Tredimensionell fastighetsindelning

En tredimensionell (3D) fastighet kan vara under eller ovanför marken. Garage under jord och ägarlägenheter är exempel på 3D-fastigheter.

Fördelar med 3D-fastigheter

Fördelarna med 3D-fastigheter är till exempel att byggnader och anläggningar i stadskärnor kan användas effektivare. Till exempel genom att befintliga hus byggs på med ytterligare våningsplan eller att det byggs bostäder, affärer och kontor över spårområden.

Det kan även gälla områden med outnyttjade bergrum där de underjordiska anläggningarna kan styckas av till egna fastigheter för exempelvis garage, lager eller datakommunikation.

Så här ansöker du om bildande av 3D-fastighet

Vid bildandet av en 3D-fastighet behöver du ansöka om en lantmäteriförrättning via vår blankett. När vi har fått in din ansökan så påbörjas en utredning. Här kan du läsa mer om vad som händer när vi tagit emot din ansökan.

Förutsättningar för att bilda en 3D-fastighet

En förutsättning för att få bilda en 3D-fastighet är att fastigheten är avsedd att inrymma en byggnad eller annan anläggning eller en del av en sådan. Det förutsätts också att 3D-fastigheten leder till en mer ändamålsenlig förvaltning av anläggningen eller att den behövs för finansieringen eller uppförandet. Fastigheten ska inrymma minst tre bostadslägenheter för att det ska vara tillåtet att bilda en 3D-fastighet avsedd för bostadsändamål. Alla förutsättningar som krävs hittar du i Fastighetsbildningslagen (öppnas i nytt fönster)

Handläggningstid och kostnader vid bildande av en 3D-fastighet

Den tid vi behöver lägga ner på ett ärende avgör kostnaden. Tidsåtgången påverkas av hur omfattande förändringen som du ansökt om är. Lantmäteriet kan inte lämna något förhandsbesked om ett ärende är genomförbart eller vad det kommer att kosta. Här kan du läsa mer om avgifter.

Varje ärendes handläggningstid påverkas av hur omfattande den sökta förändringen är. Här kan du läsa mer om handläggningstider.