Languages Lättläst Teckenspråk

Forskning

Forskning på Lantmäteriet är inget nytt. Vi ska enligt vår instruktion bedriva forskning inom geodesiområdet, och det har vi gjort i många år. Vi kan dessutom bedriva forskning inom andra områden om det underlättar för oss att nå våra verksamhetsmål. Sedan några år har Lantmäteriet satsat mer på detta.

Forskningen bedrivs genom att vi satsar personella eller finansiella resurser. Det kan ske i aktiviteter som leds av Lantmäteriet eller av någon annan. Vi lägger särskild vikt vid att uppmuntra andra organisationer att prioritera de forskningsområden vi ser som mest strategiskt viktiga.

Den forskning som Lantmäteriet finansierar och bedriver ska i första hand ge ny kunskap som behövs för Lantmäteriets verksamhet på lång sikt. Forskningen ska även bidra till kompetensutveckling av medarbetare och att grundutbildning säkerställs.

Vilken ämnesinriktning forskningen ska ha framgår av Lantmäteriets forskningsstrategi (pdf, nytt fönster). Du kan hitta verksamhetspecifik information och läsa mer om enskilda forskningssatsningar inom områdena Fastighetsbildning, Fastighetsinskrivning och Geodata. Du kan också möta våra industridoktorander och läsa om vad de forskar kring. Om du är intresserad av att göra ett examensarbete hos oss eller vill vet mer om vilka som har gjorts kan du läsa mer om examensarbeten.

För mer information: Linda Sabel, telefon 026- 63 36 37.