Doktorandprojekt

Här kan du hitta doktorandprojekt inom Lantmäteriet.

Fysikalisk geodesi och internationella höjdsystem

Anders Alfredsson, industridoktorand, forskar inom fysikalisk geodesi och internationella höjdsystem. Projektet är en del av det forskningsuppdrag som Lantmäteriet och enheten för Geodetisk infrastruktur har och bedrivs i samarbete med Högskolan i Gävle. Anders arbetar sedan tidigare på Lantmäteriet och enheten för Geodetisk infrastruktur.

Anders Alfredsson.

Ett internationellt referenssystem i höjd med en globalt anpassad referensnivå har diskuterats under lång tid, under senare år har dock arbetet intensifierats och referenssystemet kan nu realiseras.

En gemensam global referensnivå innebär att höjdinformation kan utbytas och jämföras mellan olika kontinenter, vilket är en förutsättning för internationella studier som omfattar höjdinformation. Avhandlingen kommer att fokusera på regional realisering av det internationella referenssystemet i höjd inom Norden och Baltikum.

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Linda Aldén, industridoktorand, forskar inom digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Forskningsprojektet syftar till att utreda de grundläggande förutsättningarna för en sammanhållen digital samhällsbyggnadsprocess. Projektet har initierats av Lantmäteriet och bedrivs i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Industridoktoranden Linda Aldén är lantmätare med lång erfarenhet inom myndigheten.

Linda Aldén.

I den inledande licentiatuppsatsen ligger fokus på fastighetsgränsernas rättsverkan och förutsättningarna för ett nytt system där gränspunkterna i första hand bestäms genom koordinater. Den avslutande delen av avhandlingen kommer att behandla förhållandet mellan tillåten markanvändning och fastighetsindelning och hur detta inverkar på möjligheten att effektivisera och digitalisera fastighetsbildningsprocessen.