Hydrografi Visning, Inspire

Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat Hydrografi, fysiska vatten. Informationen är anpassad för visning i skala 1:10 000.

Logotype för tjänster som uppfyller riktlinjer enligt EU-direktivet Inspire.

Kort om produkten

Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire:s dataspecifikation för temat Hydrografi.

Innehållet i tjänsten är uppdelat i sex separata skikt:

 • HY.PhysicalWaters.ManMadeObject (Konstgjorda objekt)
 • HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest (Hydrografiskt intressanta platser)
 • HY.Network (Hydrografiskt nätverk)
 • HY.PhysicalWaters.Wetland (Våtmarker)
 • HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary (Strandlinjer)
 • HY.PhysicalWaters.Waterbodies (Vattenförekomster)

Ta del av en presentation av de olika informationsskikten.

För att gränsöverskridande avrinningsområden ska bli kompletta redovisas även data från våra grannländer i tjänsterna, både norska och finska data.

Filmer om våra hydrografiprodukter

Här finns filmer om våra hydrografiprodukter och tillämpningar av dessa.

Så ofta uppdateras informationen

Produkten är komplett och rikstäckande. Informationen i produkten uppdateras en gång per år. 

Lantmäteriet ajourhåller grunddata från flygbilder med olika intervall, följande det nationella bildförsörjningsprogrammet.

Objekt ingående i Nationell Strandlinje (NSL) ajourhålls i samverkan med Sjöfartsverket.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Tjänster som uppfyller Inspire finns att se avgiftsfritt i Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsterna.

Inspire:s webbplats (nytt fönster) kan du läsa de genomförandebestämmelse som ligger till grund för våra Inspire-tjänster.


Presentation av de olika informationsskikten

HY.PhysicalWaters.ManMadeObject (Konstgjorda objekt)

Skiktet innehåller konstruktioner i eller i anslutning till vatten såsom dammbyggnad, vattentub inklusive ränna, slussport, avbärare, brygga, pir, kaj, ledverk, akvedukt och dykdalb.

Exempelbild i skala 1:15 000.

HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest (Hydrografiskt intressanta platser)

Skiktet innehåller forsar och vattenfall.

Exempelbild - forsar och vattenfall

Exempelbild i skala 1:50 000.

HY.Network (Hydrografiskt nätverk)

Skiktet innehåller ett geometriskt hydrografinätverk inklusive stomlinjer.

Exempelbild - geometriskt hydrografinätverk inklusive stomlinjer.

Exempelbild i skala 1:10 000.

HY.PhysicalWaters.Wetland (Våtmarker)

Skiktet innehåller sankmarker.

Exempelbild - sankmarker.

Exempelbild i skala 1:10 000.

HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary (Strandlinjer)

Skiktet innehåller strandlinjer.

Exempelbild - strandlinjer.

Exempelbild i skala 1:15 000.

HY.PhysicalWaters.Waterbodies (Vattenförekomster)

Skiktet innehåller sjöar och större vattendrag som ytor samt mindre vattendrag som linjer.

Exempelbild - sjöar och större oh mindre vattendrag.

Exempelbild i skala 1:15 000.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Versionshistorik
Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 1.1

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2022-11-16

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2022-11-16

Åtkomstpunkten är oförändrad 

Samtliga områden är uppdaterade.

Version 1.1

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2021-05-05
Tillgänglig i produktionsmiljö:
2021-05-05

Åtkomstpunkten är oförändrad

Samtliga områden är uppdaterade. Dessutom redovisas akvedukt (Crossing) i lagret HY.PhysicalWaters.ManMadeObject (Konstgjorda objekt).

Version 1.1

Uppdaterad
2019-04-01

Uppdatering har skett av alla befintliga områden.
Nedanstående tre förändringar, som infördes för ett mindre antal områden vid förra releasen, har nu införts i samtliga områden:

 • Detaljtypen Vattendrag under mark har kodats om till detaljtypen Stomlinje otydlig.
  - Det geometriska nätverket förblir intakt. Men Vattendrag under mark kommer inte längre att redovisas i skiktet Watercourse, eftersom Stomlinje otydlig inte är mappad till Watercourse, vilket Vattendrag under mark tidigare var.
 • Detaljtypen Blekvät har kodats om till Sankmark, svårframkomlig. Tjänsten påverkas inte.
 • Detaljtypen Dammbyggnad ändras från att bara avse den del av fördämningen som bär upp dammluckorna till att avse hela dammkonstruktionen. Förändringen påverkar ca 300 dammbyggnader.

