Agenda 2030

Lantmäteriet bidrar till ett hållbart och långsiktigt samhällsbyggande och skapar förutsättningar för utveckling i en ständigt föränderlig värld genom att vi kartlägger verkligheten, sätter gränserna och säkrar ägandet. Genom vår breda verksamhet bidrar vi även till Sveriges implementering av Agenda 2030 - agendan för hållbar utveckling.

Vad är Agenda 2030?

2015 antog FN:s länder Agenda 2030, De globala målen. Agenda 2030 den mest ambitiösa överenskommelse för hållbar utveckling som FN har antagit och är är en vidareutveckling av de tidigare Millenniemålen.

Där Millenniemålen fokuserade på fattigdomsbekämpning i fattiga länder så inkluderar Agenda 2030 mål inom samtliga hållbarhetsdimensioner, den ekonomiska, den sociala/samhälle och den miljömässiga/ekologiska.

Syftet med agendan 

Agenda 2030 syfte är att:

  • avskaffa extrem fattigdom
  • minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • främja fred och rättvisa
  • lösa klimatkrisen.

Agenda 2030 består utav 17 mål och 169 delmål och är integrerade och odelbara. Med integrerade menas att de olika målen påverkar varandra och för att nå agendans syfte så krävs det att samtliga mål nås, dvs de är odelbara.

För att nå målen inom Agenda 2030 krävs det att alla är med och bidrar och känner sig inkluderade. En central princip inom Agenda 2030 är ”Leave no one behind”, och syftar på att alla, överallt, ska kunna hjälpa till att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling.

Läs mer på www.globalamalen.se (nytt fönster)

Styrning

Nationell styrning

Regeringen har meddelat att Agenda 2030 ska genomföras inom ramen för ordinarie styrning och processer, genom arbete inom alla politikområden, så som bland annat jämställdhetspolitiken, miljöpolitiken och inom politiken för global utveckling (PGU).

Det betyder att Lantmäteriet behöver integrera vårt arbete med relevanta delar inom Agenda 2030 i vår dagliga verksamhet och utvecklingsprojekt.

Avsiktsförklaring

Genom att skriva under avsiktsförklaringen för samverkan för agenda 2030 vill Lantmäteriet visa sitt stöd och engagemang för de globala målen. Lantmäteriet deltar på GD-Forum för Agenda 2030. GD-Forum är en plattform för samverkan mellan myndigheter för att genomföra Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling, i statsförvaltningen. Inom GD-Forum samverkar och driver svenska myndigheter tillsammans arbetet för att nå målen i agendan. Gemensam avsiktsförklaring – Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030 (pdf)

Identifierade delmål med stor påverkan

Lantmäteriets har sedan avsiktsförklaringen utrett vilka mål och delmål som verksamheten påverkar och utredningen uppdaterades 2019. Då Lantmäteriet både direkt och indirekt bidrar till ett flertal delmål har Lantmäteriet prioriterat vilka delmål som ska kommuniceras och inarbetas i utbildningar och analyser.

Vårt bidrag till Agenda 2030

Lantmäteriets verksamhet påverkar agendan inom samtliga hållbarhetsområden, miljö-, social/samhälle- och ekonomisk utveckling. Genom en analys har 11 delmål identifierats där vi har direkt påverkan nationellt. Då Lantmäteriet även har en internationell verksamhet har ytterligare en analys genomförts för att identifiera delmål där dessa projekt har en stor påverkan.

Läs mer om de fyra områden som utgör Agenda 2030 och vårt bidrag inom dessa.

Lantmäteriet påverkar 7 av agendans 17 huvudmål (1, 6, 9, 11, 15, 16 och 17) och vi har identifierat 11 delmål där vi har direkt påverkan (av 169 delmål).