Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Uppgifter i Samfällighetsföreningsregistret - SFR

Uppgifter om din samfällighetsförening finns i Samfällighetsföreningsregistret (SFR) som förs av Lantmäteriet. Vi kan hjälpa dig med bland annat ansökan om organisationsnummer, uppgiftsändringar, stadgeändringar och frågor kring ditt pågående ärende.

Samfällighetsföreningsregistret innehåller bland annat:

 • namn på föreningen
 • information om vilken gemensamhetsanläggning som föreningen tar hand om (förvaltar)
 • gemensamhetsanläggningens ändamål
 • styrelsens sammansättning
 • firmatecknare
 • stadgar
 • postadress
 • organisationsnummer

Om du ännu inte har bildat en samfällighetsförening så kan du läsa mer på sidan Bilda en samfällighetsförening.

Ändring av uppgifter

Uppgifterna i registret ska genast uppdateras när ett förhållande som tidigare har anmälts för registrering har ändrats.

Det är viktigt att datum för föreningsstämman införs i samfällighetsföreningsregistret för att upplysa om hur aktuella uppgifterna i registret är.

Information om pågående ärenden

Har du frågor kring ditt pågående ärende så är du välkommen att kontakta oss som jobbar med Samfällighetsföreningsregistret på telefon 0176-766 50 måndag-fredag kl. 9-12 eller via e-post till: sfr@lm.se

Gäller dina frågor andelstal, anläggningsbeslut, gemensamhetsanläggning eller annan samfällighet, debiteringslängd, servitut, delägande fastigheter eller utdrag på alla samfällighetsföreningar i en kommun eller ett län ska du istället kontakta Lantmäteriets Kundcenter.

Vanliga frågor och svar om uppgifter och ändringar i Samfällighetsföreningsregistret

För att göra en uppgiftsändring behöver du skicka in en anmälan via brev eller via e-post till: sfr@lm.se

Skicka in en undertecknad anmälan genom att använda blanketten Samfällighetsföreningsregistret, anmälan till (pdf, nytt fönster)

För att få ett organisationsnummer från Lantmäteriet till din samfällighetsförening så behöver du skicka in en ansökan till oss via brev (ej e-post).

Skicka in en undertecknad ansökan av av styrelseledamot eller firmatecknare genom att använda blanketten Ansökan om registrering och organisationsnummer (pdf, nytt fönster) 

Om er förening inte är registrerad i samfällighetsföreningsregistret ska även följande dokument bifogas ansökan:

 • en bestyrkt kopia av protokoll från bildandesammanträde i Lantmäterimyndighetens eller i annan förordnad myndighets regi;
 • en bestyrkt kopia av ursprungliga stadgar;
 • ev. bevis på fastställelse av stadgar av Länsstyrelsen, tidigare registreringsmyndighet;
 • bestyrkta kopior på stadgar (om föreningen antagit nya stadgar);
 • uppgift om förvaltningsobjekt. Ett förvaltningsobjekt har en officiell beteckning, om det är registrerat i fastighetsregistret (t.ex. Luleå Skatan ga:5) eller kännetecknas av nummer på förrättningsakten då objektet har tillkommit. Om ni erhåller statsbidrag från Trafikverket kan uppgifter om statsbidragsnummer hjälpa oss att fastställa vilken väg er förening förvaltar. Genom att veta vilket förvaltningsobjekt förening förvaltar kan vi ibland hitta uppgifter om föreningar även fast de inte finns angivna i registret; 
 • anmälan om föreningens aktuella uppgifter om ni inte redan inkommit med dessa uppgifter.

Bestyrkt kopia betyder att fotokopia har tagits av originalet, i vilken ni skriver att kopian överensstämmer med originalet med namnunderskrift.

Använd gärna vår guide som stöd vid stadgeändring (pdf, nytt fönster).

Vid stadgeändring behöver du skicka detta till oss via brev (ej e-post):

Det är bra om ni använder Lantmäteriets normalstadgar när beslut gäller antagande av nya stadgar:

Bestyrkt kopia betyder att fotokopia har tagits av originalet, i vilken ni skriver att kopian överensstämmer med originalet med namnunderskrift.

