Languages Lättläst Teckenspråk

Vårt samordningsansvar

Geodatasamordning

Lantmäteriet ansvarar för samordningen av geodataområdet

Geodata är information som har en geografisk anknytning. Geodata innefattar exempelvis kartdata såväl som registerinformation om byggnader, sjöar, vägar, vegetation och befolkning.

Lantmäteriet har uppdraget från regeringen att samordna geodataområdet nationellt. Samordningsansvaret innebär att Lantmäteriet utvecklar och förvaltar den nationella infrastrukturen för geodata tillsammans med kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och organisationer.

Sverige bygger en infrastruktur för geodata

Lantmäteriet har en drivande roll när det gäller att prioritera, initiera och leda arbetet med att bygga upp och förvalta infrastrukturen. Det gäller bland annat att:

  • ge råd och stöd till informationsansvariga organisationer - de som enligt lagen och förordningen om geografisk miljöinformation är skyldiga att göra sin information tillgänglig
  • utveckling av Geodataportalen (nytt fönster) samt
  • förvaltning av den samverkansform som vi kallar Geodatasamverkan.

Infrastrukturen för geodata ska göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt att hitta och använda geodata. Infrastrukturen innebär ett gemensamt sätt att organisera, bygga upp och förvalta, tillgängligöra och underlätta användningen av geodata. Den bygger på ett brett samarbete som omfattar fler organisationer och fler datamängder och tjänster än de som omfattas av EU-direktivet Inspire.

Geodatastrategin är planen

Den nationella Geodatastrategin för perioden 2016-2020 - Utvecklad samverkan för öppna och användbara geodata via tjänster (pdf, nytt fönster) beskriver hur vi gemensamt skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige. Geodatastrategin presenterar våra gemensamma mål och strategier.

Geodatarådet ger stöd till Lantmäteriet

Till stöd i Lantmäterites samordningsroll finns Geodatarådet. Geodatarådet är tillsatt av regeringen och består av ett antal myndigheter och organisationer som ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordningsroll för geodata.

Läs mer på www.geodata.se (nytt fönster).

Geodataportalen

Geodataportalen ger möjlighet att söka, hitta och titta på geodata från olika källor

Portalen är en gemensam ingång till geodata och tjänster i Sverige. Portalen ger möjlighet att söka, hitta och titta på geodata från olika källor, som fysiskt ligger lagrade hos olika dataleverantörer. Via portalen kan du på ett enkelt sätt nå många organisationers tjänster och geodata. Geodataportalen är Sveriges koppling till den Europeiska geodataportalen, Inspire-geoportal.

Läs mer på www.geodata.se (nytt fönster).

Geodatasamverkan

Geodatasamverkan skapar förutsättningar för bättre tillgång till geodata

Geodatasamverkan underlättar tillgången till geodata genom att erbjuda ett samlat utbud av geodata från flera olika aktörer. Med ökad tillgång till geodata kan många samhällsfunktioner effektiviseras och förbättras. Alla myndigheter, kommuner och andra organisationer med myndighetsuppgifter kan teckna användaravtal för Geodatasamverkan.

Läs mer på www.geodata.se (nytt fönster).