Överföring av fastighetstillbehör

Endast fastighetstillbehör kan överföras

Fastighetstillbehör kan föras över mellan fastigheter. Delar av en byggnad, så kallade byggnadstillbehör - en hiss, en rulltrappa eller en värmepanna, kan däremot inte överföras.

Fastighetstillbehör kan föras över i samband med att servitut bildas eller om det finns ett existerande servitut som skapats vid en lantmäteriförrättning. (Det räcker alltså inte med ett avtalsservitut eller en nyttjanderätt.)

Anläggning i gemensamhetsanläggning

En byggnad eller annan anläggning som ingår i en gemensamhetsanläggning men hör till den fastighet som den ligger på kan föras över till de fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen. Anläggningen blir då samfälld för de deltagande fastigheterna.