Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Remissvar till Regeringskansliet

Här hittar du alla våra besvarade remisser till Regeringskansliet från år 2021-2022.

Se även remissvar till Regeringskansliet från åren 2016-2020

Söker du äldre remissvar kan du vända dig till registrator.


Besvarade remisser till Regeringskansliet 2021

Departement


Remissvar 

Infrastrukturdepartementet

Yttrande över It-driftsutredningens slutbetänkande. Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift" (SOU 2021:97) (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2021/052811

Näringslivsdepartementet

Yttrande över SOU 2021:81 En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet
(N 2021/02620) (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2021/048275

Regeringskansliet, Finansdepartementet

Yttrande över promemorian Ds 2021:36 Aktivitetskravet i plan- och bygglagen (pdf, nytt fönster)

Dnr: LM2021/050710

Justitiedepartementet

Yttrande över SOU 2021:87 – Granskning av utländska direktinvesteringar (pdf, nytt fönster)

Ju2021/03838

Näringsdepartementet

Yttrande över Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60), (pdf, nytt fönster)

LM2021/039945

Försvarsdepartementet

Lantmäteriets yttrande angående remiss avseende Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63) (pdf, nytt fönster)

LM2021/035362

Infrastrukturdepartementet

Remiss av Transportstyrelsens slutrapport Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutsatser, förslag och bedömningar TSV 2019-5394 (pdf, nytt fönster)

LM2021/038264

Miljödepartementet

Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51 Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar (pdf, nytt fönster)

LM2021/022388

Finansdepartementet

Ett nytt regelverk för bygglov (SOU 2021:47) (pdf, nytt fönster)

LM2021/021739

Finansdepartementet

Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer SOU 2021:57 (pdf, nytt fönster)

LM2021/022522

Justitiedepartementet

Yttrande över Ds 2021:21 – Nya regler för delgivning och bevisupptagning inom EU (Ju2021/02498) (pdf, nytt fönster)

LM2021/023079

Infrastrukturdepatrementet

Yttrande över Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon SOU 2020:22 (pdf, nytt fönster)

LM2021/006211

Infrastrukturdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång (SOU 2021:25)

LM2021/008469

Miljödepartementet

Yttrande över utfasningsutredningens betänkande – SOU 2021:48 (pdf, nytt fönster)

LM2021/022912

Infrastrukturdepartementet

Öppna data-utredningens slutbetänkande ”Avgifter för information i elektronisk form” – SOU 2020:82 (pdf, nytt fönster)

LM2021/002183

Miljödepartementet

Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (pdf, nytt fönster)

LM2021/002934

Miljödepartementet

Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd – SOU2020:78 (pdf, nytt fönster)

LM2021/002787

Miljödepartementet

Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/841 (LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999 (pdf, nytt fönster)

LM2021/025120

Finansdepartementet

Yttrande över delar av betänkande Stärkt planering för en hållbar utveckling SOU 2021:23 (pdf, nytt fönster)

LM2021/015479

Finansdepartementet

Yttrande över betänkande av Utredningen om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner SOU 2021:16 (pdf, nytt fönster)

LM2021/012401

Infrastrukturdepartementet

Utredningen om betrodda tjänsters delbetänkande Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen, SOU 2021:9 (pdf, nytt fönster)

LM2021/010069

Finansdepartementet

Yttrande över Skatteverkets promemoria Ersättning vid markintrång – införande av kontrolluppgift (pdf, nytt fönster)

LM2021/008635

Infrastrukturdepartementet

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens (pdf, nytt fönster)

LM2021/015571

Infrastrukturdepartementet

Yttrande över promemoria Genomförande av ändringar i diretktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (I2021/00867) (pdf, nytt fönster)

LM2021/008417

Justitiedepartementet

Yttrande över promemorian Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar (Ds 2021:8) (pdf, nytt fönster)

LM2021/007169

Justitiedepartementet

Betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25), (pdf, nytt fönster)

LM2021/006429

Finansdepartementet

Yttrande över Remiss av Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader (pdf, nytt fönster)

LM2021/005304

Justitiedepartementet

Andra chans för krisande företag,
(
SOU 2021:12) (pdf, nytt fönster). 

LM2021/006651

Miljödepartementet

Yttrande över Miljödepartementets utkast till rapport om hur Sverige genomför Århuskonventionen

LM2021/006354

Infrastrukturdepartementet

It-driftsutredningens delbetänkande Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1) (pdf, nytt fönster).

LM2021/002553 

Infrastrukturdepartementet

Yttrande över Trafikverkets rapport: Uppdrag att analysera resursbehov för länsstyrelserna vid omfattande transportinfrastrukturinvesteringar (pdf, nytt fönster).

LM2021/001941

Finansdepartementet

Yttrande över betänkandet Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet (SOU 2020:75) (pdf, nytt fönster).

LM2021/001296