Hydrografi Nedladdning

Hydrografisk information som uppfyller kraven för Inspire och svensk vattenstandard.

Logotype för tjänster som uppfyller riktlinjer enligt EU-direktivet InspireKort om produkten

Tjänsten innehåller sjöar och vattendrag samt tillhörande information med anknytning till dessa, till exempel fors, damm och vattenfall.
I tjänsten ingår även ett geometriskt nätverk enligt Inspire och ett logiskt nätverk enligt svensk vattenstandard.
  

Tjänsten består av fyra teman som kan laddas ned separat:

 • nätverk enligt svensk vattenstandard
 • fysiskt vatten enligt svensk vattenstandard
 • nätverk enligt Inspire
 • fysiskt vatten enligt Inspire.

Som ett femte alternativ, utöver de ovan nämnda fyra temana, kan även en historikfil laddas hem. Den innehåller de förändringar som skett sedan föregående version av produkten.

Produkten är rikstäckande och är geografiskt uppdelad i huvudavrinningsområden, kustområden och norska produktområden. Leveransformatet är GML.

Objekt tillhörande nationell strandlinje finns runt kusten och de större inlandssjöarna. I de fall avrinningsområden sträcker sig över nationsgränser ingår information med begränsat innehåll över nationsgräns. Utländska data levereras i egna filer och kan visualiseras tillsammans med det svenska datat.

Den tekniska lösningen på nedladdningsplatsen är ett så kallat Atomflöde. Det finns många olika klienter som kan läsa av flödet varav webbläsare är en. Webbläsarnas stöd för att läsa Atomflöden varierar, vissa har det inbyggt, för andra krävs det att man installerar en plugin för att läsa flödet. 

Filmer om våra hydrografiprodukter

Här finns filmer om våra hydrografiprodukter och tillämpningar av dessa.

Så här hämtar du data

Tjänsten är primärt framtagen för maskin-till-maskingränssnitt, en vanlig webbläsare kan inte hantera atomflöden. Du kan dock använda vissa webbläsare under förutsättning att du installerar ett tillägg.

För Firefox finns ett tillägg man kan ladda ner som gör att man ladda hem produkten direkt via webbläsaren: https://addons.mozilla.org/sv-SE/firefox/addon/feed-preview/ (nytt fönster).

 1. Öppna den tekniska beskrivningen för Hydrografi Nedladdning och kopiera länken för åtkomstpunkt Produktion, klistra sedan in den i webbläsaren.
 2. Välj först det tema du är intresserad av, sedan det område du vill ladda hem och sist det koordinatsystem du vill ha data presenterat i.
 3. Fyll i dina inloggningsuppgifter i rutan som kommer upp.
 4. Packa upp zip-filen som du fått nedladdad.
 5. Öppna GML-filerna i en programvara som kan läsa GML-filer, till exempel QGIS.

Python-script samt instruktioner för att underlätta nedladdning av hela haron (zip)

Så ofta uppdateras informationen

Produkten är nu komplett och rikstäckande. Informationen uppdateras en gång per år.

Lantmäteriet ajourhåller grunddata från flygbilder med olika intervall, följande det nationella bildförsörjningsprogrammet.

Objekt ingående i Nationell Strandlinje (NSL) ajourhålls i samverkan med Sjöfartsverket.

Problemlösning för QGIS

Använder man QGIS finns ett problem som gör att inte alla attribut i det logiska nätverket enligt svensk vattenstandard blir synliga.

På svensk vattenstandards sida för XML-schemafiler (nytt fönster) finns denna länk: http://resource.sgu.se/data/schemas/ss637008/exempel/example.zip (nytt fönster).

Via länken kan man kan ladda ner en fil med beskrivning hur man kan hantera detta problem.

I filen står bland annat: 
”När GML-filen läses in skalas normalt alla xlink-attribut bort, vilket gör att man inte kan följa länkarna som finns i exempelvis WS_FlowConnection. Det finns möjlighet att istället läsa in GML-filen via ett plug-in till QGIS (GML Loader) som tillåter att länkarna läses in som egna fält eller att det länkade objektets attribut tas med. Nackdelen är att antalet fält blir extremt stort eftersom alla fält i de länkade tabellerna visas.”

Man ser i det fallet alltså alla fält, men hela sökvägarna visas då i attributen.

Använder man QGIS finns där även ytterligare ett problem man bör känna till och det är att attributen hydroID i WatercourseLink (polygon) och Standing Water, samt relatedHydroObject i WaterCourseLink INTE visas i QGIS.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid.

Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Tjänster som uppfyller Inspire finns att se avgiftsfritt i Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsterna.

Inspire:s webbplats (nytt fönster) kan du läsa de genomförandebestämmelse som ligger till grund för våra Inspire-tjänster.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande versioner:

Versionshistorik
Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 1.1

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2022-11-16

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2022-11-16

Förändringen innebär ingen ny åtkomstpunkt eller version.

Samtliga områden är uppdaterade.

Gränserna för vissa huvudavrinningsområden, kustområden och norska produktområden har förändrats något.

I temat svensk vattenstandard, fysiskt vatten, redovisas nu kanaler i RiverReach, via attributet origin.

