Ansök om inskrivning av avtalsservitut

Avtalsservitut skrivs mellan två fastighetsägare där den ena fastigheten ges rätt att använda något specifikt på den andra fastigheten, till exempel en väg eller en brunn. Servitutet gäller tills rättighetshavaren ansöker om att det ska tas bort.

Ett servitut är knutet till en viss fastighet och gäller oavsett vem som äger fastigheten. 

Ansök om att få servitutsavtalet inskrivet

Om du vill få ett servitutsavtal inskrivet i fastighetsregistret ska du ansöka om inskrivning. 

Ansökan ska innehålla

  • Ansökan om inskrivning av servitut
  • Servitutsavtal i original. Skicka också gärna med en enkel karta eller skiss över fastigheten där det framgår var den aktuella rättigheten (exempelvis väg, brunn eller ledning) ligger. Här kan du få hjälp med att upprätta servitutsavtalet. 

Krav på servitutsavtalet

  • Fastigheternas fullständiga beteckningar ska finnas med (till exempel Gävle Torp 1:1).
  • Det ska tydligt framgå vilken fastighet som upplåter något (tjänande) och vilken fastighet som har rätten att använda något (härskande). Det är också viktigt att det tydligt framgår vad ändamålet med upplåtelsen är, till exempel rätt att använda en väg eller brunn.
  • Servitutsavtalet får gärna undertecknas av samtliga fastighetsägare, men det är endast krav på att den tjänande fastighetens ägare skriver under.

Tänk på att

  • ett servitutsavtal inte kan skrivas in i en samfällighet, men däremot i de fastigheter som ingår i samfälligheten. Avtalet måste då vara undertecknat av samtliga fastighetsägare och kan inte skrivas under av exempelvis en företrädare för samfällighetsföreningen.
  • inskrivning av ett servitut i en tomträtt får som huvudregel bara göras med fastighetsägarens medgivande. Det innebär att ett sådant medgivande måste skickas in tillsammans med ansökan om inskrivning. 

Ta bort inskrivningen av ett servitut

Om du vill att en inskrivning av ett servitut ska tas bort från fastighetsregistret ska du ansöka om dödning av inskrivningen. Ansökan ska göras av den som har rätten att använda en annan fastighet (rättighetshavaren).

Ägaren till den upplåtande fastigheten (den som gett rätten) kan inte ensam skicka in en ansökan om dödning utan rättighetshavarens godkännande. Undantag är de fall där rättigheten slutat att gälla. Då måste en kopia av avtalet och handlingar som visar att rättigheten inte längre gäller skickas med ansökan.

I ansökan ska du skriva inskrivningsdag och aktnummer för rättigheten.

Tänk på att officialservitut som skrivits in i samband med en lantmäteriförrättning bara kan tas bort genom en ny lantmäteriförrättning. Läs mer om skillnaden mellan avtalsservitut och officialservitut.

Om du har dessa uppgifter och vill ansöka om dödning av inskrivning, gör det via blanketten på denna sida.

Varför stämmer inte ändamålsbeskrivningen med min rättighet?

När det gäller ändamål för avtalsrättigheter ska den beskrivning som anges i fastighetsregistret spegla vad parterna angett i avtalet. För att upprätthålla ett enhetligt register har Lantmäteriet kompletterande interna rutiner för vilka begrepp som ska användas för att beskriva olika avtalsrättigheter. För vissa ändamål används samlingsbegrepp, vilket kan komma att resultera i att det som skrivits in i fastighetsregistret till sin formulering avviker från hur parterna ordagrant angett ändamålet i servitutsavtalet.

Det är alltid servitutsavtalet som i grund och botten styr upplåtelsen. Det som har skrivits in i fastighetsregistret syftar huvudsakligen till att ge rättigheten ett sakrättsligt skydd gentemot tredje man. Med andra ord att rättigheten består och gäller även gentemot en framtida fastighetsägare om fastigheten överlåts till någon annan.

Exempel

Vad gäller ändamålet kabelskåp ryms det inom beskrivningen elanläggning.