Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighets väg eller brunn med mera.

Hur fungerar ett servitut?

Ett servitut är knutet till en viss fastighet, inte till en viss person. Servitutet gäller alltså oavsett vem som äger fastigheten. Ett servitut gäller i regel tills vidare och har inget slutdatum.

Det finns två typer av servitut

Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare, ett officialservitut bildas genom beslut från en myndighet. Hos Lantmäteriet sker det genom en lantmäteriförrättning.

Avtalsservitut

Ett avtalsservitut är ett så kallat formalavtal. Det innebär att avtalet måste innehålla vissa moment för att vara giltigt som servitut. Vilka dessa moment är framgår av fjortonde kapitlet i Jordabalken.

Avtalsservitut kan skrivas in i fastighetsregistret. På så sätt kan vi säkerställa att den nya ägaren till den tjänande fastigheten ser att det finns ett servitut som belastar fastigheten. Inskrivning sker genom en skriftlig ansökan till Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet. Här hittar du expeditionsavgifter för inskrivning av servitut och nyttjanderätt. 

Beställning av inskrivningshandlingar före 1 juni 2008 sker på Riksarkivets hemsida (nytt fönster).

Officialservitut

Ett officialservitut bildas, ändras eller upphävs genom en lantmäteriförrättning, i en så kallad fastighetsreglering. Ett officialservitut kan bara upplåtas om det är av ”väsentlig betydelse” för den härskande fastigheten.

Ett beslut om att upplåta ett officialservitut grundar sig normalt på en överenskommelse mellan fastigheternas ägare. I vissa fall kan en upplåtelse ske även fast parterna inte är överens. En sådan upplåtelse ställer krav på att vissa ytterligare villkor är uppfyllda.

Officialservitut redovisas i fastighetsregistret både som text och som karta. Fastighetsregistret är ofullständigt vad gäller officialservitut som skapats före 1972.

För gemensamhetsanläggningar, se sidan Samfälligheter.

Upprätta avtal vid inskrivning

När du ansöker om inskrivning av ett avtalsservitut eller en nyttjanderätt måste ett skriftligt avtal upprättas mellan parterna. 

Läs mer om att upprätta servitutsavtal eller nyttjanderättsavtal.

Vilka servitut berör min fastighet?

I e-tjänsten Min Fastighet kan du ta reda på om det finns några servitut som berör din fastighet.