Hjälp och tips till Min fastighet

Här finns tjänstens innehåll beskrivet. Till exempel vad som finns under respektive flikar, förklarande text och karta. Om du äger flera fastigheter kan du bara välja en fastighet i taget att få information om.

Flikarna och dess innehåll

Här finns en sammanställning av informationen som kan visas under varje flik för din valda fastighet. Utöver textinformationen som visas i tjänsten kan det även finns länkar till akter att öppna för att få mer information.

Pågående ärende

En lantmäteriförrättning är ett ärende som skapas för att göra en förändring på en fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning. Klicka på ärendenumret om du vill gå till den detaljerade dokumentationen.

Skärmklipp av flikarna som finns i tjänsten; Ägande, Tomtkarta och åtgärder, Ekonomi, Rättigheter samt Planer.
Flikarna som finns i tjänsten.

Fliken Ägande

Visar information om lagfart, adress, andel i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar och historisk ägandeinformation för den valda fastigheten.

Ägare

Den person som är registrerad ägare till fastigheten (både marken och byggnaden). 

Tomträtt

Tomträtt är en rätt att använda och bebygga en fastighet på liknande villkor som ägande. Om du har en tomträtt har du även rätt att pantsätta och överlåta den. Oftast är det kommunen eller staten som äger fastigheten (marken) och ger tomträttsinnehavaren rätt att nyttja marken under lång tid. 

Innehavare

Den person som innehar tomträtten. Byggnaden på marken ägs av innehavaren.

Lagfart

En lagfart är ett juridiskt bevis på vem som äger fastigheten. Det står vem eller vilka som äger fastigheten, hur stor andel varje ägare har samt hur den har förvärvats (köp, gåva, arv eller bodelning). 

Andel i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar

En samfällighet är mark- och vattenområde eller fristående fiske, som hör till flera fastigheter gemensamt. En fastighet kan till exempel ha en andel i en väg, båtplats eller lertag.

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är skapad för minst två delägare och är nödvändig för att fastigheterna ska kunna fungera på lång sikt. En fastighet kan ha en andel i till exempel en gemensam väg, vattenledning, avlopp eller garage.

Adress

Visar en eller flera adresser som finns på fastigheten.

Socken

Socken var en äldre administrativ indelning i Sverige. Flera intilliggande byar kunde ingå i en socken, oftast med en gemensam kyrka. 

Skattetal

Skattetal är ett gammalt begrepp som redovisar hur mycket skatt en gård skulle betala. Skattetalet grundar sig på hur mycket avkastning jorden kunde ge fastigheten. Det användes oftast till beräkning av fastighetens andelar i byns samfälligheter.

Tidigare beteckning

Det gjordes en fastighetsreform under åren 1976-1995 då alla fastighetsbeteckningar ändrade format. Den gamla fastighetsbeteckningen består av länsbokstav+socken+trakt+nummer och den nya består av kommun+trakt+nummer.

Ursprung

Visar varifrån fastigheten härstammar. Din fastighet kan ha delats från en större fastighet och då står stamfastighetens fastighetsbeteckning som ursprung.

Fliken Tomtkarta och åtgärder

Visar din fastighets storlek, karta över din tomt och mark samt beskrivning. Det kan även finnas information om hur din fastighet har bildats och förändrats genom åren.

Areal

Visar fastighetens storlek i kvadratmeter. Uppdelning sker på landareal och vattenareal, där vattenarealen vanligen inte redovisas.

Åtgärd fastighetsrättsliga

Visar den åtgärd som skapade din fastighet och de åtgärder som har förändrat din fastighet sedan den skapades. En fastighetsrättslig åtgärd kan vara exempelvis tomtmätning eller fastighetsreglering (byte av mark mellan två fastigheter). 

Åtgärd tekniska

Visar de mätningstekniska åtgärder som har skett på fastigheten sedan den skapades. En teknisk åtgärd kan exempelvis vara återställande av ett gränsmärke eller arealmätning.

Avskild mark

Visar en lista på nyskapade fastigheter som bildats genom avstyckning, oftast för försäljning av en del av fastigheten. 

Fliken Ekonomi

Visar om din fastighet har några inteckningar, taxeringsvärde samt vem eller vilka som är taxerad ägare.

Inteckningar

En eller flera inteckningar kan göras på en fastighet, oftast som säkerhet för exempelvis ett lån. Listan visar de inteckningar som finns på din fastighet. Att det finns en inteckning betyder inte att hela beloppet är belånat. Kontakta din bank för att få den aktuella uppgiften.

Anteckningar

Anteckning är en särskild uppgift om en fastighet eller tomträtt. Exempelvis att fastigheten är utmätt, inte får överlåtas eller att arrendator har rätt att köpa fastigheten.

Taxeringsinformation

Taxeringsinformation är ett samlat värde på din fastighet. På din fastighet kan du ha värde på tomtmark, skogsmark, åkermark, byggnader med mera. Taxeringsinformationen är underlag till fastighetsavgiften eller fastighetsskatten som ska betalas för din fastighet.

Samtaxering för registerenhet

Samtaxering är när flera fastigheter med samma ägare får ett gemensamt taxeringsvärde. Det kan förenkla hanteringen vid betalning av skatter och avgifter för fastigheternas ägare.

Taxerad ägare

Den person som är lagfaren ägare den 1 januari varje år är också taxerad ägare på fastigheten och ska betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Ett exempel där taxerad ägare och lagfaren ägare är olika är vid tomträtt. Kommunen är då lagfaren ägare till fastigheten (marken) men tomträttshavaren är taxerad ägare och betalar fastighetsavgiften.

