Forskning inom geodata

Lantmäteriet har från 2016 en forskningsplan för geodataområdet. Planen revideras varje år, och aktiviteter i den senaste planen återfinns i bilden nedan.

Övergripande forskningsområden

De övergripande forskningsområdena i planen är:

  • De geodetiska referenssystemens förvaltning, användning och hållbarhet över tiden samt teknik och metoder för lägesbestämning
  • Nationell informationsmodell gällande 3D
  • Tekniker för insamling av geodata och produktionsmetoder
  • Harmonisering av geodata i ett nationellt perspektiv 

Forskning är inte ett eget verksamhetsområde, utan aktiviteterna som beskrivs i forskningsplanen ska införlivas i verksamhetsområdets verksamhetsplanering.

Enheten för verksamhetssamordning, sektionen för utveckling, ansvarar för att driva och säkerställa genomförandet av Lantmäteriets forskningsplan (pdf, nytt fönster).

Läs mer om Lantmäteriets kompetensförsörjningsstrategi (pdf, nytt fönster) och om våra industridoktoranders forskning.

Detta sker varje år

Augusti-september: Forskningsplanen revideras och skickas på remiss.

September: Planen beslutas och anslås.

Oktober: Planens aktiviteter beaktas i verksamhetsplanering.

Löpande: Forskningsanslag söks vid utlysningar och behov, tillsammans med lärosäten. Omvärldsbevakning enligt Lantmäteriets rutiner.

Kontakt

För mer information, kontakta Jesper Paasch via jesper.paasch@lm.se eller telefonnummer 026-63 30 01.