Markreglerande bestämmelse Nedladdning, vektor

Vektorprodukten innehåller planer och bestämmelser samt forn- och kulturhistoriska lämningar.

Beskrivning

Produkten innehåller planer och bestämmelser om markens användning från Registerkartan samt upplysningstext. Dessutom innehåller produkten fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar från Riksantikvarieämbetet samt texter för lämningar.

Markreglerande bestämmelse Nedladdning, vektor kan kombineras med andra vektor produkter, till exempel Topografi 10 Nedladdning, vektor och Fastighetsindelning Nedladdning, vektor. Vektorformatet ger dig möjlighet att skräddarsy kartan efter din egen verksamhet.

Du kan:

  • lägga till och koppla egen information till objekt i kartan
  • integrera kartinformationen i ditt eget system
  • kombinera med information från Fastighetsregistret, till exempel mer uppgifter om planbestämmelse.
  • koppla till RAÄ:s Fornsök för lämningsinformationen
  • visa eller dölja information efter behov med hjälp av skiktindelningen

Så ofta uppdateras informationen

Informationen för planer och bestämmelser uppdateras löpande av det statliga Lantmäteriet och kommunala lantmäterimyndigheter, eller av andra myndigheter beroende på informationsslag. Målet är att planer och bestämmelser ska föras in i Fastighetsregistret inom 3 veckor från det att det vunnit laga kraft.

Lämningar uppdateras en gång i månaden med information från RAÄ.

På gång just nu

Texter i textskiktet för bestämmelser kommer successivt att rensas bort i grunddata. Vi kommer inte längre att tillhandahålla dessa upplysningstexter i produkten. Den text som används som upplysningstext finns fortfarande på informationen för respektive objekt i leveransen.

Förproducerade data

Vissa leveranser av geodata sker från ett förproducerat lager, som uppdateras veckovis. Det gäller leveranser av läns-, kommun- och riksuttag. När läns- och riksuttagen levereras i koordinatsystemet SWEREF 99 TM eller när kommunuttagen levereras i lokala SWEREF-system hämtas data från det förproducerade lagret. I alla övriga leveranser sker uttagen mot datakällor som uppdateras dagligen.

Är ni med i geodatasamverkan?

Abonnera på förproducerade data via Geotorget beställning.

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av produkterna.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du tjänsten, Geotorget Beställning. Skapa/ansök om ett konto i tjänsten, logga in och lägg din beställning. I samband med att du skickar in din beställning godkänner du eventuella avgifter och avtalsvillkor. I Geotorget Beställning – Mitt konto, kan du följa dina beställningsärenden och ladda ner producerade data.

Beställning från återförsäljare

Vill du ha hjälp med anpassning och bearbetning av våra produkter och tjänster? Då ska du vända dig till någon av våra återförsäljare.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen (pdf, nytt fönster).

För uppritning med Lantmäteriets föreslagna utseende kan dessa filer användas:

Nedanstående fil i excelformat kan användas för att få hjälp med översättningen av skiktnamnen från GSD-Fastighetskartan, vektor till Markreglerande bestämmelse Nedladdning, vektor.

Informationsskikten innehåller ytor för planer och bestämmelser. Linjer för bestämmelsegränser samt linjeobjekt för bestämmelser. Punktobjekt för ytornas id-punkter och punktredovisade bestämmelser samt upplysningstext. Lämningar redovisas med yta, linje och punkt samt textpunkt för namn alternativt upplysningstext för lämningen.

Demodata

För att kunna bedöma hur dessa data fungerar måste du ha tillgång till lämpligt hanteringsprogram, till exempel ArcGIS eller QGIS.

På sidan Demodata finns två områden. Ett område i stadsmiljö i Göteborg, Majorna och ett område i skogmiljö längst Emån.