Strandlinje mot hav och stängning mot hav redovisas nu enbart i kustområdena, gäller både Inspire- och vattenstandardtemana.

Version 1.1

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2021-10-28

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2021-10-28

Förändringen innebär ingen ny åtkomstpunkt eller version.

Felrättning av föregående release, så att en felaktig typ av identifierare inte längre används. För både Inspire och svensk vattenstandard hade vissa sjöar och vattendragsytor tidigare felaktigt fått ”aceid” som identifierare istället för ”vattenytaid”.

Dessutom, för att undvika att inkonsekventa attributnamn eventuellt skapas i QGIS så har för svensk vattenstandard värdet -999 lagts till för attributet ”elevation” i StandingWater i de fall då inget höjdvärde finns.

Version 1.1

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2021-05-05

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2021-05-05

Förändringen innebär att ny åtkomstpunkt behöver anropas. Vi ber er därför se över de system eller applikationer som ansluter mot denna version.

Uppdatering har skett av alla befintliga områden.

Samtliga områden är uppdaterade. I temat för svensk vattenstandard har följande införts: MainRiver som huvudgren istället för RiverReach, RiverReach som rinnsträcka istället för RiverReachSegment (line) samt WaterSubSystem som rinnsträcka istället för RiverReachSegment (polygon). Dessutom redovisas stängning (Outflowlocation) samt akvedukt (Crossing), det sistnämnda har även införts i Inspiretemat. Dessutom har ytterligare attribut införts, gäller både vattenstandarden och Inspire.

Med produkten kommer även en historikfil att medfölja, innehållande id för de sjöar, vattendrag, stomlinjer och otydliga stomlinjer där geometrin förändrats sedan förra releasen.

Version 1.0.1

Avvecklad
2022-05-23

Uppdaterad
2019-04-01

Uppdatering har skett av alla befintliga områden.

Nedanstående tre förändringar, som infördes för ett mindre antal områden vid förra releasen, har nu införts i samtliga områden:

 • Detaljtypen Vattendrag under mark har kodats om till detaljtypen Stomlinje otydlig.

  I Inspiretemana förblir det geometriska nätverket intakt. Men Vattendrag under mark kommer inte längre att redovisas i skiktet Watercourse, eftersom Stomlinje otydlig inte är mappad till Watercourse, vilket Vattendrag under mark tidigare var.

  I svensk vattenstandard-temana blir det inga konsekvenser alls. Även det logiska nätverket förblir således intakt.
 • Detaljtypen Blekvät har kodats om till Sankmark, svårframkomlig.

  - I Inspiretemats Wetland och i vattenstandardtemats WS_WetlandWaterBody har Blekvät kodats om till Sankmark, svårframkomlig i attributet local Type.
 • Detaljtypen Dammbyggnad har ändrats från att bara avse den del av fördämningen som bär upp dammluckorna till att avse hela dammkonstruktionen. Förändringen påverkar ca 300 dammbyggnader.

Dessutom har nedanstående rättningar införts:

 • Felrättning har gjorts i nätverket enligt svensk vattenstandard, där tidigare stomlinjer i vattendragsytor har försvunnit ur nätverket.
 • Attributet beginLifespanVersion, hanteras nu i temat för svensk vattenstandard likadant som i temat för Inspire. Attributet får ett nytt datum även när ett befintligt objekts geometri har förändrats och inte bara när ett nytt objekt skapats eller när ett befintligt objekts attribut förändrats.
 • Vissa strandlinjer i kustområdena har tidigare saknats i Inspire-temat för fysiska vatten. Detta är nu åtgärdat.

Version 1.0.1

Uppdaterad
2018-04-19

Huvudavrinningsområdet 112 000 Enningdalsälven har lagts ut på nytt i samtliga fyra teman, p.g.a. att det tidigare saknats norska data i detta område.

Version 1.0.1

Uppdaterad
2018-03-15

Utökning av innehållet med de sista 7 återstående områdena. Ingen uppdatering har skett av de befintliga 124 områdena.

Nedanstående förändringar gäller endast denna utöknings 7 områden. Dessa förändringar införs generellt för alla områden vid nästa uppdateringstillfälle i slutet av 2018.

 • Detaljtypen Vattendrag under mark har kodats om till detaljtypen Stomlinje otydlig.

  I Inspiretemana förblir det geometriska nätverket intakt. Men Vattendrag under mark kommer inte längre att redovisas i skiktet Watercourse, eftersom Stomlinje otydlig inte är mappad till Watercourse, vilket Vattendrag under mark tidigare var.

  I svensk vattenstandard-temana blir det inga konsekvenser alls. Även det logiska nätverket förblir således intakt.
 • Detaljtypen Blekvät har kodats om till Sankmark, svårframkomlig.

  I Inspiretemats Wetland och i vattenstandardtemats WS_WetlandWaterBody har Blekvät kodats om till Sankmark, svårframkomlig i attributet local Type.
 • Detaljtypen Dammbyggnad har ändrats från att bara avse den del av fördämningen som bär upp dammluckorna till att avse hela dammkonstruktionen. Förändringen påverkar ca 300 dammbyggnader.

