3. Utredning och prövning

En utredning tar olika lång tid beroende på vad din ansökan gäller och hur lätt eller svårt det är att genomföra förändringen. Det är först nu när ditt ärende tilldelats ett handläggande team som vi kan ge preliminära uppgifter om kostnad och handläggningstid.

Illustration av en vikbar karta

Hur går vi tillväga när vi utreder?

Vi börjar med att utreda om det är möjligt att genomföra den förändring du har ansökt om. Vi utreder sedan vilka förutsättningar som gäller för din och andra berörda fastigheter – till exempel var deras gränser går, vilka rättigheter som berör fastigheterna och vilka som äger dem.

Vi gör även en bedömning av om fastigheten blir lämplig för det ändamål som du ska använda den till – har den tillgång till nödvändiga utfarter eller infrastruktur som vatten, avlopp och el för att kunna fungera som bostad? Är den lämpligt utformad för att till exempel kunna användas för jordbruk eller hästgård?

Vi bedömer även hur eventuella avtal som berör fastigheten påverkar det som du vill genomföra, till exempel köpekontrakt eller arrendeavtal.

Under utredningen undersöker vi också vilka som berörs av din ansökan – exempelvis andra fastighetsägare, kommunen. Vi tar ibland kontakt och diskuterar med de myndigheter som berörs, som till exempel kommunens byggnadsnämnd eller länsstyrelsen. Det gör vi för att få deras syn på det du ansökt om, till exempel bygglov eller tillstånd för vatten och avlopp eller strandskydd.

Vi värderar och utreder även eventuella ersättningsfrågor.

Fältarbete = vi mäter och kontrollerar på plats

Vid behov mäter vi in gamla fastighetsgränser och stakar ut nya. Det kan vara så att du behöver vara med under fältarbetet. I så fall kommer vi överens om en tid som passar dig. Både före och efter fältarbetet gör vi också beräkningar och tar fram kartor på vårt kontor.

Sammanträde - Kanske

Ibland behöver vi som hanterar ditt ärende informera om ansökan och dess konsekvenser, hämta in information, synpunkter och eventuella ytterligare yrkanden från berörda, eller diskutera något med sakägarna, dvs dig som fastighetsägare och andra som berörs av lantmäteriförrättningen. Det gör vi för att få ett så bra underlag som möjligt för våra beslut.

Om du blir kallad till ett möte (sammanträde) är det därför viktigt att du kommer och bevakar dina intressen. Det kan också hända att vi fattar ett beslut under sammanträdet.

Mötena protokollförs så att det klart och tydligt framgår vad som sagts. Om alla sakägare redan från början är överens och har skrivit på en överenskommelse om vad som ska göras behövs ofta inget möte.