Grunddatadomän Fastighets- och geografisk information (geodata)

Lantmäteriet föreslås av regeringen att få det formella uppdraget att etablera grunddatadomän fastighetsinformation och geografisk information, det vill säga att anpassa och implementera ramverket för Nationella grunddata på information om fastigheter och geografisk information.

Lantmäteriets uppdrag – att etablera grunddatadomän geodata

Uppdraget innebär att Lantmäteriet genom förordning eller ändring i instruktionen förväntas få ett utpekat samordningsansvar för hanteringen av grunddata inom grunddatadomän fastighetsinformation och geografisk information.

Lantmäteriet kommer om medel och mandat tilldelas att etablera domänansvaret i nära samverkan med befintligt Geodataråd.

På nationell nivå sker också etablering av grunddatadomän företag, med ledning av Bolagsverket samt grunddatadomän person, med ledning av Skatteverket. Utredning pågår även för om en hälsodomän och en transportdomän ska etableras. Därutöver har regeringen uppdragit åt Bolagsverket, Lantmäteriet, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Skatteverket att tillsammans etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. Myndigheten för digital förvaltning ska leda arbetet och förvalta resultatet.

För mer information:

Smartare samhällsbyggnadsprocess (SSB) blir startpunkten för grunddatadomän geodata

Genom arbetet med regeringsuppdraget – Att etablera en nationell infrastruktur för minst två datasett i samhällsbyggnadsprocessen, har Lantmäteriet redan skapat ett brett samarbete och en förmåga att skapa nationellt standardiserade datamängder genom så kallade nationella specifikationer och göra informationen öppet nationellt tillgängliga via maskin till maskin tjänster. Samarbetet inom Smartare samhällsbyggnadsprocess kommer därför att bli utgångspunkten för grunddatadomän geodata.

Inom regeringsuppdraget anpassades två datamängder, byggnad och detaljplan, till informationsarkitekturramverket för geodata, som bygger på det nationella ramverket för grunddata, men som är förstärkt i delar som behövs inom fastighets- och geografisk informationsdomänen.

Datamängderna kommer under 2022 att publiceras på dataportal.se (nytt fönster)

För mer information:

Hur kommer arbetet med att etablera domänen att genomföras?

Etablering av grunddatadomän geodata kommer att genomföras inom ramen för Geodatarådets handlingsplan och vara en vidareutveckling av regeringsuppdraget – Att etablera en nationell infrastruktur för minst två datasett i samhällsbyggnadsprocessen. Lantmäteriet fortsätter även producera nya grunddatamängder, inom ramen för det särskilda anslag som tilldelats för arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Du kan följa framdriften här

I ramverket för nationella grunddata ställs krav på hur grunddatadomänansvarig myndighet och grunddataproducenter ska hantera nationella grunddata.  Lantmäteriet arbetar tillsammans med myndigheterna i Geodatarådet för att förbereda sig för att, förutsatt att mandat och medel beslutas från regeringen enligt förväntan, på bästa sätt kunna hålla en hög kapacitet i att anpassa datamängder till det nationella ramverket och det utökade geodataramverket. 

Lantmäteriet har i samverkan med geodatarådets medlemmar beslutat om ett förslag på domänens:

 • organisation och roller
 • principer för tilldelning av ansvar som Modell- och specifikationsansvarig
 • process och dokumentation för att fatta beslut om uppstart och genomförande av arbete med nya datamängder till nationella specifikationer,
 • beslutsprocess och dokumentation av beslut av nya eller omarbetade specifikationer.
 • beslutad tematisk indelning av domänen, innehåll i teman inklusive övergripande informationsmodell.

Under 2022 fortsätter arbete med att i samverkan med geodatarådets medlemmar förbereda etablering av grunddatadomänen.

Organisation och Roller

Bild som beskriver organisationen och rollerna inom denna. Överst, Infrastrukturansvarig, Myndigheten för digitalisering. Därefter kompetensområde data, grund och öppna data som ligger under Myndigheten för digitalisering. Under dessa finns Grunddatadomänansvarig Person vilket styrs av Skatteverket. Grunddatatadomänansvarig Företag som styrs av Bolagsverket. Grunddatadomänansvarig fastighets- och geografisk Information som styrs av Lantmäteriet. Nedanför dessa Grunddatadomänrådet som styrs av Geodatarådet samt Nationell modell och specifikationsansvarig, en utpekad per datamängd som styrs av myndighet inom geodatarådet.

