortofoton från äldre flygbilder pågår. Ett rikstäckande lager med ortofoton från referensår 1960, med ortofoton från 1949 till 1970, finns redan framtaget. Ett lager från referensår 1975 är påbörjat och kommer att innehålla ortofoton från främst 1970- och 1980-talet.

Söktjänst

I GeoLex, som du hittar via denna länk hittar du information om metadata för flygbilder och ortofoton.

Dokumentation

För ytterligare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska och engelska.

Leveransinformation

Ett ortofoto består av en fil för varje 5x5 km-ruta, anpassad till SWEREF 99 TM. Leveranser kan dock även ske i SWEREF 99 lokala zoner.

Produkten kan levereras i sv/v med upplösningen 0,5 m.

Filuppsättning

Filuppsättning
Filnamn (5x5 km) Innehåll
673_59_05_1961.tif Bilden i LZW-komprimerat GeoTIFF-format. Vid leverans av JPEG-format har filen filändelsen .jpg
673_59_05_1961.tfw WORLD-fil (koordinatinformation) för TIFF-format. Filen har för JPEG-format filändelsen .jgw.
673_59_05_1961.tab Koordinatinformation specifikt för MapInfo. Bifogas oberoende av valet av leveransformat.
mosaik.vrt Skapar en virtuell mosaik av alla ortofoton i leveransen.

 
Genomsnittlig filstorlek i LZW-komprimerad GeoTIFF, storleken kan dock variera:

  • sv/v med 0,5 m upplösning = 85 MB

Leveransformat

Ortofoton levereras i LZW-komprimerad GeoTIFF eller JPEG. Vi skickar dessutom alltid med separata WORD-filer. Ortofoton kan levereras i SWEREF 99 TM samt lokala zoner.

Metadata

I ortofotots tillhörande metadatafiler, även dessa anpassade till valt koordinatsystem, framgår bland annat vilka ortofoton de är sammansatta av, utbredningen av dessa, samt information om ingående flygbilder. 

Metadata
Filnamn (exempel 5x5 km) Innehåll
673_59_05_flygbild_1961.json Metadata för de i ortofotot ingående flygbilderna, utbredning av dessa redovisas i form av polygoner.
673_59_05_ortofoto_1961.json Metadata för själva ortofotot.
673_59_05_uttag_1961.json Metadata för hela uttaget.