För att göra ett namnbyte på föreningen behöver du skicka detta till oss via brev (ej e-post):

Bestyrkt kopia betyder att fotokopia har tagits av originalet, i vilken ni skriver att kopian överensstämmer med originalet med namnunderskrift.

För att göra en upplösning av föreningen behöver du skicka detta till oss via brev (ej e-post):

Bestyrkt kopia betyder att fotokopia har tagits av originalet, i vilken ni skriver att kopian överensstämmer med originalet med namnunderskrift.

Vid en fusion behöver du skicka detta till oss via brev (ej e-post):

 • En undertecknad anmälan avseende stadgeändring för den övertagande föreningen.
 • En undertecknad och ifylld anmälan per förening avseende fusion för de överlåtande.
  Samfällighetsföreningsregistret, anmälan till (pdf) 
 • En bestyrkt kopia av fusionsavtalet.
 • En bestyrkt kopia av stämmoprotokollet från överlåtande förening där beslut om godkännande av fusionsavtalet finns med.
 • En bestyrkt kopia av stämmoprotokollet från övertagande förening där det framgår beslut om ändring av den övertagande föreningens stadgar.
 • En bestyrkt kopia av stadgar.

En befintlig förening som vill lägga till ett nytt förvaltningsobjekt som har delägarförvaltning kan inte ansöka om fusion. I dessa fall behöver sammanträde hållas av lantmäterimyndigheten eller den som myndigheten förordnat och föreningen behöver anmäla om stadgeändring.

Bestyrkt kopia betyder att fotokopia har tagits av originalet, i vilken ni skriver att kopian överensstämmer med originalet med namnunderskrift.

Dessa föreningar kan ombildas till samfällighetsförening: LGA-samfällighet som kan förvärva rättigheter och iklä sig skyldigheter och för vilken förmånsrätt inte fastställts samt vatten- och dikningsföretag bildade enligt vattenlagen (1918:523) eller motsvarande äldre lagstiftning som kan förvärva rättigheter och iklä sig skyldigheter.

Vidare kan Bysamfälligheter, där domstol enligt lagen (1921:299) om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter meddelat beslut om samfällighetens förvaltning, i egen regi bilda samfällighetsförening som har att överta förvaltningen. (Framgår av 16 – 20 §§ lag (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, även kallad ASP.)

Vid en ombildning behöver du skicka detta till oss via brev (ej e-post):

 • En undertecknad ansökan av behörig firmatecknare; 
  Ansökan om registrering och organisationsnummer (pdf) 
 • En bestyrkt kopia av protokoll från föreningsstämma i vilken det framgår att föreningen har beslutat att ombilda sig;
 • Bestyrkta kopior av föreningens stadgar
 • Underlag som visar att er förening är sådan förening som kan ombilda sig till samfällighetsförening/ Alt att er bysamfällighet är sådan samfällighet som har rätt att i egen regi bilda samfällighetsförening. Detta kan ex vara underlag som visar att erat vattenföretag är bildat i enlighet med 1918 års vattenlag, att någon förmånsrätt inte fastställts för er LGA-samfällighet eller att domstol fastställt reglemente för er bysamfällighet i enlighet med bysamfällighetslagen (1921:299).

Bestyrkt kopia betyder att fotokopia har tagits av originalet, i vilken ni skriver att kopian överensstämmer med originalet med namnunderskrift.

En samfällighetsförening ska registreras hos Lantmäteriet i samfällighetsföreningsregistret (SFR).
Vid registrering ska en laglighetsprövning göras i enlighet med vad som regleras i lag (2018:672) om ekonomiska föreningar 19 kap 3 §.
Registrering sker på ansökan av föreningens styrelse eller sammanträdesledare. Genom registrering i SFR blir föreningen en juridisk person (27 § SFL).

