Tjänsten Min fastighet

All mark i landet är indelad i fastigheter. Tjänsten Min fastighet ger dig som privatperson kostnadsfri tillgång till detaljerad information om dina egna fastigheter, tomträtter, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter.

Söker du information om en fastighet som ägs av ditt företag är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter.

Nedan ser du ett exempel på vad som visas i tjänsten tillsammans med förklarande text. Utöver det som visas i exemplet så finns det ofta länkar till detaljerade akter om rättigheter och åtgärder rörande just din fastighet.

Alla fastigheter har en särskild beteckning (kommun, namn och nummer), till exempel GÄVLE VÄSTER 26:1. Här framgår också om det finns ett särskilt namn, till exempel ett gårdsnamn.

Uppgifter om den begärda fastigheten

Klicka på bilderna för att göra dem större.

Översikt

En översikt över den valda fastigheten, som presenterar:

 • beteckning för fastigheten
 • ägares namn och andel av ägande
 • Totalt antal inteckningar och värdet av dessa
 • Eventuell tomträttshavare.

Ägande

Här anges vem som har lagfart till fastigheten och eventuell tomträttshavare. Om det finns flera ägare anges de i kronologisk ordning efter äldsta inskrivningsdag.

Uppgifterna som redovisas är:

 • Ägarens namn och adress
 • Andel
 • Inskrivningsdag
 • Aktnummer på ägarens första ansökan om lagfart/tomträttsinnehav på fastigheten. Eventuellt finns även akten tillgänglig genom länk
 • Fångesart (förvärvssätt t.ex. köp, arv, bodelning, gåva)
 • Handlingens datum
 • Övriga uppgifter som t.ex. besvär eller köpeskilling
 • Andel i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar
 • Skattetal och typ
 • Anmärkningar.

Geografi

Följande information visas om fastighetens storlek och var den ligger:

Fastighetens totala areal i kvadratmeter. Det visas även en uppdelning av hur stor areal som består av land respektive vatten. Jordbruksfastigheter redovisas mer detaljerat under fliken ekonomi.

Adressen där fastigheten ligger (är belägen). Om fastigheten har fler adresser visas dessa. Finns endast inom områden där kommunen har begärt att adressregister ska föras i fastighetsregistret.

Om en adress står inom parentes på fastighet innebär det att adressen är reserverad, men används ej som postadress (gäller oftast fastigheter i gathörn).

Ekonomi

Här redovisas antalet gällande inteckningar för fastigheten och totalbeloppet för inteckningarna. För varje inteckning redovisas beloppet och den valuta som inteckningen är utfärdad i.

En inteckning kan vara utfärdat antingen som ett datapantbrev (ett bevis om inteckning i elektronisk form) eller ett skriftligt pantbrev.

Om det finns flera inteckningar anges de i gällande företrädesordning. Inteckningar behöver inte motsvara den faktiska skuldbelastningen.

Här redovisas ett urval ur fastighetstaxeringslängden från föregående år. Följande uppgifter anges:

 • Summa taxeringsvärde
 • Byggnadsvärde
 • Typkod (fastighetens användning).

En eller flera taxeringsenheter kan redovisas under varje fastighet. En taxeringsenhet kan även avse flera fastigheter, så kallad samtaxering. Taxerad ägare redovisas, om ägaren är annan än den som äger lagfarten eller är tomträttshavare.

Tomtkarta, planer och avtal

Om det finns planer och/eller markreglerande bestämmelser som berör din fastighet redovisas det här. Bestämmelsen kan vara tidsbegränsad. Följande uppgift anges:

 • Fastställelsetidpunkt
 • Arkivaktbeteckning
 • Eventuell uppgift om fornlämning

Tidigare beteckningar för den fastigheten visas också och vilka avtalsrättigheter som berör fastigheten.

Om det finns anteckningar till fastigheten redovisas det. Anteckningar kan gälla till exempel konkurs, utmätning, inskrivningsdag, aktnummer och eventuella anmärkningar.

Tomträttsupplåtelse

Tomträtt upplåts oftast av kommunen. För tomträtten betalas en avgäld. Tomträtt innebär en rätt att nyttja en tomt utan att äga den men rätten är näst intill lika stark som en äganderätt. En tomträtt kan överlåtas och pantsättas på samma sätt som en ”vanlig” fastighet. Här redovisas bland annat:

 • Ändamål
 • Hur länge upplåtelsen gäller och uppsägningsperiod
 • Avgäld och avgäldsperiod
 • Inskränkningar i tomträtten.

För varje åtgärd anges registreringsdatum/fastställelsedatum och arkivaktbeteckning. Det finns två typer av åtgärder för en fastighet:

Fastighetsrättsliga åtgärder

Åtgärder som har ändrat fastighetsindelningen t.ex. avstyckning eller fastighetsreglering. Här hittar du tomtkarta om sådan finns inskannad.

Tekniska åtgärder

Åtgärder som avser olika typer av uppmätningar till exempel nybyggnadskarta eller nymätning av stamfastighet.

Ofta finns akten digitalt tillgängligt här genom en länk, om inte så finns akten hos ditt lokala länsarkiv.

Rättigheter

Här visas rättigheter (till exempel servitut och nyttjanderätt) som berör den egna fastigheten och som skapats genom officiell åtgärd eller genom upplåtelse enligt jordabalken (avtal om servitut). Varje rättighet har en egen identitet.

Om fastigheten bildades före 1972-01-01 kan den här redovisningen av rättigheter vara ofullständig, det vill säga det kan finnas äldre servitut som inte är redovisade här.