Överför mark genom en fastighetsreglering

För att överföra mark eller en byggnad från en fastighet eller tomt till en annan så behöver en fastighetsreglering göras. Samfälligheter och servitut kan också bildas, ändras eller tas bort genom en fastighetsreglering.

Så här ansöker du om en fastighetsreglering

För att hjälpa dig med en fastighetsreglering så genomför vi en lantmäteriförrättning. I vår e-tjänst kan du göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också komplettera och följa pågående ärenden direkt i tjänsten.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad som krävs för att använda e-tjänsten.

Ansök inom sex månader vid köp eller gåva

Har du köpt eller fått en del av en fastighet som du vill föra över till din befintliga fastighet så får inte överlåtelsehandlingen vara äldre än sex månader. Om ansökan sker efter att sex månader har passerat sedan överlåtelsen, är köpet ogiltigt och ny köpehandling/nytt gåvobrev behöver upprättas.  

Exempel på vad man kan förändra med en fastighetsreglering

En fastighetsreglering kan innebära flera olika typer av förändringar.
Här är några exempel:

  • En hel fastighet, eller del av en fastighet, förs över från en fastighet till en annan.
  • En eller flera fastighetstillbehör, som till exempel en byggnad eller en brygga, förs över från en fastighet till en annan.
  • Ett servitut, det vill säga rätten för en fastighet att använda en annan fastighet, kan både skapas, ändras eller tas bort. Det kan till exempel vara rätten att få använda en väg över grannens fastighet.
  • En samfällighet kan skapas, ändras eller tas bort. En samfällighet är mark eller anläggningar som ägs av flera fastigheter gemensamt. 

Vad händer när ansökan är inskickad?

När vi har fått in din ansökan så påbörjas en utredning. Här kan du läsa mer om vad som händer när vi tagit emot din ansökan.

Handläggningstid och kostnader vid en fastighetsreglering

Den tid vi behöver lägga ner på ett ärende avgör priset. Tidsåtgången påverkas av hur omfattande förändringen som du ansökt om är. Lantmäteriet kan inte lämna något förhandsbesked om ett ärende är genomförbart eller vad det kommer att kosta. Här kan du läsa mer om avgifter och ta del av kostnadsexempel.

Varje ärendes handläggningstid påverkas av hur komplicerad och omfattande den sökta förändringen är. Här kan du läsa mer om handläggningstider.