Rullstensåsar – viktiga naturresurser och motstående samhällsintressen

Ta reda på och förstå varför rullstensåsar är viktiga naturresurser samt analysera motstående samhällsintressen. Lektionen är framtagen för gymnasiet.

Utgå gärna från er geografiskt närmaste rullstensås. Om det inte finns någon rullstensås i er närhet kan ni till exempel välja att titta på Badelundaåsen utanför Västerås.

Badelundaåsen är ett tydligt inslag i landskapet och löper i nordsydlig riktning från Nyköpingstrakten i söder till Siljan i Norr. I anslutning till åsen finns många fornminnen, särskilt i trakten kring Badelunda socken i Västerås. Området kring Badelundaåsen är ett odlingslandskap, typiskt för Mälardalsregionen, tydligt präglat av milt klimat.

Del 1 - Kunskapsinhämtning

Här ska eleven lära sig vad en rullstensås är hur den bildats, vad den är uppbyggd av, egenskaper samt den hydrologiska cykeln.

Ta reda på:

 • Vad är en rullstensås?
 • Hur har rullstensåsar bildats?
 • Vad är den uppbyggd av?
 • Vilka egenskaper har den?
 • Vad är den hydrologiska cykeln?

Källmaterial:

Del 2 - Undersök och beskriv landskapet

Här ska eleven beskriva landskapet på och omkring rullstensåsen. I kartverktyget kan du hitta höjdkurvor, jordartskarta, vattendrag och sjöar, vegetationskarta, markanvändning, bebyggelse, byggnader, vägnät, fornlämningar och flygfoto.

Källmaterial:

Del 3 - Analysera och förklara landskapet

Här ska eleven analysera och förklara varför terrängen ser ut som den gör. Frågorna ska ge vägledning i analysen.

 • Var i terrängen hittar du olika jordarter?
 • Vad består isälvssediment av?
 • Om det finns postglacial lera i området, när avsattes denna?
 • Hittar du några samband mellan växtlighet och jordarter?
 • Finns det några spår av mänsklig aktivitet i området? (Historisk och nutida)
 • Var finns grustäkterna? Varför där?
 • Varför präglas området runt åsen av odlingslandskap?
 • Mät ungefärlig area på en grustäkt.

Tips:

Använd kartan för att identifiera grustäkt och titta sedan på flygfotot för att mäta. För att se grustäkterna i kartan måste du zooma in i kartan. Texten grustäkt finns utskriven i kartan och täktens område avgränsas med en streckad linje.

Del 4 Analys och diskussion

Här ska eleven analysera och diskutera vilka åtgärder som behövs för att säkra en god dricksvattenförsörjning. Eleven ska även analysera och diskutera vilka material som kan användas för bygg och anläggning istället för naturgrus.

 • Vilka åtgärder görs för att säkra en god dricksvattenförsörjning?
 • Finns det annat material som kan användas för bygg och anläggning istället för naturgrus?

Tips: 

Här kan du utöka uppgiften genom att be eleven undersöka annan verksamhet på eller i närheten av rullstensåsen – och hur denna verksamhet kan påverka åsen.

Källmaterial: