Förnyelselagen

Här kan du läsa om förnyelselagen och vad den omfattar.

Vad innebär förnyelselagen?

Förnyelselagen innebär att inskrivningen av avtalsservitut eller nyttjanderätter som har beviljats före 1 juli 1968 togs bort från fastighetsregistret i början av 2019.

De berörda fastigheterna var de som hade ett avtalsservitut, en nyttjanderätt eller en avkomsträtt kopplat till sig. De fastigheter som inte berördes är de med officialservitut, inskrivning av tomträtt eller av vattenkraft och vattenreglering.

Vad har hänt med avtalsrättigheterna?

Läs mer under frågor och svar på denna sida, om vad som har hänt med avtalsrättigheter som rensats bort efter den 31 december 2018.

Om du har en avtalsrättighet (servitut) som har rensats bort efter den 31 december 2018 och kommit på i efterhand att du vill att avtalsrättigheten fortsatt ska vara inskriven så behöver du göra en ny ansökan om inskrivning i fastighetsregistret.

Läs mer om och ansök om inskrivning.

Berörda inskrivningar

Avtalsservitut – skrivs mellan fastighetsägarna där den ena fastigheten ges rätt att använda något specifikt på den andra fastigheten, till exempel en brunn.

Nyttjanderätt - är en rätt för en person att på visst sätt använda någon annans fastighet. Nyttjanderätten skapas genom ett avtal mellan den berörda personen och ägaren till fastigheten där nyttjanderätten ska gälla. Exempel: Personen med nyttjanderätt har rätt att nyttja hästhagen på fastigheten.

Avtal om nyttjanderätt gäller normalt max femtio år och är därför utgångna om de inte innehåller regler om förlängning.

Avkomsträtt - är en förmånsrätt på en fastighet. Avkomsträtt följer med fastigheten även vid försäljning. Exempel: Barnen tog över gården och föräldrarna garanterades att bo kvar och fick viss försörjning från gården under sin livstid.

Frågor och svar

Även om inskrivningen har rensats kan det bakomliggande avtalet fortfarande gälla. Om ni vill att inskrivningen ska finnas kvar i fastighetsregistret behöver ni ansöka om en ny inskrivning av avtalet hos fastighetsinskrivningen.

Om ägaren av den tjänande fastigheten (den belastade fastigheten) är densamma som innan rensningen (januari 2019), kan ni skicka in en ansökan om inskrivning av avtalsrättigheten. Tillsammans med ansökan ska ni ge in det gamla servitutsavtalet/nyttjanderättsavtalet antingen i original eller i kopia där inskrivningsmyndighetens gamla aktnummer framgår. Om ni inte har en sådan kopia kan ni beställa den från Riksarkivet. Om avtalsrättigheten har varit inskriven i fastighetsregistret, kan Lantmäteriet hjälpa dig att söka fram informationen som ni behöver för att beställa en kopia från Riksarkivet.

Om den tjänande fastigheten (den belastade fastigheten) har bytt ägare efter rensningen kan ett nytt avtal behöva upprättas mellan parterna och ett original av detta skickas in till oss tillsammans med ansökan om inskrivning. Du kan läsa mer om att göra en inskrivning här.

Ja, de parter som är berörda av avtalsrättigheten hade möjlighet att ansöka om förnyelse.

Det är inte säkert att servitutet varit inskrivet i fastighetsregistret från början. (Om avtalet är skrivet efter 1 juli 1968 har det inte varit berört av förnyelselagen)

Om det inte finns någon befintlig inskrivning i fastighetsregistret kan du ansöka om inskrivning.

Ja, Lantmäteriet hade enligt förnyelselagen rätt att ta bort de gamla inskrivningar som inte har förnyats vid utgången av 2018.

Om avtalsrättigheten har varit inskrivet i fastighetsregistret, kan Lantmäteriet hjälpa dig att söka fram informationen som ni behöver för att beställa en kopia från Riksarkivet.

Anteckningen om förnyelse rensades från samtliga fastigheter under slutet av augusti och början av oktober 2019. Dessa hade efter rensningen av servitut ingen funktion längre och kunde därför tas bort.


Kontakta oss

Om du har frågor kring detta som våra vanliga frågor och svar och denna information ej besvarar, kontakta vårt Kundcenter.