Informationsfilmer

Är du byggaktör, arbetar med plan och bygglagstiftning eller är privatperson och vill veta mer om gränsmarkeringar? Ta gärna del av våra informationsfilmer.

Visar gränserna rätt?

Ibland är det svårt att hitta gränsmarkeringarna på marken. Många kom till för mer än 100 år sedan och kan vara överväxta idag. Maskiner i skogs- och jordbruket, vägbyggen och andra anläggningsarbeten har förstört många märken. Se vår film som informerar mer om detta.

Över gränsen

Landets kommuner behöver ofta ta till vara på och föra samman kompetenserna som planerare och lantmätare har. I filmen "Över gränsen" används Lantmäteriets registerkarta inledningsvis på ett sätt som den inte är avsedd för, vilket skapar problem.

Filmen över gränsen riktar sig främst till yrkesverksamma inom plan- och bygglagstiftningen, men kan ses med behållning av alla som är intresserade av planeringsfrågor och byggande.

Vet du vem som äger vad?

Inför byggprojekt tar byggaktörer ofta fram kartor, utredningar och andra handlingar som ska ligga till grund för planering. Men det är inte alltid det blir rätt. Bristfälliga underlag kan leda till förseningar och fördyringar. 

Ta del av filmen "För dig som ska bygga – vet du vem som äger vad?" som handlar om vad byggaktörer kan behöva tänka på i planeringen.