Särskild gränsutmärkning

Saknas det gränsmarkeringar? Då kan du ansöka om en särskild gränsutmärkning. Vi märker ut försvunna gränsmarkeringar eller kompletterar med markeringar på marken på nya ställen i gränsens sträckning. Utmärkningen blir rättsligt bindande för framtiden.

Få gränserna rätt

Gränsmärken kan rubbas eller förstöras i samband med exploatering och markarbeten. Det kan också behövas nya gränsmärken om det är långt avstånd mellan markeringarna eller om det av någon annan anledning är dålig sikt mellan befintliga märken.

Vi återställer försvunna markeringar, markerar tidigare omarkerade gränspunkter och sätter om det behövs ut markeringar på nya ställen i gränsens sträckning.

Det får inte finnas några juridiska tveksamheter

En förutsättning för särskild gränsutmärkning är att det inte finns några juridiska tveksamheter om gränsens läge. Gränsmärken som sätts ut vid en särskild gränsutmärkning dokumenteras på förrättningskartan och ett gränsutmärkningsbeslut fattas. Utmärkningen blir rättsligt bindande för framtiden.

Hur ansöker jag?

Lagfaren fastighetsägare, kommun eller statlig myndighet kan ansöka

Det är lagfaren fastighetsägare, kommun eller statlig myndighet som är behörig att ansöka om åtgärden. Sökande är betalningsansvarig för kostnaderna.

Du kan ansöka via vår e-tjänst för lantmäteriförrättningar. I e-tjänsten kan du sedan följa ditt ärende och komplettera med ytterligare handlingar.

Det går också bra att ansöka genom att fylla i blanketten Ansökan om lantmäteriförrättning (pdf, nytt fönster)

Vad kan det kosta?

Kostnaden för just ditt ärende får du veta av den förrättningslantmätare som handlägger ärendet. Kostnaden beror på vad du vill göra med din fastighet och vad förutsättningarna är för att göra de förändringarna. Utifrån samtalet med förrättningslantmätaren och efter en fastighetsrättslig genomgång av de fastigheter som ingår i ditt ärende så strävar vi på Lantmäteriet efter att kunna lämna en på förhand bestämd kostnad för din förrättning.

Ibland går det inte att lämna en förhandskostnad

Ibland är det inte möjligt att lämna en på förhand bestämd kostnad, till exempel vid tvist, tvång, oklara gränsförhållanden eller oklara ägandeförhållanden. I dessa fall strävar vi efter att hålla en löpande dialog med dig om hur kostnaden utvecklas.

Om du inte genomför ärendet

Om vi av någon anledning inte kan genomföra ärendet, eller om du tar tillbaka din ansökan tar vi bara betalt för den administrativa hanteringen av din ansökan, den tid vi redan lagt ner och för arbetet med att avsluta ditt ärende.

Läs mer om våra kostnader.

Kostnadsexempel

Exempel 1

Laila och Senad har nyligen ärvt varsin fastighet efter sina föräldrar. De vill båda bygga på sina fastigheter, men när de tillsammans går över tomterna så upptäcker de att två gränsmarkeringar mellan fastigheterna verkar saknas. För att vara säkra på att husen de vill bygga hamnar på rätt fastighet, så ansöker de tillsammans om särskild gränsutmärkning.

Lantmätaren Lennart konstaterar att tomterna styckades av i början på 1980-talet och att det finns koordinater för alla gränspunkter. Lennart bedömer att ärendet går att genomföra som särskild gränsutmärkning och lämnar jobbet till mätningsingenjören Maria. Hon träffar Laila och Senad på plats, mäter in de befintliga sex gränspunkterna och stakar med ledning av dessa ut de två saknade punkterna. Punkterna markeras och kontrollmäts. Lennart fortsätter handläggningen, fattar beslut och lämnar ärendet till fakturering.

Ärendet kommer att delfaktureras och en uppskattad kostnad är cirka 35 000–50 000 kronor.

Exempel 2

Jeanette och Björn köpte för några år sedan sitt drömhus med en uppvuxen trädgård vid Storsjöns strand. När de anlitar en trädgårdsarkitekt för att skapa en ny trädgård så blir det uppenbart att det är oklart var fastighetsgränserna egentligen går. Grannen Bertil hävdar att han äger en del av Jeanettes och Björns trädgård.

Jeanette och Björn skickar en ansökan om särskild gränsutmärkning till Lantmäteriet. Lantmätaren Natalia ser i fastighetsregistret att det inte finns några mätdata utan bara en skriftlig beskrivning av gränserna. Hon bedömer därför att det behövs en fastighetsbestämning – en utredning av hur gränserna går mellan de olika fastigheterna. Natalia kontaktar Jeanette och Björn som då ändrar sin ansökan till fastighetsbestämning

Denna typ av förrättning kan vi tyvärr inte lämna något kostnadsexempel på eftersom ärendet ofta kräver utredningar, större mätningsinsatser, sammanträden etc. Du får löpande information om kostnaderna i ärendet under handläggningen. Ärendet kan komma att delfaktureras.

Hur lång tid tar det?

Läs mer om våra handläggningstider, och ta del av vanliga frågor och svar.