Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Laddningsplatser för elfordon på gemensam parkeringsplats

Det ökande behovet av laddningsplatser för elfordon har gjort att vissa samfällighetsföreningar överväger att installera laddningspunkter på sin gemensamma parkeringsplats. Här redogörs vad som gäller.

Funderar din samfällighetsförening på att installera laddningspunkter för elfordon (elbil eller elhybrid)? Först behöver ni veta detta och uppfylla en del villkor. 


Villkor för att installera laddningspunkter

För att en fastighet ska kunna användas för sitt ändamål, t.ex. bostadsändamål, krävs ofta att fastigheten har tillgång till mark och anläggningar utanför sitt eget område. När flera fastigheter inom samma område har liknande behov kan man ibland bilda en så kallad gemensamhetsanläggning. Det kan exempelvis vara för en väg eller en parkeringsplats.

Reglerna kring gemensamhetsanläggningar finns i anläggningslagen (AL). AL innehåller ingen uppräkning eller begränsning av vilka anläggningar som kan bilda gemensamhetsanläggningar. Den är alltså neutral till vilka anläggningar som kan bilda gemensamhetsanläggningar och till vilken teknik som används.

När en gemensamhetsanläggning för parkeringsplats ska bildas fattar Lantmäteriet ett så kallat anläggningsbeslut som bland annat talar om vilka fastigheter som får använda anläggningen, dess omfattning och möjligheter att installera eluttag för motorvärmare respektive laddningspunkter för elfordon.

Ska uppfylla ett långsiktigt behov

Det mest centrala kravet för att bilda en gemensamhetsanläggning är att anläggningen är gemensam för flera fastigheter och, som det uttrycks i AL, att den tillgodoser ett ändamål av stadigvarande betydelse för fastigheterna (1 § AL). Detta villkor är inte dispositivt, dvs. det går inte att avtala bort. 

I praktiken innebär det att de boende (typiskt sett) ska ha behov av anläggningen, både när den bildas och på längre sikt. Det får inte heller vara fråga om ett mer tillfälligt behov eller behov som är mer relaterat till en viss fastighetsägares personliga behov än till fastigheten som sådan, eller ett behov som kommer att uppstå längre fram i tiden.

Alla bär ett gemensamt ekonomiskt och juridiskt ansvar

Alla fastigheter i samfällighetsföreningen är delägare av gemensamhetsanläggningen och har både ett juridiskt och ekonomiskt ansvar att förvalta anläggningen. Delägare i en gemensamhetsanläggning kan inte avsäga sig ansvaret genom att begära utträde ur föreningen på samma sätt som när det gäller deltagande i ideella föreningar. För att ansvaret ska upphöra krävs normalt att man flyttar från bostaden.

För att ansluta en fastighet till en gemensamhetsanläggning mot ägarens vilja, ställs det upp ett villkor att anläggningen ska vara av väsentlig betydelse för fastigheten (5 § AL). För att kravet på väsentlig betydelse ska vara uppfyllt måste fastigheten ha ett påtagligt behov av anläggningen. Om fastigheten inte har ett påtagligt behov av den aktuella anläggningen kan alltså inte en majoritet bland övriga delägare i gemensamhetsanläggningen tvinga in fastigheten att delta.


Avgöra om laddningspunkter omfattas av det befintliga anläggningsbeslutet

På en föreningsstämma förekommer det att samfällighetsföreningar beslutar att komplettera en anläggning med utrustning som inte tidigare har funnits, till exempel laddningpunkter. Frågan är dock om utrustningen omfattas av det befintliga anläggningsbeslutet eller om ett sådant beslut på föreningsstämman strider mot anläggningsbeslutet. 

En risk med en egen tolkning inom samfällighetsföreningen är att en befintlig eller ny medlem i föreningen kan ifrågasätta riktigheten i beslutet och frågan kan därför komma att bli föremål för prövning i domstol.


Ompröva anläggningsbeslutet

Om anläggningsbeslutet inte omfattar förvaltning av laddningspunkter kan föreningen efter beslut på föreningsstämma ansöka om omprövning hos Lantmäteriet. För att göra det krävs det att;

Steg 1. något av följande villkor är uppfyllt

  • Att förhållandena har ändrats väsentligt sedan det tidigare beslutet togs.
  • Att i det tidigare avgörandet har beslutats att frågan får omprövas efter viss tid och denna tid har gått ut.
  • Det i annat fall har framkommit ett klart behov av omprövning.

Steg 2. den önskade förändringen är förenlig med övriga villkor i anläggningslagen

För att ändra anläggningsbeslutet till att även omfatta andra ändamål, till exempel laddningspunkter, finns flera krav som ska vara uppfyllda. Det mest centrala villkoret tas upp under Villkor för att installera laddningspunkter.