5. Registrering

Om inte någon överklagat förrättningen inom fyra veckor så registreras den hos oss i Fastighetsregistret och på registerkartan. I samband med det får nybildade fastigheter en egen fastighetsbeteckning.

Illustration med en fyrkant innehållande ett ibockat v.

Om ingen överklagat Lantmäteriets beslut inom rätt tid kommer besluten att börja gälla. (s.k. får laga kraft).

Besluten kan då inte längre överklagas och kommer att registreras i fastighetsregistret*.

När registreringen är klar får en av er som är sakägare kopior på alla dokument som har med ärendet att göra. Alla som har e-legitimation kan hämta en egen kopia i e-tjänsten Min fastighet. Har du inte e-legitimation, kontakta vårt Kundcenter. 

Om du till följd av förrättningen blivit ägare till en ny fastighet, kan du behöva ansöka om lagfart.


* Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och över vem som äger vad. Registret innehåller bland annat information om adresser, byggnader, fastighetstaxering, gemensamhetsanläggningar, inteckningar, lagfarter, planer och bestämmelser, rättigheter och samfälligheter. I fastighetsregistret ingår även den digitala registerkartan.