Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Samfällighetsföreningsregistret - SFR

Uppgifter om din samfällighetsförening finns i Samfällighetsföreningsregistret (SFR) som förs av Lantmäteriet.

Samfällighetsföreningsregistret innehåller namn på föreningen och information om vilken gemensamhetsanläggning som föreningen sköter (förvaltar). Registret innehåller också gemensamhetsanläggningens ändamål, styrelsens sammansättning, firmatecknare, postadress, organisationsnummer med mera.

Om du ännu inte har bildat en samfällighetsförening, läs mer på sidan Bilda en samfällighetsförening.

Ändring av uppgifter

Uppgifterna i registret ska genast uppdateras när ett förhållande som tidigare har anmälts för registrering har ändrats.

Det är viktigt att datum för föreningsstämman införs i samfällighetsföreningsregistret för att upplysa om hur aktuella uppgifterna i registret är.

Här kan du se hur många dagar det beräknas ta innan vi handlagt ditt ärende.

Hitta våra fastighetsinskrivningskontorHandläggningstid-dagar-17.jpg

*Beräkningen rör alla ärenden till samfällighetsföreningsregistret. För registrering av nya samfällighetsföreningar har vi för tillfället 6 dagars handläggningstid.

Har du frågor kring ditt inskickade ärende? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0176-766 50 mån-tors kl. 09:00-12:00.

Vanliga frågor och svar om Samfällighetsföreningsregistret

För att göra en uppgiftsändring behöver du skicka detta till oss:

 • En undertecknad anmälan;
  Anmälan till samfällighetsföreningsregistret (pdf)
 • Bestyrkt kopia av stämmoprotokoll utvisande val av styrelse samt
 • Bestyrkt kopia av protokoll från konstituerande styrelsemöte, om sådant hållits, utvisande hur funktioner har fördelats i styrelsen samt eventuellt firmateckningsrätt

För att få ett organisationsnummer från Lantmäteriet till din samfällighetsförening så behöver du skicka detta till oss:

 • En undertecknad ansökan av behörig firmatecknare; 
  Ansökan om registrering och organisationsnummer (pdf)
 • Bestyrkt kopia av protokoll från senaste föreningsstämman; samt
 • Bestyrkt kopia av protokoll från konstituerande styrelsemöte, om sådant hållits, utvisande hur funktioner har fördelats i styrelsen samt eventuellt firmateckningsrätt.

Om er förening inte är registrerad i samfällighetsföreningsregistret ska även följande dokument bifogas ansökan:

 • en bestyrkt kopia av protokoll från bildandesammanträde i Lantmäterimyndighetens eller i annan förordnad myndighets regi;
 • en bestyrkt kopia av ursprungliga stadgar;
 • ev. bevis på fastställelse av stadgar av Länsstyrelsen, tidigare registreringsmyndighet;
 • två bestyrkta kopior på stadgar (om föreningen antagit nya stadgar);
 • uppgift om förvaltningsobjekt. Ett förvaltningsobjekt har en officiell beteckning, om det är registrerat i fastighetsregistret (t.ex. Luleå Skatan ga:5) eller kännetecknas av nummer på förrättningsakten då objektet har tillkommit. Om ni erhåller statsbidrag från Trafikverket kan uppgifter om statsbidragsnummer hjälpa oss att fastställa vilken väg er förening förvaltar. Genom att veta vilket förvaltningsobjekt förening förvaltar kan vi ibland hitta uppgifter om föreningar även fast de inte finns angivna i registret; 
 • anmälan om föreningens aktuella uppgifter om ni inte redan inkommit med dessa uppgifter.

Bestyrkt kopia betyder att fotokopia har tagits av originalet, i vilken ni skriver att kopian överensstämmer med originalet med namnunderskrift.

Vid stadgeändring behöver du skicka detta till oss:

Bestyrkt kopia betyder att fotokopia har tagits av originalet, i vilken ni skriver att kopian överensstämmer med originalet med namnunderskrift.

För att göra ett namnbyte på föreningen behöver du skicka detta till oss:

Bestyrkt kopia betyder att fotokopia har tagits av originalet, i vilken ni skriver att kopian överensstämmer med originalet med namnunderskrift.