Roller i organisationen markerade med * är beslutade inom övergripande struktur inom ENA – Sveriges digitala infrastruktur, övriga roller har tagits fram utifrån behov inom grunddatadomän fastighets- och geografisk information.

Roll Infrastrukturansvarig

Beskrivning: Myndighet som är ansvarig för utveckling och förvaltning av infrastrukturen, där uppdrag ska framgå av författning. I ansvar och befogenhet ingår att samordna och leda arbetet för strategisk-, taktisk och operativ styrning, samt att utse deltagare till dessa forum. Ska initiera utforskande utveckling i syfte att tillföra nya byggblock och nya grunddatadomäner.

Fastslagen roll av DIGG.

Roll Kompetensområdesansvarig

Beskrivning: Myndighet som är ansvarig för ett kompetensområde där uppdrag ges av infrastrukturansvarig. Ansvaret för att ge stöd till aktörer inom infrastrukturen på central och lokal nivå.

Fastslagen roll av DIGG.

Roll Grunddatadomänansvarig (beslutsfattare)

Beskrivning: Myndighet som är ansvarig för utveckling och förvaltning av tilldelad grunddatadomän, där uppdrag ska framgå av författning. Grunddatadomänansvarig har ansvar och befogenheter kopplade till sin grunddatadomän. Rollen ska förhålla sig till den övergripande styrningen inom infrastrukturen men kan även utöva styrning inom sin grunddatadomän. Grunddatadomänansvarig samverkar med kompetensområden, andra grunddatadomäner och övriga relevanta aktörer.

Fastslagen roll av DIGG.

Nationell Modell- och specifikationsansvarig

Beskrivning: Myndighet som utpekats som ansvarig för ett tema eller en informationsmängd, där uppdrag ges av grunddatadomänansvarig. Har inte ett nationellt tillhandahållande ansvar, om inte detta åligger myndigheten enligt annan roll eller lag.

Roll för domänens behov.

Principer för tilldelning av ansvar som Modell- och specifikationsansvarig

I de fall ett ansvar finns tilldelat en myndighet genom förordning eller instruktion ska ansvar för nationell informationsmodell och specifikation tilldelas samma ansvarig.

I de fall ett ansvar finns utpekat för informationsmängden/temat inom förordningen om miljöinformation, ska ansvar för nationell informationsmodell och specifikation tilldelas samma ansvarig. I de fall ansvarig är kommunerna, ska uppdraget om nationell specifikation följa enligt nedan.

Om inget tidigare ansvar finns utpekat inom annan lagstiftning bör följande värderas i rangordning inför beslut:

 • Myndigheten har egen produktion och användning och därmed god kännedom om informationsmängden.
 • Myndigheten har stor påverkan på informationsmodellens innehåll ur juridisk påverkan vid framtagning eller nyttjande.

Process för att skapa ny eller revidera nationell specifikation

Bild som beskriver processen för att skapa ny eller revidera nationell specifikation. Steg 1. Beslut om uppstart. Inkluderar ämnesexperter. Steg 2. Förberedelser. Inkluderar system-leverantörer. Steg 3 Utkast. Steg 4. Test. Inkluderar producenter. Steg 5. Beslut gällande specifikation. Inkluderar konsumenter.

Oavsett vilken typ av specifikation som tas fram, är processen i stort sett likadan. Det kan finnas vissa variationer i omfattning och vilka moment som behöver genomföras. Processen genomförs i fem olika steg, där vissa av stegen är iterativa:

 • Besluta om att ta fram en nationell specifikation
 • Förbereda arbetet
 • Ta fram ett utkast
 • Testa specifikationen
 • Besluta om att specifikationen blir gällande

I de första stegen sker arbetet mycket inom verksamheten, och det är först i slutet på utkastssteget och i testandet av specifikationen som den tekniska utvecklingen kommer.

Genom hela arbetet deltar många olika aktörer för att säkerställa att specifikationen blir bra och kommer att användas. Det är till exempel ämnesexperter, systemleverantörer, producenter av data och naturligtvis även de som ska använda data. Om en nationell dataproduktspecifikation tas fram behöver även Lantmäteriet vara delaktig som kravställare utifrån Nationella geodataplattformen.

Beslutsdokument

Mall har tagits fram för uppdragsbeskrivning och beslutsunderlag av ny eller reviderad nationell specifikation.

Mall för beskrivning av arbete och beslutsunderlag (dotx (nytt fönster)