Fliken Rättigheter

Visar vilka rättigheter som finns på din fastighet. En rättighet kan belasta eller vara till förmån för din fastighet. 

Om fastigheten bildades före 1972-01-01 kan redovisningen av rättigheter vara ofullständig i textinformationen. Då behöver du läsa i akten för att veta om det finns något äldre servitut.

Avtalsrättigheter

Avtalsrättigheter bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare. Det kan innebära att du har rätt att använda en vattenledning som finns på en annan ägares fastighet. Ett annat exempel är att du har en belastning på din fastighet som innebär att någon annan har rätt att åka över den.

Rättigheter

Den här typen av rättighet bildas genom beslut från en lantmäteriförrättning. Det kan innebära en rätt för dig som ägare till en fastighet att använda en väg som går över en annan ägares fastighet. Ett annat exempel är att du har en belastning på din fastighet som innebär att någon annan har rätt att dra en kraftledning över den. 

Fliken Planer och bestämmelser

Visar vilka planer och bestämmelser som reglerar användningen av mark och vatten där du har din fastighet.

Planer

Planer och bestämmelser reglerar användningen av mark och vatten. I en detaljplan eller byggnadsplan kan du se vilka bestämmelser som reglerar hur och var du får bygga i ditt område. För ytterligare information om planer, kontakta kommunen där din fastighet ligger. 

Övriga bestämmelser

Övriga bestämmelser som reglerar användningen av mark och vatten kan vara byggnadsminne, järnvägsplan eller biotopskydd. För ytterligare information om byggnadsminne, kontakta Länsstyrelsen. För ytterligare information om din järnvägsplan, kontakta Trafikverket. För ytterligare information om ditt biotopskydd, kontakta Skogsstyrelsen.

Utredningar med mera

Utredningar och övriga områdesredovisningar som är frivilliga att redovisa i fastighetsregistret. Till exempel fiskevårdsområde.

Kulturhistorisk lämning

En kulturhistorisk lämning kan vara en fornlämning. För ytterligare information om din kulturhistoriska lämning, kontakta Riksantikvarieämbetet.

Naturvårdsbestämmelser

Naturvårdsbestämmelser gäller för naturreservat, nationalpark, strandskydd eller täkttillstånd. För ytterligare information om din naturvårdsbestämmelse, kontakta Länsstyrelsen.

Mineralrättighet

Mineralrättighet reglerar användningen av mark och kan vara gruvdrift. För ytterligare information om din bearbetningskoncession, kontakta Bergsstaten.


Samfälligheter och gemensamhetsanläggningar

För samfälligheter och gemensamhetsanläggningar så beskriver vi endast de rubriker som är unika för just samfälligheter och gemensamhetsanläggningar. Övriga rubriker under flikarna är samma som när du ser information som gäller en fastighet.

Fliken Ägande - för samfälligheter

Visar information om den samfällighet som hör till din fastighet. En samfällighet är mark- och vattenområde eller fristående fiske, som hör till flera fastigheter gemensamt. En fastighet har en andel i en samfällighet. Exempel på olika typer av samfälligheter är väg, båtplats och lertag.

Visar information om ändamål, delägande fastigheter och socken för din samfällighet.

Förvaltning

Visar information om vilken typ av förening som förvaltar samfälligheten och namnet på föreningen.

Ändamål

Beskriver vad den gemensamma marken ska användas till när den skapades. Idag kanske den inte används till det skrivna ändamålet men det är fortfarande gemensam mark som tillhör ägarna som har andel i samfälligheten. Exempel är väg, sandtag, båtsmanstorp, fiske, svinvall, holmar, skogsmark, kvarnplats, häradsallmänning eller ägarlägenhetssamfällighet.

Delägande fastigheter

Visar en lista på de fastigheter som har andel i samfälligheten. Enheten för andel i en samfällighet kan vara olika beroende på var i landet samfälligheten finns och under vilken tidsperiod som samfälligheten skapades. Exempel på andelar är procent, mantal, seland och mål.

Fliken Ägande - för gemensamhetsanläggningar

Visar information om den gemensamhetsanläggning som din fastighet har andel i. En gemensamhetsanläggning är en anläggning, utförd på eller i marken, som är skapad för minst två delägare och är nödvändig för att fastigheterna ska kunna fungera på lång sikt. En fastighet kan ha en andel i en gemensam väg, vattenledning, avlopp, brygga, garage med mera.

Visar information om ändamål, förvaltning och delägande fastigheter för din gemensamhetsanläggning.

Förvaltning

Visar information om vilken typ av förening som förvaltar gemensamhetsanläggningen och namnet på föreningen.

Ändamål

Beskriver hur den gemensamma anläggningen är menad att användas. Exempel på ändamål är väg, grönytor, vatten- och avlopp, garage, energianläggning eller trapphus och hiss.

Delägande fastigheter

Visar vilka som har andel i gemensamhetsanläggningen. Det kan vara fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar eller en kommun. En andel i en gemensamhetsanläggning är ett tal som anger hur stor del av gemensamhetsanläggningens sammanlagda andelstal som andelen avser.


Kartan i tjänsten

I kartan ser du utbredningen av din fastighet. Om du har flera fastigheter kan du bara se utbredningen för en fastighet i taget. Du väljer vilken fastighet du vill se i panelen till vänster.

Kartan som visas i tjänsten är samma karta som för tjänsten Min karta. Mer information om funktioner i kartan och vad som finns i den.