För att göra en upplösning av föreningen behöver du skicka detta till oss:

 • En undertecknad anmälan;
  Anmälan till samfällighetsföreningsregistret (pdf)
 • En bestyrkt kopia av stämmoprotokoll där beslut om upplösning har tagits;
 • En bestyrkt kopia av skifteshandling, om skifte har skett;
 • Bestyrkt kopia av beslut från Länsstyrelsen om medgivande från Länsstyrelsen krävs för föreningens upplösning

Bestyrkt kopia betyder att fotokopia har tagits av originalet, i vilken ni skriver att kopian överensstämmer med originalet med namnunderskrift.

Vid en fusion behöver du skicka detta till oss:

 • En undertecknad anmälan;
  Anmälan till samfällighetsföreningsregistret (pdf)
 • En bestyrkt kopia av fusionsavtalet
 • En bestyrkt kopia av stämmoprotokollet från överlåtande förening där beslut om godkännande av fusionsavtalet finns med;
 • Två bestyrkta kopior av stämmoprotokollet från övertagande förening där det framgår beslut om ändring av den övertagande föreningens stadgar.
 • Två bestyrkta kopior av stadgarna

Bestyrkt kopia betyder att fotokopia har tagits av originalet, i vilken ni skriver att kopian överensstämmer med originalet med namnunderskrift.

Dessa föreningar kan ombildas till samfällighetsförening: LGA-samfällighet som kan förvärva rättigheter och iklä sig skyldigheter och för vilken förmånsrätt inte fastställts samt vatten- och dikningsföretag bildade enligt vattenlagen (1918:523) eller motsvarande äldre lagstiftning som kan förvärva rättigheter och iklä sig skyldigheter.

Vidare kan Bysamfälligheter, där domstol enligt lagen (1921:299) om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter meddelat beslut om samfällighetens förvaltning, i egen regi bilda samfällighetsförening som har att överta förvaltningen. (Framgår av 16 – 20 §§ lag (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, även kallad ASP.)

Vid en ombildning behöver du skicka detta till oss:

 • En undertecknad ansökan av behörig firmatecknare; 
  Ansökan om registrering och organisationsnummer (pdf)
 • En bestyrkt kopia av protokoll från föreningsstämma i vilken det framgår att föreningen har beslutat att ombilda sig;
 • Två bestyrkta kopior av föreningens stadgar
 • En bestyrkt kopia av protokoll från konstituerande styrelsemöte, om sådant hållits, utvisande hur funktioner har fördelats i styrelsen samt eventuellt firmateckningsrätt
 • Underlag som visar att er förening är sådan förening som kan ombilda sig till samfällighetsförening/ Alt att er bysamfällighet är sådan samfällighet som har rätt att i egen regi bilda samfällighetsförening. Detta kan ex vara underlag som visar att erat vattenföretag är bildat i enlighet med 1918 års vattenlag, att någon förmånsrätt inte fastställts för er LGA-samfällighet eller att domstol fastställt reglemente för er bysamfällighet i enlighet med bysamfällighetslagen (1921:299).

Bestyrkt kopia betyder att fotokopia har tagits av originalet, i vilken ni skriver att kopian överensstämmer med originalet med namnunderskrift.

En samfällighetsförening ska registreras hos Lantmäteriet i samfällighetsföreningsregistret (SFR).
Vid registrering ska en laglighetsprövning göras i enlighet med vad som regleras i lag (2018:672) om ekonomiska föreningar 19 kap 3 §.
Registrering sker på ansökan av föreningens styrelse eller sammanträdesledare. Genom registrering i SFR blir föreningen en juridisk person (27 § SFL).

För att registrera en förening behöver du skicka detta till oss:

 • En undertecknad ansökan av samtliga styrelseledamöter eller sammanträdesledare (prop. 1973:160 s. 422). Ansökningshandlingar ska innehålla uppgift om föreningens postadress samt styrelseledamöternas fullständiga namn, bostads – och postadress. Om särskild firmatecknare har utsetts ska sådana uppgifter också lämnas om denne (26 § SFL).
  Ansökan om registrering och organisationsnummer (pdf)
 • En bestyrkt kopia av protokoll från bildandesammanträde;
 • Två bestyrkta kopior av antagna stadgar

Bestyrkt kopia betyder att fotokopia har tagits av originalet, i vilken ni skriver att kopian överensstämmer med originalet med namnunderskrift.

