Klimatpåverkan

Här ska eleven analysera och beskriv vilka effekter klimatförändringar får för området i och kring en vik som följd av till exempel den globala uppvärmningen. I lektionsförslaget har vi använt Asköviken som ligger i sjön Mälaren i Västerås kommun.

Klimatförändringar kan ha olika påverkan på området, inklusive:

 • Stigande temperaturer: Ökande globala temperaturer kan leda till varmare vattentemperaturer i viken. Detta kan påverka den ekologiska balansen i viken, inklusive förändringar i fördelning och beteende hos vattenlevande arter.
 • Förändrade nederbördsfördelningar: Klimatförändringar kan ändra mönstret för nederbörd, vilket kan leda till mer frekventa eller intensiva regnfall. Detta kan resultera i ökad avrinning och potentiella översvämningar i de omgivande områdena, vilket påverkar vattenkvaliteten och ekosystemet i viken.
 • Havsnivåhöjning: Som en följd av global uppvärmning förväntas havsnivån stiga över tiden. Denna höjning av havsnivån kan påverka kustområden, inklusive vikar och estuarier. Det kan leda till kusterosion, ökad sårbarhet för stormfloder och inträngning av saltvatten i sötvattensekosystem, vilket påverkar biologisk mångfald och ekologiska processer i Asköviken.
 • Förändrad hydrologisk cykel: Förändringar i den hydrologiska cykeln, inklusive förändringar i avdunstningshastighet och nederbördsfördelningar, kan påverka vattenbalansen i viken. Det kan påverka tillgången på vatten, vattenkvaliteten och den övergripande funktionen hos vattnets ekosystemet.
 • Förskjutningar i arters sammansättning: När temperaturer och miljöförhållanden ändras kan vissa arter vara mer eller mindre anpassade till de nya förhållandena. Detta kan resultera i förskjutningar i arters sammansättning i viken, vilket påverkar den övergripande biologiska mångfalden och ekologiska dynamiken.

Det är viktigt att övervaka och studera dessa effekter för att bättre förstå och mildra konsekvenserna av klimatförändringar i området i och runt Asköviken samt utveckla strategier för anpassning och motståndskraft.

Del 1 - Kunskapsinhämtning

Ta reda på:

 • Vad är klimatzoner och vilka klimatzoner finns det?
 • Vilka klimatzoner finns det i Sverige?
 • Vad är vegetationszoner och vilka finns det i Sverige?
 • Vad är global uppvärmning?
 • Vad skapar den globala uppvärmningen?
 • Vad är Golfströmmen?
 • Hur påverkar Golfströmmen klimatet?
 • Hur påverkas havsnivåerna av klimatförändringarna?
 • Vad är skillnaden mellan sötvatten, brackvatten och saltvatten med avseende på livsbetingelser för djur och växter?

Källmaterial:

Del 2 - Undersök och beskriv området kring Asköviken

 • Hur ser terrängen ut (flack, kuperad)?
 • Vilka jordarter finns det?
 • Vad är det för typ av vegetation?
 • Vad finns det för djurliv, mikroklimat?
 • Finns det spår av människan, historiskt?
 • Vad finns det för typ av markanvändning? Finns det odlingar?

Källmaterial:

Del 3 - Analysera och förklara

 • Vad händer med Asköviken och dess omgivningar om medeltemperaturen stiger globalt?
 • Hur påverkas natur- och kulturliv i området?
 • När finns det risk för att Mälaren skulle bli ett brackvattenhav och hur skulle det påverka området?

Del 4 - Analys och diskussion

 • Vad kan man göra för att förhindra att Asköviken drabbas av globala klimatförändringar?
 • Skulle alla klimatförändringar vara negativa? Motivera.