Kostnader vid en omarrondering

Lantmäteriets kostnader fördelas mellan fastighetsägarna. Det är fastighetsägarna som drar nytta av resultaten genom att deras skogs- och jordbruksmark ökar i värde. Staten har hittills bidragit med en del av av den totala förrättningskostnaden, eftersom det också finns en samhällsekonomisk nytta med omarrondering.

Avdragsbestämmelser

Utgifter för lantmäteriförrättningar i samband med omarronderingar kan numera dras av omedelbart vid inkomstbeskattningen.