Om bildande av samfällighetsförening skett av Lantmäteriet som ett uppdrag så kommer ansökan om registrering i samfällighetsföreningsregistret att ingå i uppdraget. Lantmäteriet lägger då ut registreringsavgiften och fakturerar sedan föreningen efter registreringen är klar tillsammans med övriga kostnader för uppdraget.

Registerutdraget är ett officiellt bevis för en viss samfällighetsförening och visar innehållet i Samfällighetsföreningsregistret. Du kan behöva beviset till exempel för bankärenden. I registerutdraget finns också uppgift om föreningens organisationsnummer.

Registerutdraget är kostnadsfritt och beställs hos Samfällighetsföreningsregistret via sfr@lm.se.

Registeravgifterna beslutas av regeringen och framgår av 10-14 §§ i avgiftsförordningen (1992:191) och 10-11 §§ förordningen om förande av samfällighetsföreningsregister (1993:1270). Se länkar nedan.

Kom ihåg att avgiften ska betalas till oss på Lantmäteriet när ansökan/anmälan skickas in. Det är först när vi mottagit betalningen som vi kan påbörja vår handläggning av ärendet. Betalning kan göras antingen till vårt bankgiro 805-7028 eller via Swish 123 322 2734.

Skriv föreningens företagsnamn och eventuellt organisationsnummer vid betalningen.

Åtgärd Avgift kronor
Registrering av nybildad förening 4600
Registrering av nybildad förening enligt 16 § lag (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 4600
Registrering av ändrade stadgar 870
Registrering av ombildning 870
Registrering av fusion 870
Uppgiftsändringar till exempel ledamöter, firmatecknare och adress i föreningens styrelse enligt beslut på föreningsstämma och på konstituerande styrelsemöte 0
Ansökan om organisationsnummer 0
Registerutdrag* 0
Efteregistrering av vägföreningar och vägsamfälligheter med ursprungliga stadgar eller stadgar antagna före den 1 januari 1998 0
Efterregistrering av vägföreningar och vägsamfälligheter med stadgar antagna den 1 januari 1998 eller därefter. 870
Efterregistrering av i behörig ordning bildad samfällighetsförening med ursprungsstadgar eller med ändrade stadgar antagna före den 1 december 1995 0
Efterregistrering av i behörig ordning bildad samfällighetsförening med ursprungsstadgar eller med ändrade stadgar antagna den 1 december 1995 eller därefter 870
Återkallas en ansökan eller anmälan om registrering innan beslut har meddelats, återbetalas avgiften på begäran av sökanden. Notera att återkallelse innebär att ärendet avskrivs och att ärendet inte prövas i sak.

*Registerutdrag är ett officiellt bevis för en viss samfällighetsförening och visar innehållet i samfällighetsföreningsregistret. Du kan behöva beviset till exempel för bankärenden. I registerutdraget finns också uppgift om föreningens organisationsnummer.

Mer information:

Telefon: 0176-766 50
Fax: 0176-126 20
E-post: sfr@lm.se

Besöksadress:
Österleden 15
Kiruna

Postadress:
Lantmäteriet - Samfällighetsföreningsregistret
Box 490
761 24 Norrtälje

Öppettider: Mån-tors kl. 09:00-12:00

Ja, men bara när det gäller ändring av styrelsens sammansättning, adressändring eller ändring i rätten att teckna firma kan du skicka anmälan via e-post.

Anmälan om stadgeändring ska skickas in via vanlig post, eftersom två bestyrkta kopior över stämmobeslut över stadgeändring och eventuellt kopior av omskrivna stadgar ska bifogas anmälan.

Du kan skicka anmälan via post till:

Lantmäteriet - Samfällighetsföreningsregistret
Box 490
761 24 Norrtälje

Du måste meddela samfällighetsföreningsregistret om detta. I annat fall finns risk att namn och kontaktuppgifter blir offentliga.