4. Beslut

När vi har samlat in all information vi behöver så fattar vi beslut. Det finns olika typer av beslut. I normalfallet fattar vi beslut om själva fastigheten, ett fastighetsbildningsbeslut.

Illustration med en klubba

Vilka beslut tar vi?

När vi har all information vi behöver fattar vi i normalfallet följande beslut om:

  • Förändringen av fastigheterna, till exempel nya gränser och rättigheter
  • Vem som ska betala för Lantmäteriets handläggning
  • Vilken ersättning som berörda personer ska betala till varandra för överföring eller upplåtelse av mark
  • Från vilket datum du får börja utnyttja din nya mark eller rättighet
  • Vår handläggning av förrättningen avslutas

Alla beslut protokollförs och vi informerar alla berörda om att beslut har tagits och vad det innebär.

Överklagan

Om du är missnöjd med ett beslut så kan du överklaga. Även kommun eller länsstyrelsen kan överklaga.

Oftast ska det göras inom fyra veckor från det att förrättningen har avslutats. Det står i beslutet hur du ska göra för att överklaga, och inom vilken tid det i så fall måste göras. Överklagan skickas till oss.

Tiden kan förkortas om samtliga sakägare och andra som har rätt att överklaga godkänner förrättningen innan de fyra veckorna löpt ut. Förrättningen kan då registreras i fastighetsregistret i förtid. Det innebär dock att man avsäger sig sin möjlighet att överklaga.