För att registrera en förening behöver du skicka detta till oss via brev (ej e-post):

 • En undertecknad ansökan av styrelseledamot, firmatecknare eller sammanträdesledare Ansökningshandlingar ska innehålla uppgift om föreningens postadress samt styrelseledamöternas och suppleanternas personnummer, fullständiga namn, bostads – och postadress. Om särskild firmatecknare har utsetts ska sådana uppgifter också lämnas om denne (26 § SFL).
  Ansökan om nyregistrering (pdf) 
 • En bestyrkt kopia av protokoll från bildandesammanträde;
 • En bestyrkt kopia av antagna stadgar

Bestyrkt kopia betyder att fotokopia har tagits av originalet, i vilken ni skriver att kopian överensstämmer med originalet med namnunderskrift.

Om bildande av samfällighetsförening skett av Lantmäteriet som ett uppdrag så kommer ansökan om registrering i samfällighetsföreningsregistret att ingå i uppdraget. Lantmäteriet lägger då ut registreringsavgiften och fakturerar sedan föreningen efter registreringen är klar tillsammans med övriga kostnader för uppdraget.

Registerutdraget är ett officiellt bevis för en viss samfällighetsförening och visar innehållet i Samfällighetsföreningsregistret. Du kan behöva beviset till exempel för bankärenden. I registerutdraget finns också uppgift om föreningens organisationsnummer.

Registerutdraget är kostnadsfritt och beställs hos Samfällighetsföreningsregistret via sfr@lm.se.

Registeravgifterna beslutas av regeringen och framgår av 10-14 §§ i avgiftsförordningen (1992:191) och 10-11 §§ förordningen om förande av samfällighetsföreningsregister (1993:1270). Se länkar nedan.

Kom ihåg att avgiften ska betalas till oss på Lantmäteriet när ansökan/anmälan skickas in. Det är först när vi mottagit betalningen som vi kan påbörja vår handläggning av ärendet. Betalning kan göras antingen till vårt bankgiro 805-7028 eller via Swish 123 322 2734.

Skriv föreningens företagsnamn och eventuellt organisationsnummer vid betalningen.

Åtgärd Avgift kronor
Registrering av nybildad förening 4600
Registrering av nybildad förening enligt 16 § lag (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 4600
Registrering av ändrade stadgar 870
Registrering av ombildning 870
Registrering av fusion 870
Uppgiftsändringar till exempel ledamöter, firmatecknare och adress i föreningens styrelse enligt beslut på föreningsstämma och på konstituerande styrelsemöte 0
Ansökan om organisationsnummer 0
Registerutdrag* 0
Efterregistrering av vägföreningar och vägsamfälligheter med ursprungliga stadgar eller stadgar antagna före den 1 januari 1998 0
Efterregistrering av vägföreningar och vägsamfälligheter med stadgar antagna den 1 januari 1998 eller därefter. 870
Efterregistrering av i behörig ordning bildad samfällighetsförening med ursprungsstadgar eller med ändrade stadgar antagna före den 1 december 1995 0
Efterregistrering av i behörig ordning bildad samfällighetsförening med ursprungsstadgar eller med ändrade stadgar antagna den 1 december 1995 eller därefter 870
Återkallas en ansökan eller anmälan om registrering innan beslut har meddelats, återbetalas avgiften på begäran av sökanden. Notera att återkallelse innebär att ärendet avskrivs och att ärendet inte prövas i sak.

*Registerutdrag är ett officiellt bevis för en viss samfällighetsförening och visar innehållet i samfällighetsföreningsregistret. Du kan behöva beviset till exempel för bankärenden. I registerutdraget finns också uppgift om föreningens organisationsnummer.

Mer information:

Telefon: 0176-766 50
Öppettider: mån-fre kl. 09:00-12:00
Fax: 0176-126 20
E-post: sfr@lm.se

Besöksadress:
Österleden 21
Kiruna

Postadress:
Lantmäteriet - Samfällighetsföreningsregistret
Box 490
761 24 Norrtälje

Du måste meddela samfällighetsföreningsregistret om detta. I annat fall finns risk att namn och kontaktuppgifter blir offentliga.