Version 1.0.1

Uppdaterad 
2017-12-04

Utökning av innehållet med ytterligare 22 nya avrinningsområden.

Uppdatering har samtidigt skett av övriga 102 befintliga områden.

Det har uppmärksammats att en del objekt av typen RiverReach (rinnsträckor och stomlinjer) försvunnit ur GML-filerna för vissa huvudavrinningsområden i tidigare version av Hydrografi Nedladdning, temat fysiskt vatten enligt svensk vattenstandard.

Detta har nu åtgärdats. Rättningen innebär dock att samma objektidentitet (localId och gml_Id) på vissa RiverReach kan förekomma i flera huvudavrinningsområden.

Version 1.0.1

Uppdaterad
2017-06-01

Innehållet har utökats med ytterligare 30 nya områden. Ingen ajourhållning har genomförts för de redan befintliga 72 områdena.

Utöver utökningen har förändringar skett gällande indelningen i avrinningsområden:

 • Några av områdena på norskt territorium som levereras från och med 1 juni har fått något större täckningsområden än vad som tidigare var planerat och sträcker sig nu ut till norska kusten.
 • Två nya norska områden i norr har införts (Saltdalsvassdraget_Hellemovassdraget, kod 163171 och Norr om Luleälven, kod 173204). Det förstnämnda innefattar även området Norr om Rana, kod 116117 som därför utgår som eget område. Inga data finns dock ännu tillgängliga i något av dessa områden.
 • De svenska huvudavrinningsområdena Lillpiteälven och Rokån, med koderna 14000 resp. 15000, ingår från och med nu i huvudavrinningsområdet Piteälven, kod 13000 och utgår därför som egna områden, men än finns inga data tillgängliga i något av dessa områden.

Version 1.0.1

Uppdaterad version.

Tillgänglig från
2016-11-28

Innehållet har utökats med ytterligare 26 nya områden (22 huvudavrinningsområden och 4 kustområden).

Ajourhållning har då även genomförts för 44 av 46 befintliga områden (ej för kod 107000 Kungsbackaån och kod 17000 Gothemsån).

Samtidigt har ett namn- och kodbyte skett av kustområdet med tidigare namn ”Mellan Gothemsån och Snoderån” och kod 117118 till ”Gotlands kustområden” och kod 118118.

Version 1.0.1

Tillgänglig från
2016-05-31

Gällande Inspire har följande avsteg gjorts i produkten:

Koppling finns nu mellan vattendragslänk (WatercourseLink) och vattendrag (ytor) resp. sjöar (Watercourse resp. StandingWater) genom att VattenytaID (via attributet HydroID i Watercourse och StandingWater) har mappats till attributet relatedHydroObject i WatercourseLink.
Attributet HydroId anges dock inte generellt i produkterna.

Övriga förändringar i produkten:

 • Möjlighet att särskilja stomlinjer, otydliga stomlinjer och vattendrag under mark finns nu via attributen Fictitious i WaterCourseLink resp. delineationKnown i WaterCourse. (Inspire)
 • Förändringar i det logiska nätverket har genomförts: Det som nu ingår i logiska nätverket är rinnsträckor (linjer), stomlinjer i vattendragsytor samt sjöar. Tidigare ingick även vattendragsytor och stomlinjer i sjöar.
 • Namnen har lagts på delrinnsträckorna (RiverReachSegment) istället för på rinnsträckorna (RiverReach) för att få bättre namnredovisning. (svensk vattenstandard)
 • Rättningar är införda på flödesriktningar på vissa rinnsträckor, som tidigare hade fel flödesriktning.

Version 1.0

Tillgänglig från
2016-01-14

Tekniskt ramverk och standard för nedladdningsprodukter

Nedladdningsprodukterna bygger på standardprotokollet Webb Coverage Service (WCS) från The Open Geospatial Consortium (OGC) eller webbstandarden Atom.

WCS på The Open Geospatial Consortium webbplats (nytt fönster)

Om webbstandarden Atom på RFC Editors webbplats (nytt fönster)

WCS fungerar som en visningstjänst, men med möjligheten att ladda hem det data som tjänsten innehåller. De flesta GIS-programvarorna på marknaden har inbyggt stöd för WCS-standarden.

Atom är ett XML-baserat format som används för webbflöden och kan användas i de flesta RSS-läsare eller flödesläsare.

Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen.

Våra geodataprodukter med API:er kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Alla våra e-tjänster

Demodata

Hämta önskade demofiler direkt från produktlänkarna på denna sida eller gå till samlade
demodata (nytt fönster) alternativt samlade demodata på FTP-platsen (nytt fönster).

Testdataområde Emån

Demofilen nedan innehåller komprimerade gml-filer med:

 • fysiskt vatten enligt Inspire
 • fysiskt vatten enligt svensk vattenstandard
 • geometriskt nätverk enligt Inspire
 • logiskt nätverk enligt svensk vattenstandard

Ladda hem demofilen (zip, 45,2 MB).

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av produkterna.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med anpassning och bearbetning av våra produkter och tjänster? Då ska du vända dig till någon av våra återförsäljare.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.