Ortofoto historiska Nedladdning

Produkten Ortofoto historiska Nedladdning är framställd ur äldre inskannade flygbilder som är geometriskt projicerade till en ortogonal, d.v.s. skalriktig, kartprojektion med stöd av en höjdmodell.

Kort om produkten

Då det inte finns flygbilder över hela Sverige från ett och samma år så använder vi begreppet referensår. Referensår 1960 innehåller ett lager av ortofoton från årtal så nära 1960 som möjligt för att få rikstäckning, vilket innebär att det är uppbyggt av ortofoton från 1949 till 1970. Referensår 1975 är under uppbyggnad och kommer att bestå av ortofoton från främst 1970- och 1980-talet. Dessutom finns ett större antal ortofoton fr.o.m. 1993 t.o.m. 2005 tillgängliga.

Dessa äldre ortofoton kan användas för till exempel:

  • uppföljning av förändringar i vegetation och bebyggelse
  • identifiering av gamla rågångar som tidigare varit huggna
  • att lokalisera gamla deponier av miljöfarligt gods runt industrier och andra potentiella och numera osynliga miljörisker
  • som underlag för återskapande av våtmarker.

Geografiskt urval: Indexrutor (5 x 5 km), kommun.
Leveransformat: LZW-komprimerad GeoTIFF, JPEG. 
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006), SWEREF 99 lokala zoner (EPSG:3007-3018).

Så ofta uppdateras informationen

I vårt flygbildsarkiv har vi 1,2 miljoner negativ, samt ett stort antal flygbilder på papper och mikrofilm. Vi jobbar löpande med att skanna in dessa bilder, bestämma deras geografiska positioner och på så vis skapa digitala ortofoton över hela landet. Målsättningen är att skapa rikstäckande lager för olika referensår.

En Sverigetäckning med svartvita ortofoton, med 0,5 m upplösning, från flygfotografering mellan 1949 och 1970 finns tillgänglig (Referensår 1960). Arbete pågår med uppbyggnad av en Sverigetäckning av svartvita ortofoton, med 0,5 m upplösning, från flygfotografering mellan främst 1970- och 1980-talet (Referensår 1975). Dessutom finns ett större antal ortofoton fr.o.m. 1993 t.o.m. 2005; svartvita ortofoton med upplösning 1 m, samt ortofoton i färg (endast 2002-2005) och IR (endast 2003-2005) med upplösning 0,5 m.

Dokumentation

För ytterligare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska och engelska.

Leveransinformation

Ett ortofoto består av en fil för varje 5x5 km-ruta, anpassad till SWEREF 99 TM. Leveranser kan dock även ske i SWEREF 99 lokala zoner.

Filuppsättning

Filuppsättning
Filnamn (5x5 km) Innehåll
673_59_05_1961.tif Bilden i LZW-komprimerat GeoTIFF-format. Vid leverans av JPEG-format har filen filändelsen .jpg
673_59_05_1961.tfw WORLD-fil (koordinatinformation) för TIFF-format. Filen har för JPEG-format filändelsen .jgw.
673_59_05_1961.tab Koordinatinformation specifikt för MapInfo. Bifogas oberoende av valet av leveransformat.
mosaik.vrt Skapar en virtuell mosaik av alla ortofoton i leveransen.

 
Genomsnittlig filstorlek i LZW-komprimerad GeoTIFF, storleken kan dock variera:

  • sv/v med 0,5 m upplösning = 85 MB

Leveransformat

Ortofoton levereras i LZW-komprimerad GeoTIFF eller JPEG. Vi skickar dessutom alltid med separata WORD-filer. Ortofoton kan levereras i SWEREF 99 TM samt lokala zoner.

Metadata

I ortofotots tillhörande metadatafiler, även dessa anpassade till valt koordinatsystem, framgår bland annat vilka ortofoton de är sammansatta av, utbredningen av dessa, samt information om ingående flygbilder. 

Metadata
Filnamn (exempel 5x5 km) Innehåll
673_59_05_flygbild_1961.json Metadata för de i ortofotot ingående flygbilderna, utbredning av dessa redovisas i form av polygoner.
673_59_05_ortofoto_1961.json Metadata för själva ortofotot.
673_59_05_uttag_1961.json Metadata för hela uttaget.

Söktjänst

I GeoLex, som du hittar via denna länk hittar du information om metadata för flygbilder och ortofoton.

Beställ produkt

Produkten tillhandahålls som öppna data. Beställning sker via Geotorget.

Licensen och vad den innebär

Våra öppna geodata är tillgängliga under licensen för öppna data, Creative Commons, CC0. Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data.

Detta gäller även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav.

Villkoren för CC0, på Creative Commons webbplats (nytt fönster)