Languages Lättläst Teckenspråk

Regeringsuppdrag

Här presenteras pågående uppdrag från regeringen som tilldelats Lantmäteriet och de rapporter som Lantmäteriet har lämnat till regeringen.

Uppdragen och rapporterna är sorterade efter diarienummer, senast överst.

När ett uppdrag är klart presenteras det under avslutade uppdrag

Lantmäteriets regeringsuppdrag

Uppdrag Diarienummer Rapport

Praktik för nyanlända arbetssökande

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020

309-2018/3171

Redovisas till Statskontoret
1 april 2019
1 april 2020
15 januari 2021
Statskontoret gör slutrapport senast den 1 mars 2021

Praktik för personer med funktionsnedsättning

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020

309-2018/2986

Redovisas till Statskontoret
1 april 2019
1 april 2020
15 januari 2021
Statskontoret gör slutrapport senast den 1 mars 2021

Arbetet med informationssäkerhet

Uppdrag att redovisa arbetet med informationssäkerhet

LM2019/000647

Redovisas till Näringsdepartementet den 30 september 2019

Moderna beredskapsjobb

Uppdrag att redovisa hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända

LM2019/000648

Redovisas till Statskontoret den 5 april 2019

Gemensam målsättning för nyckeltal

201-2018/8076

Delredovisas till Näringsdepartementet den 30 april 2019

Lantmäteriets årsredovisning 2018

Säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte

Uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn. 

Ändring av uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn.

101-2018/4636 Slutredovisas till Finansdepartementet av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) senast den 15 augusti 2019.

Skapa en säker och effektiv tillgång till grunddata

Uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata.

Ändring av uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata

519-2018/4635 Slutredovisas till Finansdepartementet av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) den 30 april 2019.

Laserskanning av Sveriges skogsmark

Uppdrag att genomföra laserskanning av Sveriges skogsmark

508-2018/4130 Årlig rapport till Näringsdepartementet

Smartare samhällsbyggnadsprocess

Uppdrag att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess, redovisa lösningar, kostnader och en genomförandeplan för hur geodata bör utvecklas för att möjliggöra ett nationellt tillgängliggörande.

519-2018/2889

Nationellt tillgängliggörande av all geodata inom samhällsbyggnadsprocessen delredovisas till Finansdepartementet 26 april 2019. 

Delrapport till Finansdepartementet den 31 januari 2019: Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner. 

Kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen

Uppdrag att driva en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen (pdf)

404-2017/6510 Redovisas till Näringsdepartementet 1 december 2020

Digitala investeringar

Uppdrag till statliga myndigheter att inhämta rekommendationer från expertgruppen för digitala investeringar

Ändring av uppdrag till statliga myndigheter att inhämta rekommendationer från expertgruppen för digitala investeringar

101-2017/2790 Lämna kortfattade statusuppdateringar två gånger per år, den 30 juni och den 31 december 2018, för de investeringar som har analyserats av expertgruppen. Uppdraget ska pågå t o m 30 juni 2019.

Återrapporteringskrav

Uppdrag som ska återrapporteras i Lantmäteriets Årsredovisning 2018.

Uppdrag Diarienummer Redovisas

Nationell höjdmodell

Redovisa hur arbetet med en nationell höjdmodell framskrider och vilka delar av landet som skannats respektive editerats.
LM2019/00011 Lantmäteriets Årsredovisning 2019

Nationell höjdmodell

Redovisa hur arbetet med en nationell höjdmodell framskrider och vilka delar av landet som skannats respektive editerats.
201-2018/834 Lantmäteriets Årsredovisning 2018

Omarrondering i Dalarnas län

Redovisa hur myndigheten verkat för stärkt samverkan med Länsstyrelsen i Dalarnas län och Skogsstyrelsen i syfte att bland annat harmonisera den information myndigheten lämnar.
201-2018/834 Lantmäteriets Årsredovisning 2018

Underlätta bredbandsutbyggnad

Redovisa hur myndigheten bidrar till kunskaps- och informationsförsörjningen vad avser markåtkomst vid bredbandsutbyggnad.

201-2018/834 Lantmäteriets Årsredovisning 2018

Åtgärder för att minska sjukfrånvaron

Redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron

201-2018/834 Lantmäteriets Årsredovisning 2018

Upphandling

Redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor

201-2018/834 Lantmäteriets Årsredovisning 2018

Uppdrag till andra myndigheter som Lantmäteriet medverkar i

Uppdrag där Lantmäteriet medverkar som en samverkanspart tillsammans med andra myndigheter.

Uppdrag Diarienummer Rapport

Utbildnings- och kommunikationssatsningar

Uppdrag till Statens geotekniska institut (SGI) att genomföra utbildnings- och kommunikationssatsningar inom systemet Geokalkyl.

519-2018/6178 Lantmäteriets Årsredovisning 2018

Stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden

Uppdrag åt Energimyndigheten att stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden

100-2018/1797

En plan ska redovisas till Näringsdepartementet 1 juni 2018

Delrapport till Näringsdepartementet
31 mars 2019
31 mars 2020

Slutredovisas till Näringsdepartementet 31 mars 2022

Enhetlig digital tillämpning av Plan- och bygglagen

Uppdrag till Boverket att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen

401-2017/6578 Löpande information under arbetets gång och rapport till Näringsdepartementet 31 augusti 2020

Kompetensinsatser kring Plan- och bygglagen

Uppdrag till Boverket att genomföra kompetensinsatser kring Plan- och bygglagen (pdf)

409-2016/5858

Delrapport 1 till Näringsdepartementet den 31 januari 2018

Delrapport 2 till Näringsdepartementet den 31 januari 2019

Delrapport 3 till Näringsdepartementet den 31 januari 2020

Slutrapport till Näringsdepartementet den 11 december 2020.

Tillgängliggöra data för vidareutnyttjande

Uppdrag till Riksarkivet att främja myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande (pdf)

505-2016/3124 Slutredovisas till Finans- och Kulturdepartementet den 31 januari 2019