Ändra, lägg ihop och dela en fastighet

En fastighet kan ändras på olika sätt. Du kan dela eller lägga ihop fastigheter, eller överföra mark mellan fastigheter. Vår metod för att hjälpa dig när en fastighet ska ändras är oftast genom en lantmäteriförrättning. Här beskriver vi några av de vanligaste önskemålen för att ändra en fastighet.

Dela en fastighet

Du kan dela en fastighet genom en avstyckning eller klyvning. För att hjälpa dig med någon av de åtgärderna så genomför vi en lantmäteriförrättning.

I vår e-tjänst kan du göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också komplettera och följa pågående ärenden direkt i tjänsten. 

Läs mer om hur du ansöker om att dela en fastighet via vår e-tjänst.

Illustrerad karta som visar förändringen vid en avstyckning

Stycka av

Avstyckning är när en bit mark avskiljs från en fastighet och bildar en ny egen fastighet. Det kan exempelvis ske i samband med att någon köpt mark för att bygga ett hus. Avstyckning kan även ske utan att det finns något köp som grund. 

Läs mer om avstyckning.

Illustrerad karta som visar förändringen vid en klyvning

Klyva

Klyvning är när en fastighet som ägs av flera personer delas upp så att alla delägare får en egen ny fastighet. Vid en klyvning upphör den ursprungliga fastigheten att finnas samtidigt som nya fastigheter bildas. 

Läs mer om klyvning.


3D-fastigheter

En tredimensionell fastighet (3D-fastighet) kan vara under eller ovanför marken. Garage under jord och ägarlägenheter är exempel på 3D-fastigheter. 

Läs mer om 3D-fastigheter.


Lägga ihop fastigheter sammanläggning

Illustrerad karta som visar förändringen vid en sammanläggning

Om du äger flera fastigheter eller tomter kan du lägga ihop dem till en fastighet. Det kallas för sammanläggning. För att hjälpa dig med sammanläggningen genomför vi en lantmäteriförrättning.

I vår e-tjänst kan du göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också komplettera och följa pågående ärenden direkt i tjänsten.

Läs mer om hur du ansöker om sammanläggning via vår e-tjänst.

Mer om sammanläggning

För att göra en sammanläggning krävs det att fastigheterna ägs av samma person/er samt att fastigheterna har lika lagfartsförhållanden.

Läs mer om sammanläggning.

Har fastigheterna inte lika lagfartsförhållanden så kan du ansöka om att överföra mark genom en fastighetsreglering.


Överföra mark mellan fastigheter – fastighetsreglering

Illustrerad karta som visar förändringen vid en fastighetsreglering

Att överföra mark mellan fastigheter kallas fastighetsreglering. För att hjälpa dig med fastighetsregleringen genomför vi en lantmäteriförrättning.

I vår e-tjänst kan du göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också komplettera och följa pågående ärenden direkt i tjänsten.

Läs mer om hur du ansöker om fastighetsreglering via vår e-tjänst.

Mer om fastighetsreglering

Genom en fastighetsreglering kan du:

  • utöka eller minska din fastighet
  • bilda olika typer av rättigheter 
  • bilda, ändra eller ta bort samfälligheter och servitut. 

Läs mer om fastighetsreglering.


Kostnad och besked om möjliga åtgärder

Det är den tid vi behöver lägga ner på ärendet och antalet berörda fastigheter som avgör kostnaden. Det är först efter att ni har skickat in din ansökan, samt att våra handläggare blivit tilldelad ditt ärende och påbörjat sin utredning, som ni kan få besked om det är möjligt att genomföra er ansökan och vad det kommer att kosta. Vi har kö och behandlar alla ansökningar i turordning.

Observera att vi tar betalt för utredningen även om du väljer att inte gå vidare med någon åtgärd.

Läs mer: Vad kommer det att kosta?


Om den önskade ändringen inte går att genomföra

Om vi av någon anledning inte kan genomföra ärendet, eller om du tar tillbaka din ansökan, tar vi betalt för:

  • den administrativa hanteringen av din ansökan
  • den tid vi redan lagt ner
  • arbetet med att avsluta ditt ärende.