Stigande vattennivåer

Vårt samhälle påverkas av stigande vattennivåer i våra hav, inlandsjöar och floder. Här får eleverna analysera vad som händer om vattennivån stiger och ge förslag på åtgärder för att minska skadeverkningarna. Lektionen är framtagen för gymnasiet.

Del 1 - Kunskapsinhämtning

Ta reda på:

 • Vad är ett avrinningsområde och hur fungerar det?
 • Vilket huvudavrinningsområde ligger din skola i?
 • Hur sker regleringar av vattendrag?
 • Vilken betydelse har topografin kring sjöar och vattendrag gällande översvämningsrisker?
 • Vilka aspekter bör beaktas för hållbart byggande?

Källmaterial:

Del 2 - Undersök och beskriv

Använd olika lager i kartverktyget för att beskriva olika företeelser i det valda geografiska området:

 • Huvud- och delavrinningsområde för tätorter/staden där din skola befinner sig
 • Jordarter
 • Terräng (flackt/kuperat)
 • Höjdprofil
 • Vattendrag
 • Vegetation
 • Bebyggelse
 • Vägar och transportleder
 • Befolkning

Tips:

Mät avstånd mellan två punkter, högerklicka och välj visa höjd. Då visas en graf med en höjdprofil för din uppmätta sträcka. För muspekaren över grafen så markeras en höjdpunkt i kartan.

Del 3 - Analysera och förklara

Identifiera områden i din tätort/stad som skulle kunna översvämmas.

 • Hur påverkas bebyggelse, vägar och befolkning i området?
 • Finns det anläggningar i området som är sårbara?

Del 4 - Analys och diskussion

Hur kan man minska eller förhindra skadeverkningar av höjda vattennivåer?
Föreslå åtgärder, motivera dina förslag.

Del 5 - Presentation

Sammanfatta dina resultat och beskriv dem utifrån en karta som visar riskområden för översvämning i ditt närområde.