Ansvarsfördelning

Lägenhetsregistret är upprättat och taget i bruk i alla landets kommuner från och med den 1 november 2010.

Lantmäteriet ansvarar för registret

Lantmäteriet är personuppgiftsansvarig för lägenhetsregistret enligt lagen om lägenhetsregister. Myndigheten har också utfärdat föreskrifter om lägenhetsregistret.

Lantmäteriet har skapat registret genom att dels samla in uppgifter från fastighetsägarna, dels hämtat uppgifter från det befintliga fastighetsregistret. Lantmäteriet har också i samband med insamlingen beslutat om lägenhetsnummer, i de fall där sådana ska finnas, enligt den standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriets föreskrifter om lägenhetsregister.

Kommunerna uppdaterar och ajourhåller uppgifterna

Kommunerna ajourhåller registret och gör ändringar och kompletteringar, exempelvis när nya lägenheter kommer till, befintliga ändras eller försvinner. Kommunerna beslutar också om vilka nya lägenhetsnummer som ska gälla. Dessutom beslutar kommunerna om nya adresser när det behövs.

Fastighetsägarna informerar om ändringar

Fastighetsägarna lämnar uppgifter till kommunen om sådana förändringar i lägenhetsbeståndet som föranleder ändringar eller kompletteringar i registret. Fastighetsägarna ska också lämna förslag till kommunen om nya lägenhetsnummer samt informera de boende om de beslutade numren och anslå dem i byggnaden.

Skyltning av lägenhetsnummer

Som fastighetsägare är du skyldig att informera om och anslå de lägenhetsnummer som kommunen beslutar om.

Räknat från den dag då du får en underrättelse om nummerbeslutet gäller:

  1. Att du inom en månad skriftligen informerar de boende om lägenhetsnumren
  2. Att du inom tre månader anslår lägenhetsnumren på en väl synlig plats i byggnaden.

Lantmäteriet har tagit fram ett förslag till informationsblad (pdf) för att informera de boende om numren.

Numren kan anslås exempelvis i trappuppgången eller på lägenhetsdörrarna. Eftersom lägenhetsnumren kommer att finnas i postadresserna, kan det vara en bra lösning att sätta upp dem på centralt placerade postfack, fastighetsboxar, där sådana finns. Det viktigaste är att numren är lätta att se och att de är permanent uppsatta.

Här finner du förslag till skyltning i trappuppgången, på namntavla (doc) och på särskilt anslag (doc).

Skatteverket ansvarar för folkbokföring på lägenhet

Du som bor i ett hus med mer än en lägenhet (flerbostadshus) ska vara folkbokförd på lägenheten i stället för, som tidigare, bara på fastigheten. Läs mer på Skatteverkets webbplats.