Fastighetsutredning

Kommuner och myndigheter kan, mot uppdragskostnad, beställa utredningar kring fastigheter, samfälligheter, rättigheter, vatten och fiske med mera. Utredningen kompletterar uppgifterna i fastighetsregistret och registerkartan, eftersom dessa inte är kompletta i alla delar.

Vad är en fastighetsutredning?

Fastighetsutredning är ett viktigt led i att upprätta kompletta grundkartor och fastighetsförteckningar i samband med detaljplaneläggning (enl. 5:8-9 PBL). 

En fastighetsutredning kan till exempel klarlägga delägande fastigheter i en marksamfällighet. Med fördel registreras samtidigt samfälligheten, så att den blir sökbar i Fastighetsregistret (till exempel Lantmätarbyn s:1).

Den kan klarlägga olika typer av gällande rättigheter som inte finns registrerade i fastighetsregistret eller ägarförhållanden i vatten.

Det underlag som används i alla fastighetsutredningar är utdrag ur fastighetsregistret. I detta hittar vi sökvägar för hur fastigheten är skapad, genom vilken förrättningsform och via Arken (ArkivSök) till gällande förrättningsakter.

Det är viktigt att veta varifrån fastigheten är bildad

Från vilken ursprungsfastighet (stamfastighet) fastigheten är bildad ifrån är viktig information, till exempel kan det beskriva rätten till ”vatten och grund”. Förrättningsakterna vittnar också om vilka rättigheter som gäller. I Fastighetsregistret är detta inte alltid fullständigt. Inte minst beskriver förrättningsakten fastighetens omfång, både till utformning och storlek.

Fysisk gränsmarkering går först

Fastighetsgränsernas läge skall genom förrättningsakten beskriva gränsernas faktiska läge. Den fysiska gränsmarkeringen har alltså företräde före dokumentationen.

Blanketten Beställning av utredning (pdf, nytt fönster) används av kommuner och statliga myndigheter som behöver en utredning gällande rättigheter, samfälligheter, vatten och fiske med mera. Ta del av exempel (pdf, nytt fönster).

Över gränsen – en film där registerkartan har en ledande roll

Tillsammans med Boverket har Lantmäteriet tagit fram utbildningsfilmen Över gränsen som bland annat visar på vilka konsekvenser det kan få om kommunerna inte tar vara på och för samman kompetenserna som planerare och lantmätare har. I filmen används Lantmäteriets registerkarta inledningsvis som bärande kartunderlag, vilket skapar problem.

Över gränsen riktar sig till yrkesverksamma inom plan- och bygglagstiftningen men kan ses med behållning av alla som är intresserade av planeringsfrågor och byggande.