Fastighetsutredning

Kommuner och myndigheter kan, mot uppdragskostnad, beställa utredningar kring fastigheter, samfälligheter, rättigheter, vatten och fiske med mera. Utredningen kompletterar uppgifterna i fastighetsregistret och registerkartan, eftersom dessa inte är kompletta i alla delar.

Vad är en fastighetsutredning?

Kommuner och myndigheter kan, mot uppdragskostnad, beställa utredningar kring fastigheter, samfälligheter, rättigheter, vatten och fiske med mera. Denna typ av utredning benämner vi fastighetsutredning.

Utredningen kompletterar uppgifterna i fastighetsregistret och registerkartan, eftersom dessa inte är kompletta i alla delar. För att producera fullödiga fastighetsförteckningar och grundkartor till detaljplan är fastighetsutredning ofta ett viktigt/nödvändigt moment. 

Det är viktigt att veta varifrån fastigheten är bildad

Från vilken ursprungsfastighet (stamfastighet) fastigheten är bildad ifrån är viktig information, till exempel kan det beskriva rätten till ”vatten och grund”. Förrättningsakterna vittnar också om vilka rättigheter som gäller. I Fastighetsregistret är detta inte alltid fullständigt. Inte minst beskriver förrättningsakten fastighetens omfång, både till utformning och storlek.

Fysisk gränsmarkering går först

Fastighetsgränsernas läge skall genom förrättningsakten beskriva gränsernas faktiska läge. Den fysiska gränsmarkeringen har alltså företräde före dokumentationen.

Blanketten Beställning av utredning (pdf, nytt fönster) används av kommuner och statliga myndigheter som behöver en utredning gällande rättigheter, samfälligheter, vatten och fiske med mera.

Över gränsen – en film där registerkartan har en ledande roll

Tillsammans med Boverket har Lantmäteriet tagit fram utbildningsfilmen Över gränsen som bland annat visar på vilka konsekvenser det kan få om kommunerna inte tar vara på och för samman kompetenserna som planerare och lantmätare har. I filmen används Lantmäteriets registerkarta inledningsvis som bärande kartunderlag, vilket skapar problem.

Över gränsen riktar sig till yrkesverksamma inom plan- och bygglagstiftningen men kan ses med behållning av alla som är intresserade av planeringsfrågor och byggande.

Ta del av filmen "Över gränsen" som Lantmäteriet har tagit fram tillsammans med Boverket.