Vad kommer det att kosta?

Lantmäteriförrättningar kostar och hur mycket kostnaden blir beror på hur mycket tid vi behöver arbeta med ärendet. Här kan du läsa mer om vad som kostar, och få en uppskattning på hur mycket ni ska betala.

Lantmäteriförrättningen medför mycket arbete

En lantmäteriförrättning innebär en hel del arbete för att vi ska kunna trygga ägandet och säkra vem som äger vad, både idag och i framtiden.

Det skapar värde för dig som till exempel vill bygga ett hus, sälja av en bit mark, få visshet om var gränsen går eller använda din fastighet som säkerhet för att låna pengar.

Det kostar mellan 50 000 till 100 000 kronor – ibland mer

I ett vanligt ärende blir kostnaden ofta 50 000 till 100 000 kronor, ibland betydligt mer. I kostnaden ingår ett grundbelopp för alla ansökningar som lämnas in, och i vissa fall ett tilläggsbelopp, samt en kostnad per timme för allt vårt arbete med din ansökan:

  • Grundbeloppet är 6 500 kronor för en till fem fastigheter. Men det kostar mer om det är sex eller fler fastigheter inblandade – då lägger vi på ett fast tilläggsbelopp på 12 000 kronor. Grund- och tilläggsbeloppet blir tillsammans 18 500 kronor.
  • Kostnaden per timme är 900 eller 1 700 kronor och beror på yrkeskategori hos den som utför arbetet och vilken typ av tjänst den utför.

Alla förrättningstjänster är momsfria. Våra kostnader styrs av instruktionen för Lantmäteriet och av förordningen om avgifter vid lantmäteriförrättningar. Läs mer om hur vi tar betalt i Lantmäteriets föreskrift LMFS 2022:5 (pdf, nytt fönster).

Allt arbete med ansökan kostar

Vi tar betalt för allt arbete med ansökan och de åtgärder ni ansöker om, oavsett hur det slutar:

  • om det ni ansöker om går att genomföra
  • om det ni ansöker om inte går att genomföra
  • om ni tar tillbaka ansökan.

Det arbete vi tar betalt för börjar direkt när ansökan kommer in. Till exempel behöver vi kontrollera om ni har rätt att ansöka om ändringar på fastigheten och om ansökan innehåller det som behövs. Även om ni skulle ta tillbaka ansökan direkt blir kostnaden minst 6 500-18 500 kronor.

Om det visar sig att det inte går att genomföra det ni ansöker om, är det vanligtvis den eller de som söker som får betala för det arbete vi redan gjort.

Du får besked om kostnaden efter att en handläggare fått ärendet

Det är först efter att ni har skickat in din ansökan, samt att våra handläggare blivit tilldelad ditt ärende och påbörjat sin utredning, som ni kan få besked om det är möjligt att genomföra er ansökan och vad det kommer att kosta. Vi har kö och behandlar alla ansökningar i turordning.

Aktuell kötid.

Kostnadsexempel

Det är många faktorer som påverkar kostnaden. Kostnadsexemplen ska därför inte betraktas som bindande för en likadan, eller liknande, förrättning.

Kostnadsexempel för att ändra fastigheter.

Kostnadsexempel för gemensamhetsanläggningar.

Frågor och svar om kostnader

Lantmäteriets arbete med att utföra lantmäteriförrättningar är avgiftsfinansierad och betalas alltså inte med skattemedel. Det betyder att det är den eller de fastighetsägare som drar nytta av lantmäteriförrättningen som ska betala. Det du som fastighetsägare betalar ska täcka de kostnader som uppstår i arbetet med din ansökan.

Avgifter för förrättningar bestäms enligt förordningen om avgifter vid lantmäteriförrättningar. På riksdagens webbplats kan du ta del av förordningen i sin helhet (nytt fönster)

En lantmäteriförrättning är till skillnad från vad många tror mer än att bara slå ner nya rör i marken. Arbetet består främst av de utredningar Lantmäteriet måste göra enligt lag för att kunna skapa säkra fastigheter som är hållbara över lång tid framöver.

En utredning tar olika lång tid beroende på vad din ansökan gäller. Arbetet med utredningen kostar per timme. Ibland händer det saker som gör att en förrättning tar längre tid än planerat. Ibland kan olika hinder leda till att en förrättning som sökts inte kan genomföras. I så fall tar vi betalt för den tid vi har lagt ner. Ett exempel kan vara att strandskyddsdispens inte medges av Länsstyrelsen.

Här kan du läsa mer om utredningar och vilka fler moment som ingår i en lantmäteriförrättning.

Det arbete vi tar betalt för börjar direkt när ansökan kommer in, även om det ni ansöker om inte går att genomföra eller om ni tar tillbaka ansökan. Vi delfakturerar vanligtvis vid upparbetade 10 000 kronor samt alltid en slutfaktura när vi är klara med ansökan. Lantmäteriets betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum. Alla förrättningstjänster är momsfria.

Det är den eller de som tjänar på lantmäteriförrättningen som ska betala. Oftast är det du som ansöker som ska betala hela kostnaden. Lantmäteriet kan också fatta beslut om att andra berörda fastighetsägare, till exempel dina grannar, ska vara med och betala.