Markreglerande bestämmelse Nedladdning, vektor

Vektorprodukten innehåller planer och bestämmelser samt forn- och kulturhistoriska lämningar.

Kort om produkten

Produkten innehåller planer och bestämmelser om markens användning från Registerkartan samt upplysningstext. Dessutom innehåller produkten fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar från Riksantikvarieämbetet samt texter för lämningar.

Markreglerande bestämmelse Nedladdning, vektor kan kombineras med andra vektor produkter, till exempel Topografi 10 Nedladdning, vektor och Fastighetsindelning Nedladdning, vektor. Vektorformatet ger dig möjlighet att skräddarsy kartan efter din egen verksamhet.

Du kan:

  • lägga till och koppla egen information till objekt i kartan
  • integrera kartinformationen i ditt eget system
  • kombinera med information från Fastighetsregistret, till exempel mer uppgifter om planbestämmelse.
  • koppla till RAÄ:s Fornsök för lämningsinformationen
  • visa eller dölja information efter behov med hjälp av skiktindelningen

Geografiskt urval: Indexrutor (5 x 5 km), valfri polygon, kommun, län, Sverige.
Leveransformat: GeoPackage
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006), SWEREF 99 lokala zoner (EPSG:3007-3018).

Så ofta uppdateras informationen

En statlig eller kommunal lantmäterimyndighet ska registrera alla lagakraftvunna bestämmelser. Målet är att uppgifterna i fastighetsregistret ska vara aktuella och kompletta.

Några veckor efter det att en bestämmelse vunnit laga kraft bör den vara införd i fastighetsregistret. I realiteten finns dock vissa brister, vilket är bra att känna till när du söker information. Nya och förändrade fornlämningar hämtas från Kulturmiljöregistret och registreras i fastighetsregistret en gång per månad.

När fastighetsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.

På gång just nu

Texter i textskiktet för bestämmelser kommer successivt att rensas bort i grunddata. Vi kommer inte längre att tillhandahålla dessa upplysningstexter i produkten. Den text som används som upplysningstext finns fortfarande på informationen för respektive objekt i leveransen.

Förproducerade data

Vissa leveranser av geodata sker från ett förproducerat lager, som uppdateras veckovis. Det gäller leveranser av läns-, kommun- och riksuttag. När läns- och riksuttagen levereras i koordinatsystemet SWEREF 99 TM eller när kommunuttagen levereras i lokala SWEREF-system hämtas data från det förproducerade lagret. I alla övriga leveranser sker uttagen mot datakällor som uppdateras dagligen.

Är ni med i geodatasamverkan?

Abonnera på förproducerade data via Geotorget.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, ta del av produktbeskrivningen (pdf, nytt fönster).

För uppritning med Lantmäteriets föreslagna utseende kan dessa filer användas:

Nedanstående fil i excelformat kan användas för att få hjälp med översättningen av skiktnamnen från GSD-Fastighetskartan, vektor till Markreglerande bestämmelse Nedladdning, vektor.

Informationsskikten innehåller ytor för planer och bestämmelser. Linjer för bestämmelsegränser samt linjeobjekt för bestämmelser. Punktobjekt för ytornas id-punkter och punktredovisade bestämmelser samt upplysningstext. Lämningar redovisas med yta, linje och punkt samt textpunkt för namn alternativt upplysningstext för lämningen.

Demodata

För att kunna bedöma hur dessa data fungerar måste du ha tillgång till lämpligt hanteringsprogram, till exempel ArcGIS eller QGIS.

På sidan Demodata finns två områden. Ett område i stadsmiljö i Göteborg, Majorna och ett område i skogmiljö längst Emån.

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. 

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du tjänsten Geotorget.

Läs mer om hur du beställer och andra funktioner i Geotorget.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare.

Upphovsrätt och publicering

Läs mer om vad som gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.