Laddningsplatser för elfordon på gemensam parkeringsplats

Det ökande behovet av laddningsplatser för elfordon har gjort att vissa samfällighetsföreningar överväger att installera laddningspunkter på den gemensamma parkeringsplatsen. Här redogörs vad som gäller.

Grundläggande villkor för gemensamhetsanläggningar

För att en fastighet ska kunna användas för sitt ändamål, till exempel bostad, krävs ofta att fastigheten har tillgång till mark och anläggningar utanför sitt eget område. När flera fastigheter inom samma område har liknande behov kan man ibland bilda en så kallad gemensamhetsanläggning. Det kan exempelvis vara för en väg eller en parkeringsplats.

Reglerna kring gemensamhetsanläggningar finns i anläggningslagen (AL). AL innehåller ingen uppräkning eller begränsning av vilka anläggningar som kan bilda gemensamhetsanläggningar. Den är alltså neutral till vilka anläggningar som kan bilda gemensamhetsanläggningar och till vilken teknik som används.

När en gemensamhetsanläggning för parkeringsplats ska bildas fattar Lantmäteriet ett så kallat anläggningsbeslut som bland annat talar om vilka fastigheter som får använda anläggningen, dess omfattning och möjligheter att installera eluttag för motorvärmare respektive laddningspunkter för elfordon.

Ska vara ett fastighetsanknutet och långsiktigt behov

Det mest centrala kravet för att bilda en gemensamhetsanläggning är att anläggningen är gemensam för flera fastigheter och, som det uttrycks i AL, att den tillgodoser ett ändamål av stadigvarande betydelse för fastigheterna (1 § AL). Detta villkor är inte dispositivt, dvs. det går inte att avtala bort.

I praktiken innebär det att de boende ska ha behov av anläggningen, både när den bildas och på längre sikt. Det ska vara relaterat till själva fastigheten och inte till fastighetsägarens specifika behov. Att ha tillgång till laddningspunkter anses vara ett fastighetsanknutet behov av stadigvarande betydelse.

Ekonomiskt och juridiskt ansvar fördelas mellan delägarna

Alla fastigheter i samfällighetsföreningen är delägare av gemensamhetsanläggningen och har både ett juridiskt och ekonomiskt ansvar att förvalta den.

Ansvaret att förvalta anläggningen fördelas mellan de fastigheter som är kopplade till anläggningen. Fastigheter kan ges olika andelstal eller så kan det bildas en egen sektion för elbilsladdning. De fastigheter som har nytta av att ingå i en sådan sektion tilldelas andelar i den så att ansvar och kostnader kan hänföras till just dessa fastigheter.

Om en fastighetsägare inte anser sig ha nytta av gemensamhetsanläggningen eller en viss del av den, och motsätter sig delaktighet, kan Lantmäteriet ta beslut om att fastigheten ändå ska anslutas.

För att ansluta en fastighet till en gemensamhetsanläggning mot ägarens vilja krävs det att anläggningen ska vara av väsentlig betydelse för fastigheten (5 § AL). Eftersom samhällsutvecklingen går mot allt fler laddbara personbilar och tillgången till hemmaladdning är betydelsefull, bör tillgången på laddinfrastruktur anses vara av väsentlig betydelse för åtminstone en viss andel av fastigheterna.


Omfattas laddningspunkter av det befintliga anläggningsbeslutet?

På en föreningsstämma förekommer det att samfällighetsföreningar beslutar att komplettera en anläggning med utrustning som inte tidigare har funnits, till exempel laddningspunkter.

Om laddningspunkter inte ingår i det ursprungliga anläggningsbeslutet kommer ett sådant stämmobeslut strida mot anläggningsbeslutet. Därmed kan en befintlig eller ny medlem i föreningen ifrågasätta riktigheten i beslutet och frågan kan därför komma att bli föremål för prövning i domstol.


Ompröva anläggningsbeslutet

En omprövning av ett tidigare anläggningsbeslut kan göras för att lägga till nya ändamål till en befintlig gemensamhetsanläggning efter att det har tillkommit nya behov. Om anläggningsbeslutet inte omfattar förvaltning av laddningspunkter kan föreningens styrelse efter beslut på föreningsstämma ansöka om omprövning hos Lantmäteriet.

Även enskilda berörda är behöriga att ansöka om omprövning Omprövningen görs vid en lantmäteriförrättning där ansökan prövas mot villkoren i anläggningslagen. När prövningen är klar fattas ett anläggningsbeslut som gäller fram till dess att anläggningen upphör eller omprövas.

Läs mer om att ändra beslut för en befintlig gemensamhetsanläggning.

Kostnad för omprövning

En ansökan om omprövning medför en kostnad som fördelas mellan dem som har nytta av omprövningen. Kostnaden är svår att uppskatta på förhand, eftersom den beror på hur mycket arbete som krävs. Det beror i sin tur bland annat på:

  • I vilken mån olika typer av utredningar behövs; det kan tex finnas behov av samråd med andra myndigheter
  • Om det finns andra beslut som samtidigt bör omprövas
  • Hur många fastigheter som berörs
  • Om fastighetsägarna är överens eller inte

Ansök om omprövning

Att ompröva en gemensamhetsanläggning sker via lantmäteriförrättning. För att ansöka fyller du i blanketten Ansökan om Lantmäteriförrättning (pdf) och skickar till;

Lantmäteriet Fastighetsbildning
801 82 Gävle

Vanliga frågor och svar

Frågan om laddning av elbilar aktualiseras i den rapport som Energimyndigheten lämnade in till regeringen den 1 november 2021. I rapporten föreslås åtgärder för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning, oavsett boendeform. Lantmäteriets del i uppdraget har varit att utreda om det finns hinder för att inrätta elbilsladdning på parkeringsplatser ägda av samfällighetsföreningar.

Lantmäteriets hemsida har uppdaterats för att förtydliga vårt ställningstagande i frågan och våra medarbetare har aktuellt stödmaterial för att underlätta den juridiska bedömningen i förrättningshandläggningen.

Ta del av remissvar och uppdrag på Energimyndighetens webbplats (nytt fönster).

Om det ingår så framgår det av förrättningshandlingarna.

Ja, Lantmäteriet prövar ansökan utifrån de förutsättningar som gäller för just er anläggning. Det är möjligt att inkludera elbilsladdning även om inte alla fastighetsägare har samma behov av att ladda elbil.

Ja, om anläggningsbeslutet utformas så.

Lantmäteriet ger ingen på förhand bestämd kostnad för den här typen av förrättningar. Handläggaren kommer att gå igenom förutsättningarna för förrättningen och kan därefter ge en kostnadsuppskattning.

Kostnaden för installation och drift av laddinfrastruktur och laddplatser kan i en förrättning styras till de fastigheter som har nytta av dem.

Nej, Lantmäteriet är ingen tillsynsmyndighet. Om användningen inte följer anläggningsbeslutet kan enskilda medlemmar ha synpunkter på detta, se information under rubriken "Avgöra om laddningspunkter omfattas av det befintliga anläggningsbeslutet” på denna sida.