Languages Lättläst Teckenspråk

Samfällighetsföreningsregistret - SFR

Uppgifter om din samfällighetsförening finns i Samfällighetsföreningsregistret (SFR) som förs av Lantmäteriet.

Samfällighetsföreningsregistret innehåller namn på föreningen och information om vilken gemensamhetsanläggning som föreningensköter (förvaltar). Registret innehåller också gemensamhetsanläggningens ändamål, styrelsens sammansättning, firmatecknare, postadress, organisationsnummer med mera.

Ändring av uppgifter

Uppgifterna i registret ska genast uppdateras när ett förhållande som tidigare har anmälts för registrering har ändrats.

Det är viktigt att datum för föreningsstämman införs i samfällighetsföreningsregistret för att upplysa om hur aktuella uppgifterna i registret är.

Aktuell handläggningstid

Här kan du se hur många veckor det beräknas ta innan vi handlagt ditt ärende.

Hitta våra fastighetsinskrivningskontorHandläggningstid-Veckor-17.jpg
Beräkningen är en uppskattning av handläggningstiden. Just nu har vi längre handläggningstid än normalt och vi arbetar för att så snabbt som möjligt nå en kortare handläggningstid. Målet är att ha en handläggningstid på 4 veckor.

Har du frågor kring ditt inskickade ärende? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0176-766 50 måndag - torsdag mellan 09.00-12.00.

Följande föreningar kan ansöka om organisationsnummer hos  Samfällighetsföreningsregistret (SFR) på Lantmäteriet:

 • samfällighetsföreningar bildade enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
 • vägföreningar och vägsamfälligheter bildade enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar och
 • samfälligheter som bildats med stöd av lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar (så kallade LGA-samfälligheter) som ombildats till samfällighetsförening. (LGA-samfälligheter som inte är ombildade kan vända sig till Skatteverket för tilldelning av organisationsnummer).

De flesta registrerade föreningarna har tilldelats ett organisationsnummer i samband med registrering. Om ni är osäkra, kontakta SFR och begär registerutdrag för er förening. Registerutdraget visar organisationsnummer och övriga registrerade uppgifter. Om er förening redan har tilldelats ett organisationsnummer från Skatteverket eller Bolagsverket, kan Lantmäteriet inte tilldela er ett nytt organisationsnummer. Detta eftersom juridiska personer endast ska ha ett organisationsnummer och det ska vara unikt.

Det finns också registrerade föreningar utan organisationsnummer. Dessa föreningar kan ansöka om organisationsnummer med stöd av denna blankett: Asökan om registrering och organisationsnummer (pdf). Ansökan ska vara underskriven av behöriga firmatecknare. Uppgifter om aktuell styrelse ska syrkas med bestyrkt kopia av senaste stämmoprotokoll utvisande styrelseval och bestyrkt kopia av konstituerande styrelsemötesprotokoll, om sådant hållits.

Det finns även föreningar som är bildade i behörig ordning men som av någon anledning saknas i SFR. Sådana föreningar har rätt att ansöka om införande i SFR och tilldelning av ett organisationsnummer. Tilldelning av organisationsnummer förutsätter att er förening finns införd i SFR och inte sedan tidigare har tilldelats ett organisationsnummer från Skatteverket eller Bolagsverket.

Införandet sker med stöd av följande handlingar:

 1. kopia av protokoll från bildande sammanträde i Lantmäterimyndighetens regi
 2. kopia av ursprungliga stadgar
 3. eventuellt bevis på fastställelse av stadgar av Länsstyrelsen, dåvarande registreringsmyndighet
 4. uppgift om förvaltningsobjekt.
  Ett förvaltningsobjekt har en officiell beteckning, om det är registrerat i fastighetsregistret (till exempel Gävle Grävsjö ga:1) eller kännetecknas av nummer på förrättningsakten då objektet har tillkommit.
 5. anmälan om föreningens aktuella uppgifter (använd gärna blanketten Ansökan om registrering och organisationsnummer (pdf) 
 6. protokoll från senaste stämmans utvisande styrelseval
 7. protokoll från senaste konstituerande styrelsemöte, om sådant hållits, utvisande hur funktioner tilldelats.
 8. beslut om firmatecknare.

Det är föreningen som ska lämna in handlingarna ovan till SFR vid ansökan om registrering. Om föreningen inte har tillgång till dessa handlingar, kontakta Lantmäteriets kundcenter för att ta reda på om föreningen är bildad i behörig ordning.

Vägföreningar, vägsamfälligheter, tomtägareföreningar med mera som inte är bildade i Lantmäterimyndighetens regi kan inte erhålla ett organisationsnummer från Lantmäteriet.

Telefon: 0176-766 50
Fax: 0176-126 20
E-post: sfr@lm.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
761 50 Norrtälje

Postadress:
Lantmäteriet - Samfällighetsföreningsregistret
Box 490
761 24 Norrtälje

Öppettider: Mån-tors kl. 09:00-12:00

Ändring av uppgifter i Samfällighetsföreningsregistret:

Ändras uppgift om föreningens postadress, styrelsesammansättning eller firmatecknare ska ändring med styrelsens försorg genast anmälas för registrering. Anmälan ska innehålla styrelseledamöternas fullständiga namn och adresser. Använd gärna blanketten Anmälan till samfällighetsföreningsregistret (pdf). I dokumentet finns också information om uppdatering av Samfällighetsföreningsregistret.

Anmälan ska vara underskriven av senast registrerad eller ny styrelseledamot. Anmälan ska styrkas med bestyrkt kopia av senaste stämmoprotokoll, utvisande styrelseval och bestyrkt kopia av protokoll från konstituerande styrelsemöte, om sådant hållits. 

Det är viktigt att förening efter föreningsstämma (årsmöte) anmäler styrelseuppgifter till SFR även om styrelsen är den samma som föregående år. Detta eftersom datum för senaste föreningsstämman införs i samfällighetsföreningsregistret för att upplysa om hur aktuella uppgifterna i registret är.

 

Beslut om stadgeändring ska genom styrelsens försorg genast anmälas för registrering. Till anmälan skall två bestyrkta kopior av protokoll över beslutet bifogas. Beslutet får inte tillämpas innan registrering skett. Anmälan ska vara underskriven av styrelseledamot.

När beslut avser ändring av enskilda paragrafer sker registrering av protokollet över beslutet enligt 52 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Om beslutet avser ändring av samtliga paragrafer ska även nya stadgar skickas in.

Avgift för registrering ska betalas in på Lantmäteriets bankgiro 805-7028 eller via Swish 123 322 2734 innan vi kan påbörja handläggningen av ärendet. Information om avgiften finns på sidan Avgifter för registrering i Samfällighetsföreningsregistret

Du hittar alla avgifter för registerändringar här:

Blanketten hittar du i menyn till vänster under rubriken Blanketter och broschyrer för samfällighetsföreningar, eller genom att klicka här:

Anmälan till samfällighetsföreningsregistret (pdf)

Ja, men bara när det gäller ändring av styrelsens sammansättning, adressändring eller ändring i rätten att teckna firma kan du skicka anmälan via e-post.

Anmälan om stadgeändring ska skickas in via vanlig post, eftersom två bestyrkta kopior över stämmobeslut över stadgeändring och eventuellt kopior av omskrivna stadgar ska bifogas anmälan.

Du kan skicka anmälan via post till:

Lantmäteriet - Samfällighetsföreningsregistret
Box 490
761 24 Norrtälje

Du måste meddela samfällighetsföreningsregistret om detta. I annat fall finns risk att namn och kontaktuppgifter blir offentliga.