Så här gör vi en lantmäteriförrättning | Lantmäteriet
Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Så här gör vi en lantmäteriförrättning

Ansök om lantmäteriförrättning

I vår e-tjänst får du hjälp med att göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också följa pågående ärenden direkt i tjänsten.

Du som privatperson kan ansöka om åtgärderna fastighetsreglering, avstyckning, klyvning och sammanläggning i tjänsten för lantmäteriförrättningar. Du loggar in med din e-legitimation (t.ex. mobilt Bank-ID).

Även den som ska skapa en ansökan för en organisation loggar in med sin e-legitimation. En organisation kan inte ha en egen e-legitimation, den måste vara kopplad till en person.

I tjänsten kan du se ditt eventuella egna fastighetsinnehav eller söka den information om Sveriges fastigheter som du behöver för att göra en så korrekt ansökan som möjligt. Till din hjälp finns även ett kartverktyg med mät- och ritmöjligheter så du kan skissa fram dina önskemål på bästa sätt. 

När ansökan är ifylld och ni som berörs av förrättningen har skrivit under ansökan och vidimerat eventuella bilagor med e-legitimation samt skickat in den kommer den att behandlas av oss. 

Om du vill ansöka om annan lantmäteriåtgärd eller saknar e-legitimation måste du fylla i en blankett, skriva under den och skicka in den till oss via post. 

Till våra blanketter 

Följ pågående ärenden

Du kan som privatperson även följa pågående fastighetsbildningsärenden i tjänsten, både dina egna och de du på annat sätt är berörd av. Du loggar in med din e-legitimation.

Som juridisk person/företrädare för en organisation kan du också följa pågående ärenden som du själv skickat in eller i övrigt är berörd av. Du loggar in med användaruppgifter du får från Lantmäteriet.

Läs mer om hur du får tillgång till och använder tjänsten för att följa pågående ärenden

Utredning

Vi börjar med att utreda om det är möjligt att genomföra den förändring du har ansökt om. En utredning tar olika lång tid beroende på vad din ansökan gäller och hur lätt eller svårt det är att genomföra förändringen.Vi följer de regler som finns och tar hänsyn till information som finns i våra register: planer, fastighetsuppgifter, inskrivningsuppgifter. Vi tar kontakt och diskuterar med de myndigheter som berörs av din ansökan, som kommunens byggnadsnämnd och länsstyrelsen. Det gör vi för att få deras syn på det du ansökt om, till exempel bygglov eller tillstånd för vatten och avlopp.

Fältarbete = vi mäter och kontrollerar på plats.

Vi stakar ut gamla fastighetsgränser och mäter in nya. Det kan vara så att du behöver vara med under fältarbetet. I så fall kommer vi överens om en tid som passar dig. Både före och efter fältarbetet gör vi också beräkningar och tar fram kartor på vårt kontor.

Sammanträde – kanske

Ibland behöver vi som hanterar ditt ärende diskutera något med sakägarna, dvs dig som fastighetsägare och andra som berörs av lantmäteriförrättningen. Det gör vi för att få ett så bra underlag som möjligt för våra beslut. Om du blir kallad till ett möte (sammanträde)är det därför viktigt att du kommer och bevakar dina intressen. Mötena protokollförs så att det klart och tydligt framgår vad som sagts. Om alla sakägare redan från början är överens och har skrivit på en överenskommelse om vad som ska göras behövs ofta inget möte.

I de flesta fall delfaktureras ditt ärende vid upparbetade 10 000 kr.

När vi har samlat in all information vi behöver så fattar vi beslut. Det finns olika typer av beslut. I normalfallet fattar vi beslut om själva fastigheten, ett fastighetsbildningsbeslut. Vi beslutar om hur kostnaderna för vårt arbete ska fördelas mellan sakägarna (de fastighetsägare och andra som berörs av lantmäteriförrättningen). Vi fattar ett ersättningsbeslut om sakägarna ska betala pengar till varandra. Vi fattar beslut om från vilken dag förändringarna ska gälla då t ex mark byter ägare, servitut tillkommer osv.
Det sista beslut som vi fattar är ett avslutningsbeslut för att tydliggöra att vi har avslutat lantmäteriförrättningen.
Vi skickar då ut en sammanställning över alla beslut vi fattat i ditt ärende. I normalfallet får du kopior på:

  • förrättningskarta. En karta som visar hur fastigheten förändrats genom lantmäteriförrättningen.
  • Förrättningsprotokoll som innehåller de beslut som vi fattat i ditt ärende.
  • En fastighetsrättslig och teknisk beskrivning som bland annat innehåller areal och koordinater för gränspunkter.

Alla beslut protokollförs.

Kom ihåg!

Om du är missnöjd med ett beslut så kan du överklaga. Det står i beslutet hur du ska göra för att överklaga, oftast ska det göras inom fyra veckor från förrättningen avslutades. Överklagan skickas till oss.

Om inte någon överklagat förrättningen inom fyra veckor så registreras den hos oss i Fastighetsregistret och på registerkartan. I samband med det får nybildade fastigheter en egen fastighetsbeteckning. När registreringen är klar får en av er som är sakägare kopior på alla dokument som har med ärendet att göra. Alla kan hämta en egen kopia i e-tjänsten för lantmäteriförrättningar på Lantmäteriets hemsida (om personen har e-legitimation.)

(Registrering av förrättningen är något annat än registrering av en ny ägare. Har du köpt eller fått den nybildade fastigheten? Då behöver du också göra en ansökan om lagfart.)

När lantmäteriförrättningen är färdig får du en sista räkning från oss. Det är den tid vi behöver lägga ner på ett ärende som avgör priset.
Om du har tagit tillbaka din ansökan om lantmäteriförrättning eller om vi av något annat skäl inte kan genomföra den förändring du ansökt om så avslutar vi vårt arbete. Då tar vi bara betalt för den tid vi redan lagt ner och för arbetet med att avsluta ditt ärende. Här hittar du våra Avgifter, de är satta så att de ska täcka kostnaderna för vårt arbete. Prisexempel finns under förrättningstyperna RegleringAvstyckningKlyvning och Sammanläggning.

Har du frågor eller invändningar mot räkningen? Hör av dig till oss. Räkningen ska betalas inom 30 dagar.

I filmen beskrivs hur du tidigare gjorde en ansökan i vår tjänst, men nu kan du alltså även skriva under och skicka in ansökan digitalt.