Utbildningar

För att stötta kommuner och myndigheter i digitaliseringsarbetet, i smartare samhällsbyggnadsprocess och i användandet av den Nationella geodataplattformen för att dela datamängder, erbjuds bland annat webbinarier och workshops. Tillsammans skapar vi en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Webbinarium och workshops

Webbinarium om anslutning, specifikationer och datamängder har genomförts för att underlätta anslutning och användning av den Nationella geodataplattformen för att dela standardiserade datamängder med andra aktörer i samhällsbyggnadsprocessen.

För att komma igång med digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen finns workshopmaterial framtaget. Det kan användas gratis för att arbeta med den digitala mognaden inom organisationen.

Utbildningar inom smartare samhällsbyggnadsprocess

I Lantmäteriets lärplattform finns ett antal utbildningar inom smartare samhällsbyggnad:

  • HMK: En orientering i digital grundkarta
  • DRK (utbildningar om digital registerkarta för kommuner som tecknat DRK-avtal)
  • Juridiska vägledningar
  • Nationella geodataplattformen – språngbrädan till digitalisering

Om hur du loggar in i Lantmäteriets lärplattform och tar del av våra utbildningar (nytt fönster).

Stöd för upphandling

SKR har tagit fram ett stöd till kommuner vid upphandling av system och konsult för framtagande och tillgängliggörande av detaljplaner och detaljplaneinformation. Rekommendationerna i upphandlingsstödet bygger på de nya kraven i Boverkets föreskrift för detaljplan, Lantmäteriets nationella specifikation för detaljplan, samt på intervjuer kring omställning till digitala detaljplaner som genomförts med fyra kommuner.

Om stödet till kommuner på SKR:s webbplats (nytt fönster).

Smartare samhällsbyggnad - guide till datadrivna processer på kommunal nivå

Ökad tillgång till data och teknisk utveckling skapar nya förväntningar på hur information kan användas för att planera, kommunicera och fatta beslut om hur samhället ska utvecklas. Många kommuner arbetar för närvarande med att utveckla processer på hemmaplan för att bättre kunna nyttja möjligheter med digital information.

Syftet med rapporten är att ge förslag på hur en kommun kan arbeta för att bygga förmåga att nyttja möjligheter med digital information som används i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen.

Skriften "Guide till datadrivna processer på kommunal nivå" på SKRs webbplats (nytt fönster).

Nya regler från 1 januari 2022

Från och med 1 januari 2022 måste kommuner tillämpa de nya föreskrifterna om detaljplan och planbeskrivning, detta gäller endast nya detaljplaner och inte befintliga. Kommunerna har även från den 1 januari 2021, i förordningen om geografisk miljöinformation, ett informationsansvar enligt INSPIRE-direktivet, för detaljplaner och planbeskrivningar.

Samordning av Inspire (nytt fönster).

Det innebär i korthet att informationsansvarig ska:

  • beskriva geodata på ett standardiserat sätt (metadata) och publicera beskrivningarna till Geodataportalen som är den nationella söktjänsten,
  • utveckla och tillgängliggöra visnings- och nedladdningstjänster samt beskriva dessa i Geodataportalen (nytt fönster),
  • harmonisera geodata enligt dataspecifikationerna i INSPIRE så att geodata från olika källor går att kombinera.

Lantmäteriet uppfyller detta åtagande åt kommunen, förutsatt att kommunen ansluter sig och sin information till den nationella geodataplattformen och följer Lantmäteriets nationella specifikationer (nytt fönster). Dessa specifikationer är anpassade för såväl INSPIRE-kraven som Boverkets föreskrift.

Som stöd för att tillgängliggöra digital planinformation finns en vägledning framtagen av SKR (nytt fönster).

Om den Nationella geodataplattformen

Mer om Nationella geodataplattformen (nytt fönster).