Dessutom har nedanstående rättningar införts:

 • Vissa strandlinjer i kustområdena har tidigare saknats i Inspire-temat för fysiska vatten. Detta är nu åtgärdat.
 • Felaktig visning av GetLegendGraphic för vissa lager har rättats.

Version 1.1

Uppdaterad
2018-04-19

 

Nu visas även norska data i huvudavrinningsområdet 112 000 Enningdalsälven, vilket tidigare har saknats i detta område.

Version 1.1

Uppdaterad
2018-03-15

 

Utökning av innehållet med de sista 7 återstående områdena. Ingen uppdatering har skett av de befintliga 124 områdena.

Nedanstående förändringar gäller endast denna utöknings 7 områden. Dessa förändringar införs generellt för alla områden vid nästa uppdateringstillfälle i slutet av 2018:

 • Detaljtypen Vattendrag under mark har kodats om till detaljtypen Stomlinje otydlig.
  - Det geometriska nätverket förblir intakt. Men Vattendrag under mark kommer inte längre att redovisas i skiktet Watercourse, eftersom Stomlinje otydlig inte är mappad till Watercourse, vilket Vattendrag under mark tidigare var.
 • Detaljtypen Blekvät har kodats om till Sankmark, svårframkomlig. Tjänsten påverkas inte.
 • Detaljtypen Dammbyggnad ändras från att bara avse den del av fördämningen som bär upp dammluckorna till att avse hela dammkonstruktionen. Förändringen påverkar ca 300 dammbyggnader.

Version 1.1

Uppdaterad
2017-12-04

Utökning av innehållet med ytterligare 22 nya avrinningsområden.

Uppdatering har samtidigt skett av övriga 102 befintliga områden.

Version 1.1

Uppdaterad
2017-06-01

Innehållet har utökats med ytterligare 30 nya områden. Ingen ajourhållning har genomförts för de redan befintliga 72 områdena.

Utöver utökningen har förändringar skett gällande indelningen i avrinningsområden:

 • Några av områdena på norskt territorium som levereras från och med 1 juni har fått något större täckningsområden än vad som tidigare var planerat och sträcker sig nu ut till norska kusten.
 • Två nya norska områden i norr har införts (Saltdalsvassdraget_Hellemovassdraget, kod 163171 och Norr om Luleälven, kod 173204). Det förstnämnda innefattar även området Norr om Rana, kod 116117 som därför utgår som eget område. Inga data finns dock ännu tillgängliga i något av dessa områden.
 • De svenska huvudavrinningsområdena Lillpiteälven och Rokån, med koderna 14000 resp. 15000, ingår från och med nu i huvudavrinningsområdet Piteälven, kod 13000 och utgår därför som egna områden, men än finns inga data tillgängliga i något av dessa områden.

Version 1.1

Uppdaterad
2016-11-28

Innehållet har utökats med ytterligare 26 nya områden (22 huvudavrinningsområden och 4 kustområden).

Ajourhållning har då även genomförts för 44 av 46 befintliga områden (ej för kod 107000 kungsbackaån och kod 17000 Gothemsån).

Samtidigt har ett namn- och kodbyte skett av kustområdet med tidigare namn ”Mellan Gothemsån och Snoderån” och kod 117118 till ”Gotlands kustområden” och kod 118118.

Version 1.1

Uppdaterad
2016-01-14

Innehållet i tjänsten har uppdaterats och innehåller nu fysiskt vatten och geometriskt nätverk.

För att gränsöverskridande avrinningsområden ska bli kompletta redovisas även data från våra grannländer i tjänsten.

Version 1.0

Avvecklad 2016-01-14


Tekniskt ramverk och standard för visningsprodukter

Våra visningsprodukter för kartor och bilder baseras på de standardiserade anropsgränssnitten Web Map Service (WMS) och Web Map Tile Service (WMTS) framtagna av The Open Geospatial Consortium (OGC). WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

The Open Geospatial Consortiums webbplats (nytt fönster)

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar', där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat eller i ett vektorformat för vissa typer av tjänster.

Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag, geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av visningstjänster finns många klientapplikationer eller komponenter för integration i eget system tillgängliga. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, som exempelvis QGIS.

QGIS webbplats (nytt fönster)

På OSGeo, The Open Source Geospatial Foundation kan du läsa mer om programvaror inom geodataområdet som är baserade på öppen källkod.

OSGeos webbplats (nytt fönster)

Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen. 

Våra geodataprodukter med API:er kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Alla våra e-tjänster

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av produkterna.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med anpassning och bearbetning av våra produkter och tjänster? Då ska du vända dig till någon av våra återförsäljare.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.