Rullstensåsar - värdefulla spår i naturen från istiden

Ta reda på hur rullstensåsar bildats med hjälp av källmaterial och Geoskolans kartverktyg. Diskutera vilken betydelse åsarna har för människor och samhället. Lektionen är framtagen för grundskolans årskurs 7-9.

Del 1 - Kunskapsinhämtning

Ta reda på:

 • Vad är en rullstensås?
 • Hur har rullstensåsar bildats?
 • Vad är den uppbyggd av?
 • Ge några exempel på rullstensåsar.
 • Finns det någon rullstensås i din närhet?

Till din hjälp har du källmaterial och kartverktyget. Använd kartlagret Höjdmodell-terrängskuggning för att se rullstensåsen i kartan.

Källmaterial:

Del 2 - Undersök och beskriv landskapet

Vad finns det för jordarter i och omkring rullstensåsar?

Kartan visar Lantmäteriets topografiska webbkarta med Lantmäteriets höjdmodell/terrängskuggning och jordartskartan från SGU.

Kombinera kartlagren Jordartskarta och Höjdmodell-terrängskuggning i kartverktyget för att se rullstensåsen i kartan. Lagren kan göras transparanta för att lättare se de olika lagrens detaljer.

  Källmaterial:

  Tips:

  Redovisa dina resultat genom att använda rit- och textverktyget i Geoskolans kartverktyg. Resultatet kan sparas som en pdf-fil.

  • Använd ritverktyget för att markera platsen för åsen på kartan.
  • Använd textverktyget för att märka åsen och ge en kort beskrivning.
  • Använd ritverktyget för att framhäva det omgivande området och ange de olika jordtyperna som finns i och runt åsen.
  • Använd textverktyget för att beskriva jordtyperna och deras egenskaper.
  • Se till att dina anteckningar och etiketter är tydliga och lättlästa.
  • När du har slutfört dina anteckningar och beskrivningar, spara kartan som en PDF-fil med verktygets funktion för att spara eller exportera.

  Genom att följa dessa steg kan du effektivt presentera dina resultat och spara dem som en PDF-fil för framtida referens eller delning.

  Del 3 - Analysera och förklara landskapet

  I det här momentet kan vara lämpliga att kombinera lagren jordartskarta och höjdmodell-terrängskuggning i kartapplikationen som i uppgift 2.

  Varför är odlingslandskap vanliga i området runt åsen?

  Källmaterial:

  Genom att analysera de kombinerade lagren och hänvisa till de medföljande källmaterialen kan du förklara varför odlade landskap är vanliga i området runt åsen.

  Del 4 - Analys och diskussion

  På vilka sätt förutom odlingslandskapet har vi i samhället nytta av rullstensåsarna? Till exempel näringsverksamheter, ekonomisk nytta, miljönytta, social nytta etc.

  Här använder du dina kunskaper om rullstensåsar och dess omgivning för att diskutera vad rullstensåsar har för nytta i samhället.

  Rullstensåsar erbjuder flera fördelar i samhället utöver deras jordbruksmässiga betydelse. Några potentiella fördelar inkluderar:

  • Kommersiella verksamheter: Rullstensåsar innehåller ofta värdefulla mineralresurser som sand, grus och stenar. Dessa material kan utvinnas och användas i byggprojekt, vägbyggen och olika industrier, vilket bidrar till ekonomisk tillväxt och sysselsättningsmöjligheter.
  • Vattenhantering: Rullstensåsar kan fungera som naturliga vattenmagasin och förse grundvatten. Denna resurs är avgörande för mänsklig konsumtion, jordbruk och industriella ändamål. Korrekt förvaltning och skydd av rullstensåsar säkerställer en hållbar vattenförsörjning.
  • Biologisk mångfald och livsmiljö: Rullstensåsar kan stödja olika ekosystem och erbjuda livsmiljöer för olika växt- och djurarter. Bevarande och återställande av dessa naturliga miljöer bidrar till bevarandet av biologisk mångfald och främjar ekologisk balans.
  • Rekreation: Rullstensåsar erbjuder ofta natursköna landskap och möjligheter till utomhusaktiviteter som vandring, cykling och observation av vilda djur. De kan bli rekreationsområden som främjar fysisk och mental hälsa för lokalbefolkningen och lockar turister, vilket stimulerar den lokala ekonomin.
  • Kulturell och utbildningsmässig betydelse: Rullstensåsar har geologisk och historisk betydelse och representerar rester från tidigare istidsperioder. De kan användas som utbildningsresurser och ge människor möjlighet att lära sig om jordens geologiska historia och inverkan av istider på landskapet.

  Diskutera fördelarna som rullstensåsar ger samhället med utgångspunkt i punkterna ovan.