Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Doktorandprojekt

Här kan du hitta doktorandprojekt inom Lantmäteriet.

Fysikalisk geodesi och internationella höjdsystem

Anders Alfredsson, industridoktorand, forskar inom fysikalisk geodesi och internationella höjdsystem. Projektet är en del av det forskningsuppdrag som Lantmäteriet och enheten för Geodetisk infrastruktur har och bedrivs i samarbete med Högskolan i Gävle. Anders arbetar sedan tidigare på Lantmäteriet och enheten för Geodetisk infrastruktur.

Ett internationellt referenssystem i höjd med en globalt anpassad referensnivå har diskuterats under lång tid, under senare år har dock arbetet intensifierats och referenssystemet kan nu realiseras.

En gemensam global referensnivå innebär att höjdinformation kan utbytas och jämföras mellan olika kontinenter, vilket är en förutsättning för internationella studier som omfattar höjdinformation. Avhandlingen kommer att fokusera på regional realisering av det internationella referenssystemet i höjd inom Norden och Baltikum.

Ett effektivt, ändamålsenligt system för överlåtelse av fast egendom

Haddis Akbari Khalil Abad, industridoktorand, forskar inom området Ett effektivt och ändamålsenligt system för överlåtelse av fast egendom - vilka krav bör ställas på överlåtelseprocessen?

Haddis Akbari var innan sitt doktoranduppdrag inskrivningsjurist vid Lantmäteriet. Haddis forskning faller inom Haddis forskningsuppdrag som industridoktorand vid Lantmäteriet och bedrivs i samarbete med Tekniska högskolan på Lund universitet och Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Avhandlingsämnet rör: Ett ändamålsenligt och effektivt system för överlåtelse av fast egendom - vilka krav bör ställas på överlåtelseprocessen.

Forskningen som Haddis Akbari bedriver är tvärvetenskaplig och faller främst inom områdena juridik och ekonomi. Forskningen går bland annat delvis ut på att analysera vilka behov vid överlåtelse av fast egendom (och rättigheter knutna till överlåtelserna) som finns i samhället idag och inom en rimlig framtid, delvis att analysera vilka krav som bör ställas på överlåtelseprocessen i ett modernt samhälle.

Forskningen har också internationella aspekter genom jämförelser med andra länders system vad gäller överlåtelse av fast egendom samt rättigheter knutna till egendomen. Regleringen kring överlåtelse av fast egendom står i fokus i forskningen.

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Linda Aldén, industridoktorand, forskar inom digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Forskningsprojektet syftar till att utreda de grundläggande förutsättningarna för en sammanhållen digital samhällsbyggnadsprocess. Projektet har initierats av Lantmäteriet och bedrivs i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Industridoktoranden Linda Aldén är lantmätare med lång erfarenhet inom myndigheten.

I den inledande licentiatuppsatsen ligger fokus på fastighetsgränsernas rättsverkan och förutsättningarna för ett nytt system där gränspunkterna i första hand bestäms genom koordinater. Den avslutande delen av avhandlingen kommer att behandla förhållandet mellan tillåten markanvändning och fastighetsindelning och hur detta inverkar på möjligheten att effektivisera och digitalisera fastighetsbildningsprocessen.