Legalisering

Legalisering innebär att en privat delning gjord före den 1 juli 1962 (en så kallad sämjedelning) kan ges rättslig verkan, legaliseras. Den privata delningen erkänns då som fastighetsbildning.

Även arealöverlåtelser gjorda före år 1969 och sämjeägoutbyten och andelsöverlåtelser gjorda före år 1972 kan legaliseras.

Genom legalisering går det att skapa överensstämmelse mellan den officiella fastighetsindelningen och den äganderättsliga indelningen.

Legaliseringsförrättningen får inte omfatta bestämning av gränser eller bildande av servitut.

Ansök om lantmäteriförrättning