Avtalsvillkor

Nedan presenteras olika typer av villkor som kan användas av Lantmäteriets vidareförädlare.

Allmänna villkor för vidareförädling

Dessa villkor utgör en bilaga till vidareförädlaravtalet och godkänns av vidareförädlare vid avtalstecknande. Villkoren finns här i svensk och engelsk version:

Allmänna villkor avseende kommersiell vidareförädling

General Terms and Conditions on Commercial Further Processing

Slutkundsvillkor

Dessa villkor ska vidareförädlare delge slutkund som får tillgång till Lantmäteriets geodataprodukter. Villkoren finns på svenska och engelska.

Förbindelse uppdragstagare (dotx)
Version 2.12. Denna förbindelse gäller uppdrag som uppdragstagare utför åt Uppdragsgivaren.
Contractor's commitment  (dotx) 
Version 2.12

Kommersiell slutanvändning av geodata (pdf)
Version 3.12
Terms and conditions for commercial end-use (pdf) 
Version 3.12

Icke kommersiell användning (pdf)
Version 3.12
Terms and conditions for non-commercial end-use (pdf) 
Version 3.12

Forskning, utbildning och kulturverksamhet (pdf)
Version 3.12
Terms and conditions for research, education and cultural activities (pdf)
Version 3.12

Offentlig användning (pdf)
Version 3.14
Terms and conditions for public sector use (pdf)
Version 3.14

Offentlig användning inom ambulans- och räddningstjänstverksamheter (pdf)
Version 1.8 (För närvarande finns ingen översättning till engelska)

Information om Lantmäteriets personuppgiftsbehandling
Version 1.1
Information about Lantmäteriet's processing of personal data (pdf) 
Version 1.1

Definitioner (pdf)
Version 1.7. Begrepp som kan förekomma i avtal med vidareförädlare och användare.
Definitions (pdf) Version 1.7. Concepts that may occur in agreements with commercial further processors and users.

Avtalsvillkor för specifik användning

Nedanstående avtalsvillkor används av Vidareförädlare som är partner till Lantmäteriet, i samband med tecknande av avtal med annan part som vill sprida Lantmäteriets information. Villkoren finns i både svensk och engelsk version.

Publika tjänster - baserad på fastighetstaxeringsinformation (dotx)  
Version 1.1 
Public services - based on property tax assessment information (dotx) 
Version 1.1

Publika tjänster - baserad på belägenhetsadresser (dotx)  
Version 1.1
Public services - based on locational addresses (dotx) 
Version 1.1

Uppdatering av kundregister - baserad på belägenhetsadresser (dotx)  
Version 1.1 
Updates of customer registers - based on locational addresses (dotx) 
Version 1.1

Lokaliseringsanalys - baserad på belägenhetsadresser (dotx)  
Version 1.1
Localisation analysis - based on locational addresses (dotx)  
Version 1.1

Enkel lokalisering - baserad på belägenhetsadresser (dotx)  
Version 1.1
Simple localisation by address - based on locational addresses (dotx)  
Version 1.1

Områden skapade utifrån belägenhetsadress (dotx)
Version 1.1
Areas based on locational addresses (dotx) 
Version 1.1

Semiadresserat utskick med belägenhetsadress (dotx)
Version 1.1
Semi addressed mail with location address (dotx) 
Version 1.1

Portabel enhet (dotx)
Version 2.5
Portable Unit (dotx) 
Version 2.5

Kommersiell kart- och bildtjänst samt kommersiell tjänst vektorsök (dotx)
Version 1.10
Commercial service map/image information, Commercial service vector search (dotx)
Version 1.10