Våra utbildningar

Här finner du information om vårt utbildningsutbud. För anmälan och mer information behöver du logga in i vår lärplattform. Vi kan erbjuda dig utbildningar inom områdena fastighetsbildning och fastighetsvärdering samt geodesi och GNSS. Vi kan även ge utbildningar till dig som arbetar med ortnamnsfrågor.

Lantmäteriets lärplattform 

Logga in i vår lärplattform för anmälan och mer information (nytt fönster).

Utbildningar och seminarier inom geodesi och GNSS

Lär dig mer om geodetiska grundbegrepp, referenssystem, nationella och globala koordinatsystem samt teori och metoder för positionsbestämning med GNSS genom våra utbildningar. Vi anordnar också seminarier med anknytning till Swepos, geodesi och GNSS.

Koordinatsystem 

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha en helhetsbild när det gäller referenssystem, koordinatsystem, kartprojektioner och transformationer. Efter att ha gått utbildningen ska du ha fått grundläggande förståelse av ett antal viktiga geodetiska grundbegrepp och relationen mellan olika koordinat- och referenssystem samt mer praktiska kunskaper om transformationer.

Anpassade utbildningar

Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar inom geodesi- och GNSS-området på plats hos er. Om du har frågor om våra utbildningar inom området geodesi och GNSS, kontakta geodesienheten, geodesi@lm.se.

Utbildningar inom DRK

Utbildningar för kommunanställd hos kommun som tecknat DRK-avtal:

DRK 1 (digital-utbildning utan träffar)

Lantmäteriet erbjuder ett utbildningspaket i tre steg för de personer på en kommun som tecknat DRK-avtal och som ska mäta in och leverera kvalitetsförbättringar till Lantmäteriet, Kvalitetsutveckling Fastighet (KUF) ajourhallning-DRK@lm.se.
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med kvalitetsförbättringar i registerkarta och ett krav för att få gå kursen är att din kommun har tecknat ett DRK-avtal med Lantmäteriet. Denna kurs del 1 är webbaserad och är en grundutbildning. Efter slutförd DRK-kurs del 1 (webb) har du behörighet för att kunna gå DRK-kurs del 2 (webb).

Om kommunen har både ett DRK-avtal och ett KFF-avtal så behöver man bara genomföra antingen ”DRK-utbildning del 1” eller ”Grundutbildning KFF” för att sedan komplettera med de delar som skiljer sig mellan utbildningarna. För DRK-avtalet gäller det ”DRK-processen” och för KFF-avtalet gäller det ”KFF-avtal och KFF-processen” och ”Framställning av förrättningskarta” (gäller de kommuner som har detta i avtalet).

DRK 2 Fältutbildning (digital-utbildning utan träffar)

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med kvalitets-förbättringar i registerkartan och ett krav för att få gå kursen är att din kommun har tecknat DRK-avtal med Lantmäteriet. Du behöver ha gått DRK 1 för att gå DRK 2 Fältutbildning.

DRK 3 Prov med utdelning av diplom (digital-utbildning utan träffar)

Lantmäteriet erbjuder ett utbildningspaket i tre steg för de personer på en kommun som tecknat DRK-avtal och som ska mäta in och leverera kvalitetsförbättringar.
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med kvalitetsförbättringar i registerkarta och ett krav för att få gå kursen är att din kommun har tecknat DRK-avtal med Lantmäteriet.
Denna kurs del 3 är webbaserad och består av ett prov som ger dig en diplomering att, för din kommuns räkning, ansvara för DRK-leveranserna till Lantmäteriet.

Utbildningarna är kostnadsfria.

Utbildningar för kommunanställd som tecknat DRK-avtal

Fastighetsutredning och Arkivforskning Del 1

Introduktion som belyser innehållet i FR och karta samt grunderna i den Svenska fastighetsindelningen.

Fastighetsutredning och Arkivforskning Del 2

Kursen är en för de flesta nödvändig fortsättning och vidareutveckling av delkurs 1 och innehåller fördjupningar berörande samfälligheter, servitut, gränser, vatten och fiske mm.

Förståelse för fastighetsregistrets text- och kartdel

Utbildningen ger dig en grundläggande förståelse för fastighetsregistrets tillkomst, uppbyggnad och innehåll. 

Utbildningarna är avgiftsbelagda.

Utbildningar inom Fastighetsbildning

Beståndsmetoden (BM) - grundutbildning

Grundutbildningen vänder sig främst till värderare inom skogssektorn som ska använda BM-win för värdering.

Utbildningen är avgiftsbelagd.

Utbildningar inom KFF

Grundutbildning KFF

Obligatorisk grundläggande utbildning som vänder sig till kommunpersonal som utför KFF-handläggning d.v.s. vissa tekniska åtgärder som utförs i samband med lantmäteriförrättningen (”förrättningsförberedelser”) och ett krav för att få gå kursen är att din kommun har tecknat KFF-avtal med Lantmäteriet.

Om kommunen har både ett KFF-avtal och ett DRK-avtal så behöver man bara genomföra antingen ”Grundutbildning KFF” eller ”DRK-utbildning del 1” för att sedan komplettera med de delar som skiljer sig mellan utbildningarna. För KFF-avtalet gäller det ”KFF-avtal och KFF-processen” och ”Framställning av förrättningskarta” (gäller de kommuner som har detta i avtalet) och för DRK-avtalet gäller det ”DRK-processen”.

Utbildningen är avgiftsbelagd.

Utbildningar för kommunanställd som tecknat KFF-avtal

Fastighetsutredning och arkivforskning del 1

Introduktion som belyser innehållet i FR och karta samt grunderna i den Svenska fastighetsindelningen.

Fastighetsutredning och arkivforskning del 2

Kursen är en för de flesta nödvändig fortsättning och vidareutveckling av delkurs 1 och innehåller fördjupningar berörande samfälligheter, servitut, gränser, vatten och fiske mm.

Förståelse för fastighetsregistrets text- och kartdel

Utbildningen ger dig en grundläggande förståelse för fastighetsregistrets tillkomst, uppbyggnad och innehåll. 

Förrättning inom plan, grundkurs

Utbildningen omfattar de grundläggande principerna för hur en detaljplan fungerar.

Utbildningarna är avgiftsbelagda.

Utbildningar inom ortnamn

Lantmäteriet är nationell ortnamnsmyndighet och arbetar bl.a. med frågor om ortnamn i samband med kartläggning och fastighetsregistrering. Många anställda inom såväl kommunala som statliga förvaltningar arbetar med frågor som berör ortnamn. Det kan vara adressregister, kommunala kartor, frågor om vägskyltning m.m.

Att arbeta med ortnamn

Utbildningen vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med frågor där ortnamn berörs, och syftar till att ge en allmän insikt i god ortnamnssed samt språk- och skrivregler, formella regleringar och bestämmelser, ansvarsförhållanden med mera.

Vid frågor kontakta Ortnamnssektionen via e-post ortnamnskontakt@lm.se

Utbildningen är kostnadsfri.

Utbildningar inom HMK

Utbildningar inom Handbok för mät- och kartfrågor, HMK. Fler utbildningar tillkommer under 2022.

HMK: En introduktion

E-utbildningen är uppbyggd som självstudie där du får en introduktion till HMK och dess handboksserie. Det finns också ett avslutande quiz som ger tillfälle till självstudier utanför utbildningen, t.ex. att du själv tittar på webben och i handböckerna. Allt utbildningsmaterial finns tillgängligt online, både under och efter utbildningen.

Utbildningen är kostnadsfri.

Kontakta utbildning

För fler frågor om utbildningar, kontakta: utbildning@lm.se