Om Smartare samhällsbyggnad

Smartare samhällsbyggnadsprocess en nationell angelägenhet.

Regeringens uttalade mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. När det gäller samhällsbyggnadsprocessen vill man:

 • korta ledtiderna
 • få ett bättre stöd för hantering av hållbarhetsfrågorna
 • få fart på bostadsbyggandet.

För bostadsbyggandet kommer digitaliseringen att göra det enklare, snabbare och mer förutsägbart för såväl byggherrar som enskilda fastighetsägare. Med lättillgänglig digital information effektiviseras samhällsbyggnadsprocessen genom att handläggningstiderna kortas, vi får bättre kvalitet i beslutsfattandet och rättssäkerheten stärks.

Därför digitaliserar vi

Malin Klintborg

I korthet är syftet en gemensam specifikation i stället för flera (i värsta fall 290 st) samt att data ska vara jämförbara, återanvändbara och tillgängliga. Det blir:

 • enklare för medborgare och företag
 • effektivare processer med standardiserad information hos kommunerna och i kommunernas dialog med statliga myndigheter.
 • säkrare informationshantering
 • stärkta förutsättningar för innovation och förnyelse
 • EU-regleringar.

Målbild

För att nå en digital samhällsbyggnadsprocess behöver vi säkerställa att information, juridik och teknik utformas så att det är möjligt att använda digitaliseringens möjligheter. Målet är att bygga lösningar som följer digitaliseringens principer, som till exempel:

 • Informationen är enhetlig, nationellt tillgänglig och i digital form
 • Processen är digital och tar stöd i befintliga nationella lösningar som exempelvis ”Mina meddelanden”.
 • Dialogen sker digitalt och bygger på att alla aktörer läser information från en gemensam källa.
 • Automatisering är möjliggjord och implementerad för enklare ärenden.

Hur tar vi oss dit?

Samhällsbyggnadsprocessen drivs av väldigt många aktörer, med många olika uppdrag. Att möjliggöra en digital hantering i processen kräver en nära samverkan mellan alla dessa, eftersom digitaliseringen går rakt genom ordinarie strukturer.

Som ett axplock av alla dessa aktörer finns vi myndigheter som har uppdrag som påverkar utformningen av processen tillsammans med alla Sveriges kommuner som verkställer stora delar av den. Det är en utmaning även för oss myndigheter att förstå och ställa om våra verksamheter i vår ordinarie roll till ett digitalt kontext.

Vår ambition med vår samverkan är att kunna kommunicera och agera samlat för att nå mesta nytta med våra respektive insatser. För att uppnå det finns en strukturerad samverkan på strategisk, taktisk och operativ nivå.

Utöver myndigheter och kommuner finns även samverkan med:

 • kommunernas systemleverantörer
 • Geodatarådet
 • innovationsprogram
 • byggbranschen
 • konsulter.

Nytt regeringsuppdrag driver på digitaliseringen

Lantmäteriet har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en färdplan för fortsatt digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen (nytt fönster).

Arbetet ska genomföras i samverkan med andra myndigheter och kommuner. Färdplanen beskriver den fortsatta digitaliseringen av samhällsplaneringen och anger de villkor för delprocesser och datamängder som där ingår, till exempel för markanvändning, översiktsplanering, detaljplanering, bygglov, markarbete och fastighetsförvaltning.

I uppdraget ingår att:

 • samordna pågående initiativ och redogöra för ställningstaganden i nationellt strategiska frågor
 • Det ska framgå vilken aktör som ansvarar för vad i utvecklingsarbetet
 • Vilka tillstånd och mål som ska uppnås och när det ska ske
 • Samt lämna förslag på författningsändringar samt förslag på finansiering.

Uppdraget genomförs i nära samarbete med andra myndigheter, främst Boverket, länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Trafikverket. Lantmäteriet ska även inhämta synpunkter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), relevanta kommuner och andra myndigheter.

Arbetet ska med ett samlat grepp undersöka vilka delar som behöver utvecklas på nationell nivå för att skapa förutsättningar för innovation och utveckling.

Lantmäteriet ska redovisa uppdraget senast den 30 april 2024.

Nationella geodataplattformen

Målet med den Nationella geodataplattformen är att ge åtkomst till nationellt standardiserad grunddata i olika processer i samhället. Fokus för plattformens datamängder idag ligger inom samhällsbyggnadsprocessen.

Först ut är detaljplaner, planbeskrivningar och byggnader. Nu pågår ett intensivt arbete med bland annat översiktsplaner, fornminnen, geotekniska markundersökningar och stompunkter.

Den nationella geodataplattformen (NGP) (öppnas i nytt fönster) har lagt grunden för att kunna digitalisera den information som krävs för en digitalt obruten samhällsbyggnadsprocess i samverkan mellan myndigheter.